Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2007 ]

1105582/699/0015/31.10.2007 Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή μη από Δήμο.

(Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή μη από Δήμο.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1105582/699/0015/31.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1105582/699/0015/31.10.2007

ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή μη από Δήμο.

Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό έγγραφό σας, το οποίο διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Φ.Π.Α. με το 1090745/4236/631/Β0014/25.9.2007 απαντητικό έγγραφό της προς εσάς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, όσον αφορά τα θέματα της αρμοδιότητας μας:

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική  ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.    Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στη Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτό. Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος, θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
3.    Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις συνάγεται ότι για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος σας οι οποίες υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο προαναφερόμενο απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Φ.Π.Α. (συλλογή, φόρτωση και μεταφορά απόβλητων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και δημοτικών απόβλητων συσκευασίας στους χώρους συγκέντρωσης-μεταφόρτωσης ή στο κέντρο ανακύκλωσης έναντι ανταλλάγματος), θεωρείται επιτηδευματίας και συνεπώς υποχρεούται γι' αυτές να τηρεί τα βιβλία, να εκδίδει τα στοιχεία κλπ που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. κατά περίπτωση ήτοι εν προκειμένω Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο