Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2007 ]

1040629/268/0015/31.5.2007 Διανομή Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, κατΆ εντολή εκδοτικών οίκων, σε φοιτητές.

(Διανομή Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, κατΆ εντολή εκδοτικών οίκων, σε φοιτητές.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:1040629/268/0015/31.5.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1040629/268/0015/31.5.2007

ΘΕΜΑ: Διανομή Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, κατ' εντολή εκδοτικών οίκων, σε φοιτητές.

    Απαντώντας στις από 25-4-2007 και 30/4/2007 (συμπληρωματική) αιτήσεις σας με τις οποίες θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας μεσολαβεί μεταξύ εκδοτικών οίκων  για την διανομή και μόνο πανεπιστημιακών συγγραμμάτων σε φοιτητές, άλλοτε χωρίς αμοιβή και άλλοτε με μικρή αμοιβή για τη μεσολάβηση αυτή, εκδίδοντας στην δεύτερη περίπτωση Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς τον εντολέα εκδοτικό οίκο, και περαιτέρω ερωτάτε εάν απαιτείται η έκδοση κάποιου φορολογικού στοιχείου για την παράδοση των εν λόγω συγγραμμάτων στους φοιτητές (π.χ. Δελτίο Αποστολής με ένδειξη δωρεάν ή Απόδειξη λιανικής πώλησης δωρεάν κ.λ.π.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1.    Όπως  έχει γίνει δεκτό από την Διοίκηση (έγγραφά μας  1106540/781/0015/8-9-1993, 1057284/1747/557/28-5-1997 και 1063840/4333/731/1-9-2004),  για τη διαδικασία παράδοσης και τιμολόγησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων  από εκδοτικούς οίκους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα :
α) αντί της έκδοσης δελτίων αποστολής, αρκεί η τήρηση από τους επιτηδευματίες της κατάστασης που συντάσσεται από τα Α.Ε.Ι. (και εγκρίνεται από το ΥΠΕΠΘ)
β) εκδίδεται  προς τα Α.Ε.Ι. από κάθε επιτηδευματία πώλησης των διδακτικών βιβλίων, ένα θεωρημένο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής για όλες τις παραδόσεις που πραγματοποίησε, μέχρι το τέλος, της  διαχειριστικής περιόδου  μέσα στην οποία αυτές έγιναν, στο οποίο μπορεί να τίθεται και η ένδειξη «επί πιστώσει», εφόσον αυτό δεν εξοφλείται άμεσα  από τον αγοραστή (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λ.π.)
   και γ) για τις διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των  τιμών  πώλησης που θα αναγράφονται  στα εκδοθέντα  τιμολόγια  και των τιμών κοστολόγησης που θα καθοριστούν  από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΠΘ θα εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο ή συμπληρωματικό τιμολόγιο,  κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.)
    Σημειώνουμε ότι από 22-12-2006 σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ 15 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, όπως προστέθηκαν  με το άρθρο 29  παρ. 10 του ν 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α΄/22-12-2006), για τις οριστικές πωλήσεις συγγραμμάτων των οποίων η τιμή ορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το τιμολόγιο εκδίδεται εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης και πάντως μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία δημοσιεύεται αυτή.
2.     Ενόψει των ανωτέρω, κατ' ανάλογη εφαρμογή τους, για την παράδοση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους φοιτητές  στην περίπτωση που μνημονεύετε στις σχετικές αιτήσεις σας, αρκεί η τήρηση των ονομαστικών καταστάσεων που συντάσσονται από το Πανεπιστήμιο .……, οι οποίες θα υπογράφονται από τους τελικούς παραλήπτες  των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων (φοιτητές) κατά την παραλαβή των συγγραμμάτων, αντίγραφο των οποίων θα παραδίδετε στη συνέχεια στον εντολέα σας εκδοτικό οίκο για να τιμολογήσει με τη σειρά του το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, κλπ).
Αυτονόητο είναι ότι στα Δελτία Αποστολής του εντολέα σας εκδοτικού οίκου θα αναγράφεται κατά περίπτωση ο σκοπός της διακίνησης (διανομή δωρεάν ή με αμοιβή), αντίγραφο δε της ως άνω  κατάστασης θα φυλάσσεται και από εσάς στο  χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
    Η Δ/νση Φ.Π.Α. που κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη τη σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα καθ΄ όσον αφορά στις δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρει σε εκδοτικούς οίκους διανομής των βιβλίων τους σε φοιτητές.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο