Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2006 ]

1059075/463/0015/19.7.2006 Έκδοση μηχανογραφικών τιμολογίων διαφημίσεων χωρίς τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και Υποχρέωση θεώρησης ή μη.

(Έκδοση μηχανογραφικών τιμολογίων διαφημίσεων χωρίς τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και Υποχρέωση θεώρησης ή μη.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1059075/463/0015/19.7.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1059075/463/0015/19.7.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση μηχανογραφικών τιμολογίων διαφημίσεων χωρίς τη χρήση  ΕΑΦΔΣΣ – Υποχρέωση θεώρησης ή μη.

    Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής αίτησης, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3052/2002, καθιερώθηκε για τους επιτηδευματίες που εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία με μηχανογραφικό τρόπο (μέσω Η/Υ), για την έκδοση και διαφύλαξη αυτών, υποχρέωση χρήσης «Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων» (ΕΑΦΔΣΣ).
2.    Με την Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με την Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1082/2003), απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρήσης ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), έστω και αν αυτά εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, μεταξύ άλλων και οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία, που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και από σχετικές αποφάσεις.
3.    Η Υπηρεσία μας, για την καλύτερη κατανόηση του εύρους εφαρμογής του νέου μέτρου, συνέταξε το από 31/7/2003 συμπληρωματικό φυλλάδιο οδηγιών στο οποίο, μεταξύ άλλων, παρέχονται διευκρινίσεις για ορισμένες ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων και συναλλαγών που δεν εμπίπτουν στο μέτρο αυτό ή εμπίπτουν μερικώς. Μεταξύ αυτών είναι και τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.  ΠΟΛ. 1217/1996 «μέσα ενημέρωση – ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά».
   
Τα ανωτέρω πρόσωπα εφόσον υποχρεούνται από τις κατΆ ιδίαν διατάξεις σε καταβολή ειδικού φόρου και αγγελιόσημου, υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2328/1995 να τηρούν θεωρημένο τριπλότυπο αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων και συνεπώς τα τιμολόγια διαφημίσεων που εκδίδουν με μηχανογραφικό τρόπο δεν σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.
4.    Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1083/2003, απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης των τιμολογίων τους στις περιπτώσεις που απαιτείται μεταξύ των άλλων και
•    οι επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) ακαθάριστα έσοδα τουλάχιστον εννιακόσιες (900.000) χιλιάδες ¤ και άνω και
β) μέσο όρο προσωπικού τουλάχιστον δέκα (10) άτομα και άνω.
από τη θεώρηση και των Α.Π.Υ. (όταν απευθύνονται σε επιτηδευματίες και επέχουν θέση τιμολογίων).
•    οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι, το αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων δεν ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα τιμολόγια διαφημίσεων θεωρούνται (διατρύονται) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο.     ΠΟΛ. 1083/2003, οπότε εκδίδονται αθεώρητα με την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1083/2003».
5.    Τα τιμολόγια αυτά, εφόσον εκδίδονται από εκτυπωτές που πρακτικά δεν μπορούν να εκτυπώσουν διπλότυπα ή τριπλότυπα έντυπα, επιτρέπεται, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγκ. Σ 4547/140/εγκ. 40/30.6.77, εγγρ. 1000721/5/18.1.1999, 1042865/318/8.5.2001, 1090841/728/4.10.2001, 1068850/612/2.9.2004), η διαδοχική (εν σειρά) εκτύπωση όλων των αντιτύπων τους, κατΆ αύξοντα αριθμό.
6.    Περαιτέρω εφόσον χρησιμοποιούνται κινητά φύλλα μεγέθους Α4, σε περίπτωση θεώρησής τους, πρέπει πριν από τη θεώρησή τους, να είναι προεκτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη (επωνυμία, επάγγελμα, Δ/νση, ΑΦΜ, ΔΟΥ έδρας) καθώς και η ενιαία αρίθμηση (αριθμός θεώρησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.
    Αυτονόητο είναι, ότι στην αντίθετη περίπτωση (μη θεώρησης) μπορεί να χρησιμοποιούνται λευκά φύλλα, στα οποία τα απαραίτητα δεδομένα (στοιχεία εκδότη, περιεχόμενο κ.λ.π.) μπορεί να εκτυπώνονται κατά την έκδοσή τους.   ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο