Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-08-2006 ]

1065270/498/0015/9.8.2006 Εκδιδόμενο στοιχείο από μεταφορέα για μεταφορά αγαθών βάσει σύμβασης χρονοναύλωσης.

(Εκδιδόμενο στοιχείο από μεταφορέα για μεταφορά αγαθών βάσει σύμβασης χρονοναύλωσης.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1065270/498/0015/9.8.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1065270/498/0015/9.8.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενο στοιχείο από μεταφορέα για μεταφορά αγαθών βάσει σύμβασης χρονοναύλωσης.

Απαντώντας στην από 11.7.2006 αίτησή σας με την οποία μας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας είναι ναυτική εταιρία του ν. 959/1979 που έχει στην κυριότητά της φορτηγό πλοίο (μεταφοράς τσιμέντου χύδην) που εκτελεί πλόες εσωτερικού με σύμβαση χρονοναύλωσης και αμοιβή ημερήσιο ναύλο ο οποίος πληρώνεται δύο φορές το μήνα ανεξάρτητα από την ποσότητα που φορτώνεται στο πλοίο και από τον αριθμό των μεταφορών και ρωτάτε τι φορολογικά στοιχεία πρέπει να εκδίδονται, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 5, 7 και 14 του άρθρου 16 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) προκύπτει ότι ο μεταφορέας, και όταν εκμεταλλεύεται πλωτά μέσα, εκδίδει κατά την παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών για κάθε μεταφορά φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα αντίτυπα.
    Με την Α.Υ.Ο. 1077844/641 ΠΟΛ 1144/6.8.1992, η οποία εξακολουθεί να ισχύει (παρ. 16.5.4. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992) ορίζεται ότι για τις επαναλαμβανόμενες κάθε ημέρα ή και σε αραιότερα χρονικά διαστήματα μεταφορές αγαθών με φορτηγά αυτοκίνητα από τον ίδιο φορτωτή σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες και με την προϋπόθεση ότι τα κόμιστρα καταβάλλονται πάντοτε από το φορτωτή μπορεί να τηρείται ημερολόγιο μεταφοράς και να εκδίδεται θεωρημένη συγκεντρωτική φορτωτική το τέλος του μήνα για όλες τις μεταφορές του μήνα. Επίσης, συγκεντρωτική φορτωτική εκδίδεται και όταν συμφωνείται μηνιαίο κόμιστρο, ανεξάρτητα από τις εκτελεσθείσες μεταφορές, οπότε στο τηρούμενο θεωρημένο ημερολόγιο μεταφοράς αναγράφεται στην αρχή κάθε μήνα, το συμφωνηθέν μηνιαίο κόμιστρο και τα στοιχεία της σχετικής σύμβασης, αντί της αναγραφής του κομίστρου για κάθε δρομολόγιο.
    Εξάλλου, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 απαλλάσσονται από τη θεώρηση φορτωτικών οι μεταφορείς, εφόσον τηρείται ημερολόγιο μεταφοράς, υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Όπως έχει δε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1097944/794π.ε./0015/29.1.2003) στο μέτρο της έκδοσης αθεώρητων στοιχείων εμπίπτουν οι συγκεντρωτικές φορτωτικές, υπό τον ανωτέρω όρο.
    Τέλος, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (έγγραφά μας 1117831/1069/0015/20.11.1995, 1023689/151/15.5.2002 και 27.5.2002) ότι, εφόσον πρόκειται για συμφωνημένο μηνιαίο κόμιστρο ανεξάρτητα από τον αριθμό των δρομολογίων και τη μεταφερόμενη ποσότητα, αντί των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις είναι δυνατόν για κάθε μεταφορά να εκδίδεται θεωρημένη φορτωτική, στην οποία αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και αντί αμοιβής να αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης από την οποία προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής και στη συνέχεια να εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε μηνιαία βάση ή σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Στο δε περιεχόμενο του τιμολογίου αυτού πρέπει να περιλαμβάνονται τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 16. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και οι φορτωτικές είναι αθεώρητα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003.
    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η επιχείρησή σας που έχει συνάψει ναυλοσύμφωνο με συγκεκριμένο φορτωτή και διενεργεί μεταφορές με ορισμένο ημερήσιο κόμιστρο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφορών και τη μεταφερόμενη ποσότητα, μπορεί κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω είτε να τηρεί θεωρημένο ημερολόγιο μεταφοράς, στο οποίο θα αναγράφεται το συμφωνημένο ημερήσιο κόμιστρο και τα στοιχεία της σχετικής σύμβασης, και να εκδίδει συγκεντρωτική αθεώρητη φορτωτική στο τέλος του μήνα (ή και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα), είτε να εκδίδει θεωρημένες φορτωτικές για κάθε μεταφορά με αναγραφή, μεταξύ άλλων, των στοιχείων της σύμβασης και όχι την αμοιβή, και να εκδίδει θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο τέλος του μήνα (ή σε μικρότερα χρονικά διαστήματα) με το περιεχόμενο που αναφέρθηκε ανωτέρω.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο