Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2006 ]

1014764/28/0015/10.2.2006 Φ.Π.Α. επί ακινήτων και Έλεγχος ληξιπρόθεσμων χρεών, για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.

(Φ.Π.Α. επί ακινήτων και Έλεγχος ληξιπρόθεσμων χρεών, για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1014764/28/0015/10.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1014764/28/0015/10.2.2006

ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. επί ακινήτων – Έλεγχος ληξιπρόθεσμων χρεών, για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.

    Απαντώντας στο με αριθμό πρωτ.4000691/0164/0030/18-1-2006 έγγραφό σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 36 του π.δ.186/1992 (ΚΒΣ) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 του ν.2753/1999 (ισχύς από 17-11-1999) ο  προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δεν θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος:
α)     δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών.
και β)     δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία.
2.    Με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1010/12-1-2000 με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄), διευκρινίσθηκε ότι, εντάσσεται ρητά στο σύνολο των υποχρεώσεων, η ύπαρξη των οποίων δημιουργεί κώλυμα στον επιτηδευματία για την θεώρηση στοιχείων, και κάθε τέλος ή εισφορά που βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ. ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος αυτών.
3.    Ενόψει των ανωτέρω η μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ ακινήτων ή η ύπαρξη βεβαιωμένων χρεών για όλες τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στο σχετικό έγγραφό σας (περιπτώσεις Α1, Α2, Α3 και Α4 αυτού) συμπεριλαμβάνονται στις προϋποθέσεις και στον έλεγχο των ληξιπρόθεσμων χρεών, η ύπαρξη των οποίων αποτελεί κώλυμα για την θεώρηση φορολογικού στοιχείου του Κ.Β.Σ. π.δ. 186/1992.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο