Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-1995 ]

ΠΟΛ.1222/5.9.1995 Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό της εμπορικής αμοιβής για υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του v.2238/1994 (ομόρρυθμες εταιρίες κτλ.) που λόγω λύσης ή μετατροπής ή συγχώνευσής τους, υπέβαλαν δηλώσεις αποτελεσμάτων άρθρου 64 του v.2238/1994 πριν από τις 7 Ιουλίου 1995

(Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό της εμπορικής αμοιβής για υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του v.2238/1994 (ομόρρυθμες εταιρίες κτλ.) που λόγω λύσης ή μετατροπής ή συγχώνευσής τους, υπέβαλαν δηλώσεις αποτελεσμάτων άρθρου 64 του v.2238/1994 πριν από τις 7 Ιουλίου 1995)

Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό της εμπορικής αμοιβής για υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (ομόρρυθμες εταιρίες κτλ.) που λόγω λύσης ή μετατροπής ή συγχώνευσής τους, υπέβαλαν δηλώσεις αποτελεσμάτων άρθρου 64 του ν.2238/1994 πριν από τις 7 Ιουλίου 1995

1100261/2285/Α0012/ΠΟΛ. 1222/5.9.1995

ΠΟΛ 1222


Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την 1081504/1889/Α0012/ΠΟΛ. 1189/7.7.1995 διαταγή μας διευκρινίστηκε ότι η εμπορική αμοιβή, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων που κλείνουν τη διαχείρισή τους από 1.1.1995 έως 31.12.1995 ανέρχεται στο ποσό του 1.900.000 δραχμών για τις επιχειρήσεις που ασκούν εμπορία και σε 2.470.000 δρχ. για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες.

2. Μετά την έκδοση της ανωτέρω διαταγής, στην πράξη διαπιστώθηκε ότι πολλές ομόρρυθμες, ετερρόρυθμες εταιρίες, κοινοπραξίες και λοιπά υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, λόγω διάλυσης, συγχώνευσης ή μετατροπής τους, πριν από την ημερομηνία έκδοσης (7.7.1995) της πιο πάνω διαταγής μας, είχαν υποβάλλει δηλώσεις αποτελεσμάτων άρθρου 64 του ν.2238/1994, με προσδιορισμό της εμπορικής αμοιβής στο ποσό του 1.700.000 δρχ. ή 2.210.000 δρχ. κατά περίπτωση, όπως αυτό ίσχυε για τη χρήση 1994.

3. Κατόπιν των ανωτέρω όσοι από τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, λόγω λύσης ή συγχώνευσης ή μετατροπής υπέβαλαν τις κατά το νόμο αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι την ημέρα που εκδόθηκε η 1081504/ΠΟΛ. 1189/7.7.1995 διαταγή μας, για τα εισοδήματά τους χρήσης 1995 και προσδιορίστηκαν αυτά με βάση το αντικειμενικό σύστημα αλλά ως εμπορική αμοιβή ελήφθη, το ποσό του 1.700.000 δρχ. ή 2.210.000 δρχ., αντί του ορθού ποσού του 1.900.000 δρχ. ή 2.470.000 δρχ. αντίστοιχα, που εφαρμόζεται για τα εισοδήματα χρήσης 1995, θα πρέπει να κληθούν εγγράφως και επί αποδείξει, για να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα σ' ένα μήνα από της ειδοποιήσεώς τους, η οποία πρέπει να γίνει αμέσως.

4. Για τις συμπληρωματικές αυτές δηλώσεις και με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι αρχικές δηλώσεις, γίνονται δεκτά τα εξής:

α) Επί της διαφοράς του εισοδήματος που θα προκύψει, θα υπολογιστεί επιχειρηματική αμοιβή, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

β) Στο ποσό της διαφοράς του φόρου που θα προκύψει με τη συμπληρωματική δήλωση δεν θα επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και αυτοτελή πρόστιμα.

γ) Το ποσό της διαφοράς του φόρου που θα προκύψει θα καταβληθεί σε δύο ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης και η δεύτερη τον αμέσως επόμενο μήνα.

5. Σε περίπτωση μη υποβολής της συμπληρωματικής δήλωσης, μετά την παρέλευση της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, οι προαναφερθέντες πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα θα επιβάλλονται και θα υπολογίζονται κανονικά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο