Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2007 ]

1075588/485/0015/23.10.2007 Συμβάσεις και χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

(Συμβάσεις και χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1075588/485/0015/23.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1075588/485/0015/23.10.2007

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις και χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

    Σε απάντηση της από 27.7.2007 αίτησής σας με την οποία ρωτάτε, μεταξύ άλλων, για λογαριασμό μέλους σας, το χρόνο έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρειών οι οποίες προτίθενται να συνάψουν σχετική σύμβαση συνεργασίας και με αφορμή τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή σας αναφορικά με το περιεχόμενο της σύμβασης που πρόκειται να συνάψουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, διευκρινίζουμε κατ' αρχήν ότι, οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. ( π.δ. 186/1992-Φ.Ε.Κ. Α΄196) υφίστανται και λειτουργούν για να εμφανίζεται η πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι πραγματικές συναλλαγές μεταξύ των άμεσα συμβαλλομένων, γεγονός που επιτυγχάνεται με την καταγραφή της πραγματικής φύσης των συναλλαγών στα  κατά περίπτωση προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία. Κατά συνέπεια στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να εμφανίζεται η πραγματική συναλλακτική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών και βέβαια να εμφανίζεται στο στοιχείο ως αντισυμβαλλόμενος αυτός που πράγματι είναι λήπτης των υπηρεσιών αυτών.

Περαιτέρω και όσον αφορά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. Όταν η παροχή της υπηρεσίας διαρκεί εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε.
    Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή μέρος αυτής). Κατ' εξαίρεση όταν εκδίδεται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδεται μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδεται μέχρι την ημέρα αυτή, σε αυτόν που αφορά.
Όπως δε έχει διευκρινισθεί, δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ. σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή για μέρος ή στο σύνολο αυτής.
    Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, τα Τ.Π.Υ.  εκδίδονται στο χρόνο που με βάση την ειδικότερη συμφωνία ολοκληρώνεται η υπηρεσία ή στο χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής για το μέρος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε, χωρίς να απαγορεύεται (προαιρετικά) η έκδοσή τους σε προγενέστερο χρόνο εντός της ίδιας χρήσης εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή για μέρος ή στο σύνολό της και δεν συναρτάται ο χρόνος έκδοσής τους από την εξόφληση ή όχι των αμοιβών ή από τους κατΆ ιδίαν όρους που μπορεί να  περιέχει το ιδιωτικό συμφωνητικό (όσον αφορά το χρόνο έκδοσης).
    Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα ανωτέρω ως θέματα πραγματικά κρίνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
    Το παρόν με συνημμένη την αίτηση κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εισοδήματος για τυχόν δικές της ενέργειες στα θέματα αρμοδιότητάς της.    ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο