Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2006 ]

1086322/695/0015/30.10.2006 Συνέπειες από τη μη καταχώρηση του α/α της απόδειξης παροχής υπηρεσιών και της αξίας της συναλλαγής στο μητρώο μαθητών.

(Συνέπειες από τη μη καταχώρηση του α/α της απόδειξης παροχής υπηρεσιών και της αξίας της συναλλαγής στο μητρώο μαθητών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1086322/695/0015/30.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065


1086322/695/0015/30.10.2006

ΘΕΜΑ: Συνέπειες από τη μη καταχώρηση του α/α της απόδειξης παροχής υπηρεσιών και της αξίας της συναλλαγής στο μητρώο μαθητών.

Απαντώντας στην από 29.9.2006 αίτησή σας, με την οποία μας γνωρίζετε ότι η ΥΠΕΕ Νοτίου Αιγαίου σε έλεγχο που διενήργησε διαπίστωσε ότι η επιχείρησή σας, που είναι κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και τηρεί μητρώο μαθητών, δεν είχε καταχωρήσει σε αυτό τους αύξοντες αριθμούς και τις αξίες εκδοθεισών αθεώρητων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και ζητάτε να μην επιβληθεί πρόστιμο εν προκειμένω, διευκρινίζοντας ότι η αμοιβή σας προέρχεται από συμβάσεις έργου με το Δημόσιο για τα σχετικά προγράμματα κατάρτισης και αναγράφετε τον αριθμό της σύμβασης από την οποία προέρχεται η χρηματοδότηση αντί των ανωτέρω στοιχείων για πρακτικούς λόγους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Καταρχήν σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να διατυπώσει άποψη ως προς την τυχόν πραγματοποίηση ή μη της παράβασης από την επιχείρησή σας, το χαρακτηρισμό αυτής και το επιβλητέο εν προκειμένω πρόστιμο, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο σχετίζεται με την εκτίμηση και αξιολόγηση πραγματικών περιστατικών και δεδομένων και συνεπώς οποιαδήποτε από μέρους μας άποψη επί της ουσίας της υπόθεσης θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ρόλου των αρμοδίων οργάνων (ΥΠΕΕ, Δ.Ο.Υ., Διοικητικών Δικαστηρίων).
2.    Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα με τις διατάξεις της περ. στΆ της παρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 (όπως συμπλήρωσε και κωδικοποίησε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1166/2002), απαλλάσσονται από την θεώρηση τα φορολογικά στοιχεία αξίας του Κ.Β.Σ., στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρ. 10 του Κ.Β.Σ., και υποχρεούνται οι επιτηδευματίες να αναγράφουν σΆ αυτά (τα πρόσθετα βιβλία) την αξία και τον αύξοντα αριθμό του φορολογικού στοιχείου, μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.
3.    Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 περιπτ. ηΆ  του ν. 2523/97 ορίζεται ότι θεωρείται αυτοτελής παράβαση: «Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. …»
4.    Περαιτέρω, με την περίπτωση εΆ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «Γενικές παραβάσεις είναι αυτές, για τις οποίες επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο, ανά διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών».
5.    Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003 (παραγ. 3 περ. στΆ) τα εκδιδόμενα σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση στοιχεία θεωρούνται αθεώρητα και επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 2523/1997 για την έκδοση αθεώρητων στοιχείων όταν δεν υποβάλλεται η κατάσταση αθεώρητων στοιχείων, χωρίς να ορίζεται από τις εν λόγω αποφάσεις ότι και για την μη αναγραφή στα προσθετά βιβλία του αριθμού και της αξίας της Α.Π.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.
6.    Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, και εφόσον βέβαια καλύπτεται η υποχρέωση υποβολής της κατάστασης αθεώρητων στοιχείων, η μη καταχώρηση του αύξοντος αριθμού και της αξίας των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών στο πρόσθετο βιβλίο, στοιχείων που δεν επηρεάζουν το ύψος της συναλλαγής, συνιστά μια γενική παράβαση κατά χρήση.
6.    Η Δ/νση Ελέγχου στην οποία κοινοποιείται το παρόν με την αίτηση του ενδιαφερομένου, παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο