Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2006 ]

1079520/622/0015/30.10.2006 Καταλογιστέες παραβάσεις στην περίπτωση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων χωρίς αντίστοιχες καταχωρήσεις στο πρόσθετο βιβλίο.

(Καταλογιστέες παραβάσεις στην περίπτωση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων χωρίς αντίστοιχες καταχωρήσεις στο πρόσθετο βιβλίο.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1079520/622/0015/30.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065


1079520/622/0015/30.10.2006

ΘΕΜΑ: Καταλογιστέες παραβάσεις στην περίπτωση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων χωρίς αντίστοιχες καταχωρήσεις στο πρόσθετο βιβλίο.

Απαντώντας στο από 6.9.2006 έγγραφό σας με το οποίο μας γνωρίζετε ότι σε διενεργούμενο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι επιχείρηση εκμετάλλευσης συνεργείου αυτοκινήτων έχει εκδώσει για πέντε επισκευασμένα οχήματα ισάριθμες αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1083/2003, χωρίς να έχει γίνει καμία ενημέρωση του πρόσθετου βιβλίου εισερχομένων οχημάτων με τα στοιχεία που προβλέπονται στην περ. ι  της παρ. 5 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και ρωτάτε σχετικά με τις καταλογιστέες παραβάσεις, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με τις διατάξεις της περ. ιΆ της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων τηρεί βιβλίο εισερχομένων, στο οποίο καταχωρεί για κάθε όχημα τη χρονολογία  και την ώρα της εισόδου και εξόδου, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας.
2.    Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 ορίζεται ότι οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών, είτε προς επιτηδευματίες, είτε προς ιδιώτες. Στο δε άρθρο 19 του Κ.Β.Σ. προβλέπεται ότι οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.
3.    Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1071/2000 ορίστηκε, και στη συνέχεια επαναλήφθηκε με τις ΠΟΛ 1166/2002 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003, ότι απαλλάσσονται της θεώρησης τα φορολογικά στοιχεία αξία του Κ.Β.Σ., στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., και υποχρεούνται οι επιτηδευματίες να αναγράφουν σε αυτά (τα πρόσθετα βιβλία) την αξία και τον αύξοντα αριθμό του φορολογικού στοιχείου, μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.
4.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του  ν. 2523/1997, η έκδοση καθενός αθεωρήτου φορολογικού στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου, συνιστά αυτοτελή παράβαση που τιμωρείται με πρόστιμο ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, όπως ορίζεται με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997. Ειδικά, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί εκ παραδρομής αθεώρητα και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο η παράβαση θεωρείται γενική. Σημειώνεται δε ότι, όπως έχει διευκρινιστεί με την παρ. 8.1. της εγκυκλίου ΠΟΛ 1317/1997, προκειμένου να καταλογιστεί γενική και όχι αυτοτελής παράβαση εν προκειμένω δεν αρκεί να διαπιστωθεί η παράβαση της έκδοσης αθεώρητων στοιχείων πριν παρέλθει ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων, αλλά πρέπει να έχει ήδη γίνει η καταχώρηση πριν τον έλεγχο.
5.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η υπόψη επιχείρηση εξέδωσε αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να έχει τηρήσει τις προϋποθέσεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων, δηλαδή χωρίς να έχει ενημερωθεί (τηρηθεί) το πρόσθετο βιβλίο εισερχομένων, συνεπώς εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 περί έκδοσης αθεώρητων. Ειδικότερα, η έκδοση πέντε αθεώρητων αποδείξεων εν προκειμένω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε στο βιβλίο εισερχομένων ούτε στο βιβλίο εσόδων εξόδων κατά το χρόνο ελέγχου συνιστά ισάριθμες αυτοτελείς παραβάσεις.
6.    Επίσης με τις διατάξεις της περίπτωσης ηΆ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι θεωρείται αυτοτελής παράβαση και εφαρμόζεται η ΒΑΣ. ΥΠ. Νο1, η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται κατ\' εξουσιοδότηση νόμου και καθιερώνουν την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων. Η μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδου, θεωρείται γενική παράβαση.
7.    Κατ΄ εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, εφόσον η υπόψη επιχείρηση δεν καταχώρησε στο τηρούμενο πρόσθετο βιβλίο εισερχομένων πέντε Ε.Ι.Χ. τα οποία είχαν επισκευασθεί, για τα οποία όμως είχαν εκδοθεί αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για όλες αυτές τις μη καταχωρήσεις επιβάλλεται σε βάρος της μια γενική παράβαση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο