Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2006 ]

1044014/351/0015/7.6.2006 Υποχρέωση ή μη έκδοσης θεωρημένων αποδείξεων για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις παρεχόμενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων.

(Υποχρέωση ή μη έκδοσης θεωρημένων αποδείξεων για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις παρεχόμενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1044014/351/0015/7.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1044014/351/0015/7.6.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης θεωρημένων αποδείξεων για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις παρεχόμενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων.

    Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, με την οποία θέτετε το ερώτημα εάν ισχύουν οι διατάξεις της εγκυκλίου με αριθμ. Α. 9934/ΠΟΛ. 197/23.6.1977 αναφορικά με τα εκδιδόμενα στοιχεία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Από τις διατάξεις της παραγράφου 6 περίπτωση β της εγκυκλίου διαταγής Α.9934/197/ΠΟΛ.176/23-6-1977, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, προκύπτει ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ειδικά για τους κλάδους μεταφοράς αγαθών γενικώς (εσωτερικού – εξωτερικού), προσωπικών ατυχημάτων ταξιδιωτών και χρηματαποστολών υποχρεούνται να εκδίδουν σε κάθε περίπτωση για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων, τις παρεχόμενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων και για τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές αποζημιώσεις θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του ασφαλισμένου, ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το ποσό των ασφαλίστρων ή των επιστρεφόμενων ασφαλίστρων ή της έκπτωσης επί των ασφαλίστρων ή της καταβαλλόμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης, κατά περίπτωση. Εάν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και οι πρόσθετες πράξεις σ΄ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις συντάσσονται σε θεωρημένα από τον Οικονομικό Έφορο (νυν Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.) έντυπα και περιλαμβάνουν τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων, παρέλκει η έκδοση θεωρημένων αποδείξεων.
2.    Περαιτέρω, με το άρθρο 2 παρ.16 του ν.3052/2002 τροποποιήθηκε η περ. ζ΄ της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/92) καταργώντας τα πρόσθετα βιβλία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων από 1-1-2003, των οποίων η τήρηση σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.1021001/ΠΟΛ.1071/25-2-2000 υποχρέωνε, από 1-4-2000 (έναρξη ισχύος της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1071/2000) έως 31-12-2002 (έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων του ν.3052/2002 είναι 1-1-2003), τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να εκδίδουν αθεώρητα όλα τα στοιχεία αξίας, στα οποία απεικονίζονταν συναλλαγές που καταχωρούνταν στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία (επομένως και τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος), με την απαραίτητη προϋπόθεση την αναγραφή της αξίας και του αύξοντος αριθμού του εκδοθέντος παραστατικού (απόδειξης ή συμβολαίου) στο πρόσθετο βιβλίο μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του (σχετ. έγγραφό μας 1098200/822/0015/9-11-2000).
3.    Επίσης, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 οι επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά: α) ακαθάριστα έσοδα άνω των  2.934.702 ευρώ και μέσο όρο προσωπικού πενήντα (50) άτομα και άνω και β) ακαθάριστα έσοδα άνω των 900.000 ευρώ και μέσο όρο προσωπικού (10) άτομα και άνω απαλλάσσονται της θεώρησης, η μεν πρώτη κατηγορία για όλα τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότησή του, η δε δεύτερη για όλα τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. πλην των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό, εφόσον οι λιανικές αυτές πωλήσεις είναι πάνω από το 5% των συνολικών εσόδων (σχετική και η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1137/7.4.2000).
4.    Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μετά την από 1-1-2003 κατάργηση τήρησης των πρόσθετων βιβλίων τους της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.,  και για τους κλάδους μεταφοράς αγαθών, προσωπικών ατυχημάτων ταξιδιωτών και χρηματαποστολών, υποχρεούνται να εκδίδουν σε κάθε περίπτωση για τα ασφάλιστρα κ.λ.π. θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη, της οποίας η έκδοση παρέλκει, εάν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και οι πρόσθετες πράξεις των παραπάνω περιπτώσεων συντάσσονται σε θεωρημένα από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. έντυπα. Τα παραπάνω παραστατικά (συμβόλαια ή αποδείξεις) εκδίδονται αθεώρητα, εάν η εταιρεία σας υπάγεται στις προαναφερόμενες περί αθεωρήτων διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003.
5.    Τέλος, οι διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 της εγκυκλίου διαταγής  Α.9934/197/ΠΟΛ.176/23-6-1977 οι οποίες επίσης εξακολουθούν να ισχύουν, ήτοι για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις παρεχόμενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων για τους λοιπούς κλάδους ασφαλίστρων, εκδίδονται μη θεωρημένες αποδείξεις, κατΆ εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.
Επισημαίνουμε ότι, οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1083/2003 και των προγενέστερων αυτής αποφάσεων (Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1166/2002, ΠΟΛ. 1304/2000, ΠΟΛ. 1071/2000, ΠΟΛ. 1213/2000 και ΠΟΛ. 1105/1999), περί απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένων κατηγοριών υποχρέων (με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιες αποφάσεις ανά κατηγορία υποχρέων), έχουν εφαρμογή μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες που για τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία προβλέπεται η θεώρησή τους από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατΆ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών.
    Για τα στοιχεία που εκδίδονται κατΆ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 της εγκυκλίου διαταγής ΠΟΛ. 176/1977 (αποδείξεις που εκδίδονται για τα ασφάλιστρα, τις παρεχόμενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων και τις επιστροφές ασφαλίστρων για τους λοιπούς κλάδους, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος), προβλέπεται η μη θεώρησή τους από τις διατάξεις αυτές και κατά συνέπεια εξακολουθούν να εκδίδονται αθεώρητα χωρίς την ένδειξη «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1083/2003», είτε εκδίδονται χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά, δεδομένου ότι σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται και από τη σήμανση με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1082/2003 για τα εν λόγω στοιχεία που πρέπει να εκδοθούν και ορίζονται στην προαναφερόμενη Εγκύκλιο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο