Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-09-2007 ]

1074918/480/0015/21.9.2007 Μεσίτης αστικών συμβάσεων- Υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ.

(Μεσίτης αστικών συμβάσεων- Υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1074918/480/0015/21.9.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1074918/480/0015/21.9.2007

ΘΕΜΑ: Μεσίτης αστικών συμβάσεων- Υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ.

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας αναφορικά με τα ερωτήματα που θέτετε για τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από μεσίτη αστικών συμβάσεων, καθώς και αν αυτά υπόκεινται ή μη σε θεώρηση με βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992),σας πληροφορούμε τα εξής :

1.     Με τις διατάξεις της περίπτωσης lθ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο μεσίτης αστικών συμβάσεων αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών, στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εντολέα, τη χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει την περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και τη συμφωνούμενη αμοιβή. Επίσης με την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η χρονολογία, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και η διεύθυνση του αντισυμβαλλόμενου.
2.     Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 και 1083/2003, οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. απαλλάσσονται από τη σήμανση με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, που απεικονίζουν συναλλαγές που καταχωρούνται σε αυτά και από τη θεώρηση για τα φορολογικά στοιχεία αξίας αντίστοιχα, ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αξίας εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά και κατά συνέπεια και στις δύο περιπτώσεις τίθενται επί αυτών εντύπως ή με σφραγίδα η φράση «Αθεώρητα βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1083/2003.
3.     Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ζ΄της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., πριν από κάθε χρησιμοποίηση τους τα πρόσθετα βιβλία ή δελτία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού.
4.     Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος προκύπτει ότι οι προαναφερόμενοι μεσίτες (αστικών συμβάσεων αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων) τηρούν είτε βιβλίο εντολών είτε διπλότυπο δελτίο εντολών, το οποίο θεωρείται στη Δ.Ο.Υ.. κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος. Επομένως εφόσον εσείς ασκείτε αυτό το επάγγελμα και τηρείτε θεωρημένο βιβλίο εντολών, δεν μπορείτε να τηρήσετε και δελτίο εντολών.
Επίσης, οι ως άνω μεσίτες, ως πρόσωπα (επιτηδευματίες) υπαγόμενα στην Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003, εκδίδουν υποχρεωτικά και σε κάθε περίπτωση (προς επιτηδευματίες ή ιδιώτες) αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) (στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα η φράση «Αθεώρητα βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003),με την ολοκλήρωση της εντολής και με την υποχρέωση καταχώρησης του α/α της Α.Π.Υ. και της αξίας αυτής, μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας έκδοσής της, στο δελτίο ή βιβλίο εντολών.(Σχετ. εγκύκλιος 1099747/840/ΠΟΑ1271/12.12.2002-παρ.2.18.2-).
Τέλος, τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003,εκτός του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, πριν την εφαρμογή της υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας κατάσταση εις διπλούν στην οποία θα αναγράφουν τα είδη, τις σειρές και τον αύξοντα αριθμό έναρξης της αρίθμησης των στοιχείων που θα εκδίδονται αθεώρητα με βάση τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο