Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2007 ]

1096056/644/0015/18.10.2007 Αποστολή αγαθών σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενδιάμεση στάση για παλετοποίηση.

(Αποστολή αγαθών σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενδιάμεση στάση για παλετοποίηση. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1096056/644/0015/18.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1096056/644/0015/18.10.2007

ΘΕΜΑ: Αποστολή αγαθών σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενδιάμεση στάση για παλετοποίηση.

    Με την από 4.10.2007 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας έχει αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διακίνησης νωπών ιχθύων τα οποία αποστέλλονται από διάφορους ημεδαπούς προμηθευτές σε εσάς κατ΄ εντολήν πελατών σας που εδρεύουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η επιχείρησή σας πραγματοποιεί τη διαλογή και τυποποίηση των ιχθύων που παραλαμβάνει και στη συνέχεια τα αποστέλλει στους ανωτέρω πελάτες της.  
Εν όψει των ανωτέρω ρωτάτε σχετικά με τα εκδιδόμενα παραστατικά για την περιγραφείσα διακίνηση. Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Με την Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30-1-1987 εγκύκλιό μας αντιμετωπίστηκαν οι περιπτώσεις των τριγωνικών συναλλαγών. Με βάση την προαναφερόμενη εγκύκλιο στο δελτίο αποστολής, εκτός των άλλων, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – προμηθευτή και του τελικού πραγματικού – φυσικού παραλήπτη των αγαθών. Επίσης, στο δελτίο αποστολής αυτό και σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο θα αναγράφεται ότι η αποστολή διενεργείται κατΆ εντολή και για λογαριασμό του εντολέα (αρχικού αγοραστή) καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτού (εντολέα). Το πρώτο αντίτυπο θα συνοδεύσει τα αγαθά και θα παραδοθεί στον τελικό – αγοραστή παραλήπτη αυτών.
    Στον εντολέα (αρχικό αγοραστή) αποστέλλεται για ενημέρωσή του, αλλά και για εξυπηρέτηση φορολογικών αναγκών, είτε ένα αντίτυπο του Δ.Α. (ΟΧΙ το πρωτότυπο) που εκδόθηκε από τριπλότυπο στέλεχος, είτε ένα φωτοαντίγραφο του Δ.Α. από το στέλεχος, όπως έγινε δεκτό και με την εγκ. 3/1992 (παραγρ. 11.9.4). Στην περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης του Δ.Α. αποστέλλεται στον αγοραστή αντίτυπο σημασμένο από ΕΑΦΔΣΣ με την ένδειξη “για τον αγοραστή”
2.    Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον, όπως προαναφέρεται, τα αγαθά αποστέλλονται από ημεδαπούς προμηθευτές στις εγκαταστάσεις σας για διαλογή και τακτοποίηση, κατΆ εντολή του πελάτη σας που είναι εγκατεστημένος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδεύονται από δελτίο αποστολής που εκδίδεται επ΄ ονομάτι σας. Στο δελτίο αποστολής αυτό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων δεδομένων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., ο σκοπός διακίνησης των αγαθών (πώληση/ενδοκοινοτική παράδοση -ενδιάμεση στάση για τακτοποίηση/παλετοποίηση) και σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο του θα γίνεται μνεία ότι η αποστολή προς τακτοποίηση/παλετοποίηση διενεργείται κατΆ εντολή και για λογαριασμό του αλλοδαπού αγοραστή και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία αυτού.
Στη συνέχεια, η επιχείρηση σας, αφού ολοκληρώσει την παροχή των υπηρεσιών της, θα εκδίδει δελτίο αποστολής το οποίο θα συνοδεύει τα αγαθά μέχρι τον τελικό παραλήπτη. Στο στοιχείο αυτό θα γίνεται μνεία του αρχικού δελτίου αποστολής με το οποίο παρελήφθησαν τα αγαθά με τον προαναφερθέντα σκοπό και στο σκοπό διακίνησης θα αναφέρεται ότι τα αγαθά διακινούνται «από τακτοποίηση/ παλετοποίηση για παράδοση στη χώρα….» (σχετ. έγγραφό μας 1071239/466/0015/2.8.2007).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο