Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-1995 ]

ΠΟΛ.1207/3.8.1995 Δελτία συμμετοχής σε εκδρομή ή περιήγηση

(Δελτία συμμετοχής σε εκδρομή ή περιήγηση)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Αυγούστου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1067542/570/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1207

ΘΕΜΑ: “Δελτία συμμετοχής σε εκδρομή ή περιήγηση”

Ε.Δ.Υ.Ο. 1067542/570/0015/

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών και των υπηρεσιών, σχετικά με την έκδοση των δελτίων συμμετοχής σε εκδρομή ή περιήγηση, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., τα τουριστικά γραφεία πρέπει να εκδίδουν, για κάθε παροχή υπηρεσιών προς το κοινό, θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13α του Κ.Β.Σ., η οποία προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 του Ν.2214/1994, ορίζεται ότι "Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες από τους εκμεταλλευτές τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων σε άτομα που έχουν προμηθευτεί δελτία συμμετοχής σε εκδρομή ή περιήγηση από τρίτους (τουρ-λίντερς, υπαλλήλους ξενοδοχείων κ.α.), για λογαριασμό τουριστικού ή ταξιδιωτικού γραφείου, μπορεί να μην εκδίδονται από τον εκμεταλλευτή του γραφείου αυτού οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ., με την προϋπόθεση ότι εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των δελτίων συμμετοχής της κάθε εκδρομής, τα οποία διαφυλάσσονται ως φορολογικά στοιχεία".
Με την ίδια παράγραφο 12 του άρθρου 43 του Ν.2214/1994 καθιερώθηκε η υποχρέωση έκδοσης δελτίου κίνησης σε κινητά φύλλα, από τους εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων για κάθε μεταφορά προσώπων.

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13α του Κ.Β.Σ., οι οποίες θεσπίστηκαν με την παράγραφο 12 του άρθρου 43 του Ν.2214/1994, αντικατέστησαν με παρεμφερή φιλοσοφία τις διατάξεις της απόφασης 1023858/230/ που προέβλεπε την έκδοση Δελτίου εκδρομών και δελτίου συμμετοχής.
Από το συνδυασμό και την όλη οικονομία των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι επιτρέπεται να εκδίδονται δελτία συμμετοχής, όταν "πωλούνται" συμμετοχές σε εκδρομή από τρίτους, σε σχέση με τον οργανωτή της εκδρομής, με την προϋπόθεση ότι για την εκδρομή αυτή θα εκδοθούν δελτία κίνησης, από τα οποία όπως είναι γνωστό προκύπτει ο αριθμός των συμμετεχόντων στην εκδρομή και ως εκ τούτου καθίστανται δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι:
α. Τα δελτία συμμετοχής εκδίδονται για εκδρομές ή περιηγήσεις εφόσον για την πραγματοποίησή τους χρησιμοποιούνται τουριστικά λεωφορεία και εκδίδονται δελτία κίνησης.
β. Για το σύνολο των δελτίων συμμετοχής της κάθε εκδρομής που έχουν διατεθεί από τρίτους πρέπει να εκδίδεται μία θεωρημένη συγκεντρωτική απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
γ. Ολα τα δελτία συμμετοχής για τα οποία εκδίδεται στη συνέχεια συγκεντρωτική Α.Π.Υ. πρέπει να διαφυλάσσονται ως φορολογικά στοιχεία.
δ. Τα δελτία συμμετοχής σε εκδρομές επιτρέπεται να πωλούνται από τρίτους (τουρ-λίντερς, υπαλλήλους ξενοδοχείων, ή από άλλα τουριστικά γραφεία ή τουριστικές επιχειρήσεις) κατ' εντολή και για λογαριασμό του διοργανωτή της εκδρομής, με την προϋπόθεση ότι διατίθενται σε τιμές που αυτός έχει προκαθορίσει, αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία αυτού, την συγκεκριμένη εκδρομή, στην οποία ο αγοραστής αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και το καταβαλλόμενο ποσό. Δηλαδή ο πελάτης (τουρίστας) πρέπει να λαμβάνει αποδεικτικό στοιχείο για την αμοιβή που καταβάλλει και να γνωρίζει ποιος είναι ο συναλλασσόμενος διοργανωτής της εκδρομής, αφού δεν αγοράζει το δελτίο συμμετοχής από τον ίδιο, και επιπλέον να αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο το οποίο
διαθέτει τα δελτία δεν λειτουργεί για ίδιο λογαριασμό.
Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο διοργανωτής της εκδρομής συμφωνεί συμμετοχές σε εκδρομές που διοργανώνει το γραφείο του, πρέπει να εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε κάθε πελάτη του δεν αρκεί, δηλαδή, η έκδοση του δελτίου συμμετοχής.

5. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία τουριστικό γραφείο (εντολέας) συμφωνεί για ίδιο λογαριασμό με διάφορους πελάτες τους, τη συμμετοχή αυτών σε εκδρομή, στους οποίους εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και εν συνεχεία αναθέτει την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε άλλο τουριστικό γραφείο,
(διοργανωτή), τότε ο εκμεταλλευτής του τουριστικού γραφείου που διοργανώνει την εκδρομή, πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον εντολέα, στο οποίο (τιμολόγιο) θα αναγράφεται οπωσδήποτε και ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην εκδρομή με δελτία συμμετοχής του εντολέα, ή δελτία συμμετοχής
δικά του (τα οποία είχαν εκδοθεί ως δελτία "θέσεως" και μόνο, δηλαδή χωρίς αξία).
Τα δελτία συμμετοχής της κατηγορίας αυτής δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη συγκεντρωτική απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι γι' αυτά εκδίδεται τιμολόγιο προς το τουριστικό γραφείο το οποίο είχε συμφωνήσει με τους τουρίστες για ίδιο λογαριασμό.

6. Τέλος αυτονόητο είναι ότι:
α) Τα τουριστικά γραφεία που διαμεσολαβούν στην διάθεση των δελτίων συμμετοχής πρέπει να εκδίδουν θεωρημένα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για την δικαιούμενη αμοιβή.
β) Για την καταβολή της αμοιβής στα πρόσωπα που περιστασιακά απασχολούνται με τη διάθεση των δελτίων συμμετοχής όπως τουρ-λίντερς, θυρωροί ξενοδοχείων κ.λπ. πρέπει να εκδίδεται απόδειξη δαπάνης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. καθώς και στην ερμηνεία των διατάξεων αυτών (εγκ.
3/24.11.92, ΠΟΛ.1312/15.9.1993).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο