Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-2007 ]

1087337/565/0015/9.11.2007 Έκδοση φορολογικών στοιχείων από εκτυπωτή Laser.

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων από εκτυπωτή Laser.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1087337/565/0015/9.11.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1087337/565/0015/9.11.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από εκτυπωτή Laser.

    Με την παραπάνω σχετική αίτησης σας, θέτετε υπόψη μας ότι επιχείρηση (ξενοδοχείο) που τηρεί πρόσθετο βιβλίο (κίνησης πελατών) με βάση τις διατάξεις της παρ.5α΄,του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και εξέδιδε, για τις διαμονές των πελατών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (α.π.υ.), αθεώρητες (βάση της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.1083/2.6.2003), με μηχανογραφικό τρόπο από εκτυπωτή draft, προτίθεται να χρησιμοποιήσει για τη μηχανογραφική έκδοση των ανωτέρω α.π.υ. εκτυπωτή Laser, ο οποίος θα εκτυπώνει τις α.π.υ. αυτές σε κινητά φύλλα. Περαιτέρω ρωτάτε: α) εάν τα κινητά φύλλα πρέπει να φέρουν προεκτυπωμένη εξωτερική αρίθμηση, ανά δύο την ίδια στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο, β)εάν θα πρέπει να είναι προεκτυπωμένες οι ενδείξεις «πρωτότυπο» και «αντίγραφο» και γ)εάν θα πρέπει να γίνει γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την αλλαγή του εκτυπωτή.
Τέλος αναφέρετε ότι από το συγκεκριμένο εκτυπωτή θα εκδίδονται μόνον οι α.π.υ. και τα τυχόν πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν τις διαμονές και όχι οι λοιπές υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο.

Σε σχέση με τα ανωτέρω ερωτήματά σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Όπως έχει γίνει δεκτό από την Διοίκηση (εγκ. Σ. 4547/140/εγκ. 40/30.6.1977,έγγραφα1000721/5/18.1.1999,1042865/318/0015/8.5.2001,1068850/612/2.9.2004,1025228/201/4.5.2006,1059075/463/19.7.2006), επιτρέπεται τα στοιχεία, που εκδίδονται μηχανογραφικά από εκτυπωτές σελίδας που πρακτικά δεν μπορούν να εκτυπώσουν μηχανογραφικά έντυπα διπλότυπα ή τριπλότυπα που χρησιμοποιούν χημικό χαρτί (καρμπονιζέ), αλλά μόνο λευκό χαρτί, (Printer Laser) ,να εκτυπώνονται διαδοχικά (εν σειρά) όλα τα αντίτυπα αυτών, κατ' αύξοντα αριθμό, για κάθε είδος και σειρά εκδιδόμενων στοιχείων.
2.      Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του π. δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.), επιτρέπεται η έκδοση φορολογικών στοιχείων από το ίδιο θεωρημένο στέλεχος μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης, που φέρει ενιαία αρίθμηση, εφόσον με το σημείωμα θεώρησης γίνει γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. για το είδος και τις σειρές των στοιχείων που εκδίδονται από αυτό και με την προϋπόθεση ότι κατά τη μηχανογραφική έκδοση αποτυπώνεται ο τίτλος και η σειρά του στοιχείου με ενιαία εσωτερική αρίθμηση για κάθε είδος και σειρά στοιχείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Κώδικα αυτού.
Σημειώνεται δε ότι επί μηχανογραφικής έκδοσης στοιχείων, για τα οποία δεν προβλέπεται θεώρηση από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.,  μέσω εκτυπωτή σελίδας (π.χ.Laser σε χαρτί Α4) δεν απαιτείται η ύπαρξη γενικής- «εξωτερικής» αρίθμησης, όπως ίσχυε σε περίπτωση έκδοσης από θεωρημένο στέλεχος μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του Κ.Β.Σ., καθόσον η γενική - «εξωτερική» αρίθμηση των μηχανογραφικά εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων αφορά τα θεωρούμενα στοιχεία με την κλασσική μέθοδο (διάτρηση), αφού ουσιαστικά η σκοπιμότητα αυτής της αρίθμησης των στοιχείων εξυπηρετεί τον έλεγχο του πλήθους των μηχανογραφικά εκδιδομένων στοιχείων, που θεωρούν οι επιτηδευματίες στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και κατ' επέκταση την γνησιότητα αυτών (Σχετ. έγγραφο 1088201/958/27.10.2003 και ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης ΕΑΦΔΣΣ 1079028/541/18.8.2005).
3.     Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., ο  εκμεταλλευτής ξενοδοχείου στο πρόσθετο βιβλίο κίνησης πελατών(πόρτας) καταχωρεί το ονοματεπώνυμο του πελάτη, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία εκείνου κατ' εντολή του οποίου διαμένει ο πελάτης (ένοικος), την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής του και τον αριθμό του δωματίου. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών «πακέτο» καταχωρεί και τις περιλαμβανόμενες στο «πακέτο» υπηρεσίες και αγαθά. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 3052/2002 στο εν λόγω βιβλίο  καταχωρείται με την άφιξη του πελάτη εκτός των άλλων δεδομένων και η πιθανή ημερομηνία αναχώρησής του.
4.     Ακόμη, οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία, που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και από σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, απαλλάσσονται από τη θεώρηση μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ., στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ' αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι και το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του. Για τα στοιχεία αυτά αξίας οι ως άνω επιτηδευματίες εξαιρούνται από τη σήμανσή τους με ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1284/20.12.2002 (όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003).  
 Σημειώνεται ότι, από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.5α΄του Κ.Β.Σ. καθώς και της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 δεν προκύπτει υποχρέωση καταχώρησης στο τηρούμενο βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας) των πιστωτικών τιμολογίων,  που εκδίδονται από ξενοδοχεία για τυχόν χορήγηση έκπτωσης σε  πελάτες-επιτηδευματίες αυτών.      
5.     Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον προτίθεσθε να χρησιμοποιήσετε εκτυπωτή Laser που πρακτικά δεν μπορεί να εκτυπώσει διπλότυπα ή τριπλότυπα έντυπα για τη μηχανογραφική έκδοση των α.π.υ, σε κινητά φύλλα, που αφορούν τις διαμονές πελατών στο υπόψη ξενοδοχείο, επιτρέπεται η διαδοχική (εν σειρά) εκτύπωση  όλων των αντιτύπων των εκδιδόμενων κατ' αυτό τον τρόπο α.π.υ., κατ' αύξοντα αριθμό. Για την αλλαγή του εκτυπωτή σημειώνουμε ότι δεν απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. .  
 Όσον αφορά τη γενική-«εξωτερική» αρίθμηση επί των μηχανογραφικών εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση των εν λόγω α.π.υ., εφόσον αυτές δεν υπόκεινται σε θεώρηση, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3, δεν απαιτείται, αφού δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό στην περίπτωση αυτή.
Τέλος, τα πιστωτικά τιμολόγια, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., για τυχόν μεταβολές που επέρχονται στις α.π.υ., οι οποίες εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στο πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10, παρ.5α' του Κ.Β.Σ., για διαμονές πελατών-επιτηδευματιών του υπόψη ξενοδοχείου, αφού, όπως προαναφέρθηκε, δεν προβλέπεται απεικόνιση τους στο βιβλίο αυτό, εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά θα σημαίνονται με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο