Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-2006 ]

1116780/903/0015/22.2.2006 Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων και Προσκόμιση των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων για ακύρωση κατά την διακοπή εργασιών.

(Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων και Προσκόμιση των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων για ακύρωση κατά την διακοπή εργασιών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1116780/903/0015/22.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1116780/903/0015/22.2.2006

ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων – Προσκόμιση των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων για ακύρωση κατά την διακοπή εργασιών.

        Με την από 7 Δεκεμβρίου 2005 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν α) σε επιχείρηση η οποία αποδεδειγμένα διέκοψε την άσκηση δραστηριότητας κατά τη χρήση 1997 και προβαίνει σε εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής άσκησης δραστηριότητας σήμερα, δικαιούται ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να επιβάλλει πρόστιμο Κ.Β.Σ. σε περίπτωση μη προσκόμισης των βιβλίων και στοιχείων κατά το χρόνο δήλωσης διακοπής άσκησης δραστηριότητας; β) σε επιχείρηση η οποία αποδεδειγμένα διέκοψε την άσκηση δραστηριότητας σε έτος προγενέστερο του έτους 1998, η οποία υποβάλλει σήμερα δήλωση διακοπής άσκησης δραστηριότητας και δηλώνει απώλεια βιβλίων και στοιχείων κατά το χρόνο πραγματικής διακοπής (π.χ. έτος 1997), ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο Κ.Β.Σ.;
    Στην αίτησή σας αναφέρετε επίσης ότι μέχρι και τη χρήση 1997 οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν περαιώσει όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις και έχουν καταβάλει στο σύνολό τους τους βεβαιωθέντες φόρους, πρόστιμα, πρόσθετους φόρους κ.λ.π., καθώς και ότι η τελευταία πράξη θεώρησης έχει γίνει για τα βιβλία το έτος 1996 και για τα στοιχεία το έτος 1995.

    Απαντώντας στα προαναφερόμενα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), όπως ισχύουν από14/12/2004 μετά την τροποποίησή τους με τις παρ.10 και 11 του άρθρου 20 του Ν.3296/2004, τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
    Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 20 του ν.3296/2004 για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου (14/12/2004) δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.
2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 20 του ν.3296/2004 τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού (14/12/2004) μπορεί να καταστραφούν, ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν από 14/12/2004 μετά την τροποποίησή τους με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004.
3.     Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις και τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 19, 11 και 20 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/26-1-2005, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και λεπτομερείς  διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004, τα βιβλία και τα στοιχεία των επιχειρήσεων των χρήσεων μέχρι και 1997 (οικον. Έτος 1998),  για τις οποίες το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου παραγράφηκε στις  31/12/2003 ή στις 31/12/2005 εφόσον υπάρχουν πλαστά, εικονικά, νοθευμένα στοιχεία κ.λ.π. ή είχε λήξει ο χρόνος διαφύλαξής τους πριν από την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (14/12/2004) ανάλογα την περίπτωση, μπορούσαν να καταστραφούν και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. για μη διαφύλαξη αυτών. Αυτονόητο είναι ότι, οι ως άνω διατάξεις αναφέρονται στη δυνατότητα καταστροφής και μη διαφύλαξης των χρησιμοποιηθέντων φορολογικών στοιχείων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, κατά την έννοια των προαναφερομένων διατάξεων στην παρ. 1 του παρόντος.
4.    Τέλος, σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης για ακύρωση των θεωρημένων και μη χρησιμοποιηθέντων φορολογικών στοιχείων, προκειμένου να αποκλειστεί η παράνομη χρησιμοποίησή τους.
    Επομένως εφόσον δεν προσκομίζονται για ακύρωση τα εν λόγω στοιχεία, επιβάλλεται κατά περίπτωση το προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (σχετικά εγκύκλιοι Σ 1956/168/ΠΟΛ.194/18.6.1987 και 1100480/863/ΠΟΛ.1264/6.11.2000, έγγραφά μας 1011014/60/0015/5.2.1999 και 1094876/812/0015/14.12.2004).
    Για τον τρόπο απόδειξης – δήλωσης ότι τα θεωρημένα φορολογικά στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί (εξαντληθεί) ή όχι, σας γνωρίζουμε ότι η διαπίστωση αυτή είναι θέμα σε κάθε περίπτωση πραγματικό, η εξέταση του οποίου ανήκει στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του υπαλλήλου που έχει ορισθεί από αυτόν, ο οποίος μπορεί να το εξετάζει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ. τελευταίο εκδοθέν, από τις εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, κ.λ.π.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο