Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2006 ]

1051883/775/0015/23.6.2006 Έκδοση και διαβίβαση φορολογικών στοιχείων μέσω του Διαδικτύου (Internet).

(Έκδοση και διαβίβαση φορολογικών στοιχείων μέσω του Διαδικτύου (Internet).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1051883/775/0015/23.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1051883/775/0015/23.6.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση και διαβίβαση φορολογικών στοιχείων μέσω του Διαδικτύου (Internet).

Με το από 31/05/2006 ηλεκτρονικό μήνυμά σας ζητάτε την παροχή  διευκρινήσεων σχετικά με το ποια στοιχεία είναι φορολογικά αποδεκτά στην περίπτωση που αυτά εκδίδονται από επιτηδευματία ο οποίος λειτουργεί κατάστημα στο Διαδίκτυο (e-shop). Ειδικότερα δε, όταν το προϊόν είναι ηλεκτρονικό και το κατάστημα φιλοξενείται  σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, οι οποίοι διευκολύνουν τις συναλλαγές μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών και λαμβάνουν ένα ποσοστό από την αξία της συναλλαγής.
Επίσης διατυπώνεται το ερώτημα, εάν τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά  μπορούν να διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα και τις υποχρεωτικές φορολογικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της γνησιότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας των δεδομένων του περιεχομένου των στοιχείων αυτών.

Σχετικά με τα τιθέμενα γραπτά ερωτήματά σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.        Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ) ο επιτηδευματίας εκδίδει και παραδίδει/ αποστέλλει στον πελάτη τιμολόγιο πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών προς άλλο επιτηδευματία και απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτη- μη επιτηδευματία.
2.     Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18α του ιδίου ως άνω νομοθετήματος ορίζεται ότι τα τιμολόγια που εκδίδονται κατΆ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, είναι δυνατόν να αποστέλλονται σε χαρτί ή, υπό τον όρο της αποδοχής του παραλήπτη, με ηλεκτρονικά μέσα.
3.     Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 της ΑΥΟΟ 1028970/220/0015/ ΠΟΛ1049/21-03-06, ορίζεται ότι η γνησιότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα των δεδομένων του περιεχομένου του τιμολογίου που εκδίδεται μηχανογραφικά και διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα, από τον επιτηδευματία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΚΒΣ  (Π.Δ. 186/1992) ή εξ ονόματος του και για λογαριασμό του από τα πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18α του ίδιου Κώδικα, για την παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτόν είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα και είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, υποχρεωτικά διασφαλίζεται μέσω Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης που δημιουργείται μέσω της χρήσης εγκεκριμένου μοντέλου Ειδικής Ασφαλούς Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των ΑΥΟΟ 1051082/549/0015/ ΠΟΛ 1082/2-6-2003 και ΑΥΟΟ 1100772/1474/0015/ΠΟΛ 1135/ 26-10-2005.
      Με την παρ.2 της ίδιας ως άνω απόφασης καθορίζεται ότι για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής διαβίβασης των κατά τα ανωτέρω εκδιδομένων, υποχρεωτικά αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά αρχεία των δεδομένων του περιεχομένου του τιμολογίου (αρχείο «*_a.txt») και της ψηφιακής σήμανσης (αρχείο «*_b.txt»).
4. Εξάλλου, η Δ/νση Φ.Π.Α. με το αρ. 5839/451/Β0014/30.11.2001 Υπηρεσιακό Σημείωμα μας γνώρισε ότι «σύμφωνα με κοινή θέση των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προϊόντα τα οποία στην ενσώματη μορφή τους αντιμετωπίζονται ως παράδοση αγαθών, όταν τίθενται στη διάθεση του λήπτη σε ψηφιακή μορφή μέσω ηλεκτρονικού δικτύου θεωρούνται παροχή υπηρεσιών».
5.        Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιχείρησή σας που δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Κ.Β.Σ. και συνεπώς οφείλει να εκδίδει και να παραδίδει/ αποστέλλει τιμολόγια, πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση, προς τους επιτηδευματίες πελάτες της και αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα φιλοξενείται σε server παρόχου. Ειδικά δε τα μηχανογραφικώς εκδοθέντα τιμολόγια που σημαίνονται με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988 και της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά κατ΄ εφαρμογήν των οριζόμενα στην Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1049/2005.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο