Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-10-2007 ]

1093522/612/0015/3.10.2007 Εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο για χορήγηση προμήθειας σε ασφαλιστική σύμβουλο, μετά τη λύση της σύμβασής της με την ασφαλιστική εταιρία.

(Εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο για χορήγηση προμήθειας σε ασφαλιστική σύμβουλο, μετά τη λύση της σύμβασής της με την ασφαλιστική εταιρία. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1093522/612/0015/3.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1093522/612/0015/3.10.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο για χορήγηση προμήθειας σε ασφαλιστική σύμβουλο, μετά τη λύση της σύμβασής της με την ασφαλιστική εταιρία.

    Με το αριθμ.1071244/1408/Α0012/29.8.2007 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος περιήλθε στην Υπηρεσία μας η από 16.7.2007 αίτησή σας, με την οποία τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση προμηθειών ασφαλιστικής συμβούλου, που καταβάλλονται σε αυτήν μετά τη λύση της σύμβασής της με την ασφαλιστική εταιρία που συνεργαζόταν. Όσον αφορά το ερώτημα που άπτεται της αρμοδιότητάς μας και αφορά το εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο για τις προμήθειες που δικαιούται (μετά τη λύση της σύμβασης) η παραπάνω ασφαλιστική σύμβουλος από την εταιρία αυτή, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

4.    Με την εγκύκλιο διαταγή Α 9934/197 ΠΟΛ 176/1977 έχει δοθεί η ευχέρεια στους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειομεσίτες να μην εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που λαμβάνουν από αυτές για τη σύναψη για λογαριασμό τους ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή πρόσθετων πράξεων, αλλά να εκδίδονται το βραδύτερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου από τις ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρημένες εκκαθαρίσεις για τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που παρασχέθηκαν προς τον κάθε ένα πράκτορα, παραγωγό ή ασφαλειομεσίτη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή οι ως άνω εκκαθαρίσεις επέχουν θέση τιμολογίων και συνεπώς παρέλκει η έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τους λήπτες των προμηθειών και λοιπών δικαιωμάτων.
2.    Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1569/1985, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 13 του ν. 2170/1993, «ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών, με βάση σύμβαση, έναντι προμήθειας, για την πρόσκτηση εργασιών. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με την ασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό πράκτορα ή το μεσίτη ασφαλίσεων είναι σύμβαση έργου.» Εξάλλου από το άρθρο 1 του ν. 1569/1985, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 11 του ν. 2170/1993, προκύπτει ότι οι παραγωγοί ασφαλειών έχουν αντικατασταθεί από τους ασφαλιστικούς συμβούλους.
3.     Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω συνάγεται ότι, για τις προμήθειες ή λοιπά δικαιώματα που λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει τους παραγωγούς ασφαλίσεων σύμφωνα με το νόμο και οι οποίοι διενεργούν πράξεις που σαφώς εμπίπτουν στην παραγωγική διαδικασία των ασφαλιστικών και λοιπών εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως των ασφαλιστικών πρακτόρων και παραγωγών ασφαλειών κατά τα ανωτέρω (παρ. 1 και 2 του παρόντος) εκδίδονται θεωρημένες εκκαθαρίσεις από τις ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες αποτελούν παραστατικά εσόδου για τους ασφαλιστικούς συμβούλους και εξόδου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
4.     Περαιτέρω, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, στην περίπτωση που ασφαλιστής έχει διακόψει το επάγγελμά του και δε διατηρεί την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, για τις δικαιούμενες προμήθειες που προέρχονται από συμβάσεις ασφαλίσεων που είχε υπογράψει ή είχε διαμεσολαβήσει στο παρελθόν, όταν ασκούσε το επάγγελμα του ασφαλιστή, δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ. (π. δ/γμα 186/1992),δεδομένου ότι δεν ασκεί πλέον επαγγελματική δραστηριότητα. Για την καταβολή της αναλογούσας προμήθειας η ασφαλιστική εταιρία πρέπει να εκδίδει τις προαναφερόμενες εκκαθαρίσεις, στις δε συγκεντρωτικές καταστάσεις θα σημειώνεται στην αντίστοιχη θέση ο αριθμός ένα (1),αφού πρόκειται για αμοιβή προς μη επιτηδευματία (έγγραφο 1061451/388/0015/18.6.1998).    
    5.    Ενόψει των προαναφερομένων, για τις προμήθειες που δικαιούται η παραπάνω ασφαλιστική σύμβουλος, που προέρχονται από συμβάσεις ασφαλίσεων που είχε υπογράψει ή είχε διαμεσολαβήσει στο παρελθόν, όταν ασκούσε το επάγγελμα της ασφαλιστικής συμβούλου και εφόσον αυτή δε διατηρεί την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, θα εκδίδει η ασφαλιστική εταιρία εκκαθαρίσεις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα (παρ.1και 4 του παρόντος).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο