Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2007 ]

1115148/788/0015/11.12.2007 Έκδοση τιμολογίου επί αρνήσεως του υποχρέου- Υποβολή του ή μη με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 Κ.Β.Σ.- Εξόφληση του ή μη με δίγραμμη επιταγή.

(Έκδοση τιμολογίου επί αρνήσεως του υποχρέου- Υποβολή του ή μη με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 Κ.Β.Σ.- Εξόφληση του ή μη με δίγραμμη επιταγή.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1115148/788/0015/11.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1115148/788/0015/11.12.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση τιμολογίου επί αρνήσεως του υποχρέου- Υποβολή του ή μη με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 Κ.Β.Σ.- Εξόφληση του ή μη με δίγραμμη επιταγή.

    Με την από 29.11.2007 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι έχετε εκδώσει και υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλομένου τιμολόγιο λήψης υπηρεσιών επί αρνήσεως του υπόχρεου να εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ρωτάτε εάν έχετε την υποχρέωση να συμπεριλάβετε το προαναφερθέν τιμολόγιο στις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ, καθώς επίσης εάν υπάρχει από μέρους σας υποχρέωση εξόφλησης του τιμολογίου αυτού με δίγραμμη επιταγή με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. Επί των ερωτημάτων σας λοιπόν αυτών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) οι επιτηδευματίες εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου. Στην περίπτωση αυτή, το πρωτότυπο του τιμολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του επόμενου από την έκδοσή του μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλομένου.
2.    Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ωστόσο, στην εγκύκλιο 1076242/542/ΠΟΛ. 1163/30.6.1994 προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις από την παραπάνω υποχρέωση. Ειδικότερα, στην παρ. ε΄ της εγκυκλίου αυτής, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν υποβάλλονται στοιχεία για τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς πρόσωπα που αρνήθηκαν να εκδώσουν τιμολόγιο ή εξέδωσαν ανακριβές, δεδομένου ότι στην τελευταία περίπτωση το πρωτότυπο του τιμολογίου αποστέλλεται εντός του επομένου από την έκδοση του μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του κώδικα.
3.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύει, ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή.
4.    Οι παραπάνω διατάξεις έχουν θεσπιστεί με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου των εικονικών συναλλαγών και τη διασφάλιση των πραγματικών συναλλαγών. Με την εφαρμογή του μέτρου αυτού έχει περιορισθεί σε μεγάλο βαθμό η έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, η λήψη εικονικών και κατ΄ επέκταση η εμφάνιση περιορισμένων ακαθάριστων εσόδων που σκοπό έχει την αποφυγή απόδοσης φόρων κυρίως έμμεσων (Φ.Π.Α.), η κάλυψη παράνομων ενεργειών,  όπως τοκογλυφία, ξέπλυμα χρήματος, κάλυψη λαθραίων εισαγωγών κ.λ.π., η εμφάνιση τζίρου με σκοπό την είσπραξη επιδοτήσεων και οικονομικών ενισχύσεων, η λήψη δανείων και τέλος η εμπορία στοιχείων για την εξυπηρέτηση ληπτών τέτοιων στοιχείων για ίδιο οικονομικό όφελος.
5.        Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, όπως ρητά προβλέπεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1063/1994, τα τιμολόγια που εκδίδονται επί αρνήσεως του υποχρέου δεν περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. Επίσης, με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. με τις οποίες ορίζεται ειδικά ότι την υποχρέωση απόδειξης της συναλλαγής αξίας άνω των 15.000 ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο με δίγραμμη επιταγή φέρει ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου, λόγω του ιδιότυπου χαρακτήρα της έκδοσης του στοιχείου αυτού εν προκειμένω (ταύτιση εκδότη και λήπτη) καθώς επίσης και από το γεγονός ότι με την κοινοποίηση στη Δ.Ο.Υ. δεν αποκρύπτεται η συναλλαγή (δεν πάσχει δηλαδή καταρχήν ως προς αυτό, βασικός λόγος όπως προαναφέρθηκε της θέσπισης των εν λόγω διατάξεων), δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή υποχρέωση εξόφλησης της σχετικής συναλλαγής με δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο