Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-01-2006 ]

1001764/4/0015/4.1.2006 Θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε επιτηδευματία, με ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη.

(Θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε επιτηδευματία, με ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1001764/4/0015/4.1.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1001764/4/0015/4.1.2006

ΘΕΜΑ: Θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε επιτηδευματία, με ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη.

    Απαντώντας στο από 21-12-2005 υπόμνημά σας που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από την Δ/νση 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) με το αριθμ.πρωτ.1120351/8945-20/0016/27.12.2005 έγγραφό της, με το οποίο μεταξύ άλλων ζητάτε να σας διευκολύνουμε λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προκειμένου να θεωρήσετε φορολογικά στοιχεία για την επιχείρησή σας που δραστηριοποιείται στις διεθνείς μεταφορές, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 2, περίπτωση 1, του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως ισχύουν, παρέχεται το δικαίωμα στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., να αρνείται τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα στον επιτηδευματία εκείνο που δεν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, αν ο υπόχρεος επιτηδευματίας που τα προσκομίζει για θεώρηση δεν παράσχει ασφάλεια.
2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8α του ιδίου άρθρου όπως ισχύουν ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να αρνείται την θεώρηση στοιχείων σε επιτηδευματία, που δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου και από πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τα έξι χιλιάδες (6.000) ¤, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών.
3.    ΚατΆ εξαίρεση των όσων προαναφέρθηκαν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης βΆ επίσης της παραγράφου 8 του ιδίου ως άνω άρθρου του Κ.Β.Σ., ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισμένου αριθμού φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος μέρος της οφειλής του που καθορίζεται με την ίδια απόφαση.
4.    Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αποκλειστικά αρμόδιος να εγκρίνει τη θεώρηση των απαραίτητων για τις ανάγκες της επιχείρησης φορολογικών στοιχείων, είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η επιχείρηση που οφείλει, ο οποίος ασκώντας το σχετικό δικαίωμά του και συνεκτιμώντας τα πραγματικά περιστατικά και δεδομένα, μπορεί με απόφασή του, ανεξάρτητα από το ύψος των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών υποχρεώσεών της, να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισμένου αριθμού φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος μέρος της οφειλής του, το ύψος του οποίου εξαρτάται από την πραγματική δυνατότητα του υπόχρεου και καθορίζεται από την ίδια απόφαση, προκειμένου αφΆ ενός μεν να μην ανακόπτεται η επιχειρηματική δράση και αφΆ ετέρου να παρέχεται η ευχέρεια αποπληρωμής του χρέους.
5.    Τέλος, η Δ.Ο.Υ…….., στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται, για τις δικές της ενέργειες  κατΆ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο