Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2007 ]

1111640/963/0015/31.1.2007 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από επιχείρηση εμπορίας ελαστικών αυτοκινήτων.

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από επιχείρηση εμπορίας ελαστικών αυτοκινήτων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1111640/963/0015/31.1.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1111640/963/0015/31.1.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από επιχείρηση εμπορίας ελαστικών αυτοκινήτων.

Με την παραπάνω σχετική αίτηση σας θέτετε υπόψη μας ότι, επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο εργασιών εμπορία ελαστικών αυτοκινήτων, εκδίδει για κάθε πώληση απόδειξη λιανικής πώλησης(Α.Λ.Π.) ή δελτίο αποστολής-τιμολόγιο(Δ.Α-Τ) προς τους πελάτες της(ιδιώτες ή επιτηδευματίες αντίστοιχα).Στη συμφωνηθείσα τιμή πώλησης, όπως αναφέρετε, συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των ελαστικών στα αυτοκίνητα. Στη συνέχεια ρωτάτε εάν ο παραπάνω περιγραφόμενος τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή πρέπει να εκδίδεται και φορολογικό στοιχείο αξίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τοποθέτησης των ελαστικών, παρά το γεγονός ότι η αξία πώλησης των ελαστικών δε μεταβάλλεται  επειδή για την επιχείρηση η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών(τοποθέτησης ελαστικών) είναι αμελητέα και δε μπορεί να καθοριστεί, όπως αναφέρετε.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ι΄ της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, τηρεί βιβλίο εισερχομένων(αυτοκινήτων).
Στην έννοια του ορού «συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων»,κατά πάγια θέση της Διοίκησης, εμπίπτει και κάθε επιχείρηση ή κλάδος επιχείρησης που πραγματοποιεί εργασίες, επισκευής, αντικατάστασης…, επί μηχανών, ελαστικών, κ.λπ. αυτοκινήτου.(Εγκ.3/1992 παρ.10.5.10.2).
Επιπλέον,για τις επιχειρήσεις που παράλληλα με την πώληση των εξατμίσεων, ελαστικών και λοιπών εξαρτημάτων κάνουν και την τοποθέτηση τους, επειδή οι εργασίες αυτές εντάσσονται στη συντήρηση του αυτοκινήτου, έχει γίνει παγίως δεκτό ότι υπάρχει η πιο πάνω υποχρέωση και ως εκ τούτου πρέπει να τηρούν το βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων για την εργασία αυτή.
Στην περίπτωση κατά την οποία για την εργασία της τοποθέτησης δε λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή, για οποιοδήποτε λόγο, γράφεται σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού η ένδειξη «δωρεάν» και υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης (Εγκ.3/1992 παρ.10.5.10.4).        
2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ .(π.δ. 186/92), οι  επιτηδευματίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού, εκδίδουν Α.Π.Υ. και όταν παρέχουν υπηρεσίες σε άλλους επιτηδευματίες για τις ανάγκες άσκησης του επαγγέλματος τους.
     3.     Περαιτέρω, με βάση τα οριζόμενα στην εγκ.1031726/297/0015/ ΠΟΛ.1093/2-5-1990 οι επιχειρήσεις «Βουλκανιζατέρ»,εφόσον πωλούν ελαστικά αυτοκινήτων κ.λπ. που είναι ανταλλακτικά, υποχρεούνται για τις λιανικές τους πωλήσεις να χρησιμοποιούν φ.τ.μ. .       
4.    Ακόμα    ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο.1014655/185/ΠΟΛ.1037/12-2-1992(ΦΕΚ 128τ.Β΄)από την υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. για την έκδοση των Α.Π.Υ  εξαιρούνται οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες και υποχρεούνται να τηρούν πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
5.    Κατ ακολουθία των προαναφερομένων από τη Διοίκηση έγινε δεκτό(εγγρ.1108082/698/0015/4-11-1997) ότι, οι επιχειρήσεις «Βουλκανιζατέρ»,που παράλληλα με την πώληση των ελαστικών λαμβάνουν και αμοιβή για την τοποθέτηση αυτών, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες χειρόγραφες Α.Π.Υ. ανεξαρτήτως της αξίας των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, στις οποίες θα αναγράφονται, εκτός των άλλων, διακεκριμένα η αξία των αγαθών και η αμοιβή. Στην  περίπτωση όμως κατά την οποία ο επιτηδευματίας για την εργασία τοποθέτησης δε λαμβάνει ιδιαίτερη αμοιβή, για οποιοδήποτε λόγο, εκδίδει για την πώληση των ελαστικών απόδειξη λιανικής πώλησης (α.λ.π) από φ.τ.μ.. Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις τηρείται και ενημερώνεται το βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων.
6.    Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η υπόψη επιχείρησή, για τις πωλήσεις ελαστικών αυτοκινήτων που πραγματοποιεί, εφόσον για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τοποθέτησης αυτών δε λαμβάνει ιδιαίτερη αμοιβή, από τον εκάστοτε πελάτη(ιδιώτη ή επιτηδευματία) ,θέμα πραγματικό σε κάθε περίπτωση, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχα είτε Α.Λ.Π. από φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Τ.Μ ή ΕΑΦΔΣΣ) είτε δελτίο αποστολής και τιμολόγιο πώλησης (ή δελτίο αποστολής-τιμολόγιο συνενωμένο),με την προϋπόθεση αναγραφής στο βιβλίο εισερχομένων του αύξοντος αριθμού (α/α) της Α.Λ.Π. ή του Δ.Α.- Τιμολογίου που εκδόθηκε κατά την πώληση των ελαστικών με επιπλέον αναγραφή σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού της ένδειξης «δωρεάν»  με την υπογραφή του πελάτη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο