Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-2006 ]

1097602/7874/1397/Β0014/10.4.2006 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ. σε υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων που παρέχονται δωρεάν.

(Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ. σε υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων που παρέχονται δωρεάν.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1097602/7874/1397/Β0014/10.4.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1097602/7874/1397/Β0014/10.4.2006

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ. σε υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων που παρέχονται δωρεάν.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. Δ/νση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α\' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), αντικείμενο του φόρου είναι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα.
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ\' του άρθρου 9 του ιδίου ως άνω Κώδικα Φ.Π.Α., θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών που υπάγεται στο φόρο προστιθέμενης αξίας η από υποκείμενο στο φόρο χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο.
3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε\' της παραγράφου 4 του άρθρου 30 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και, γενικά, κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ\' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α., ως φορολογητέα αξία για την προβλεπόμενη από την περίπτωση γΆ του άρθρου 9 παροχή υπηρεσιών λαμβάνεται η κανονική αξία τους.
Ως κανονική. αξία θεωρείται το ποσό που θα έπρεπε, κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, να καταβάλλει οποιοσδήποτε λήπτης για να επιτύχει τη λήψη της υπηρεσίας από πρόσωπο που παρέχει ανεξάρτητα τις υπηρεσίες αυτές στο εσωτερικό της χώρας.
5. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας, επιχείρηση που εκμεταλλεύεται χώρο  στάθμευσης  (parking),  επιτρέπει  άνευ  αντιτίμου  τη  στάθμευση     αυτοκινήτων που ανήκουν σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.     
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δωρεάν παροχή στάθμευσης αυτοκινήτων, ακόμη και συγγενών ή φίλων, στους χώρους που εκμεταλλεύεται η εν λόγω επιχείρηση, επειδή συνιστά υπηρεσία για την οποία δε θα παρείχετο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όμοιας υπηρεσίας από άλλον υποκείμενο στο φόρο, σύμφωνα με την περίπτωση ε\' της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α., εμπίπτει στην περίπτωση γ\' του άρθρου 9 του ιδίου Κώδικα και φορολογείται στην κανονική αξία.

II. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μετά από τα προαναφερόμενα στην ενότητα Ι του παρόντος (περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) και ειδικότερα ότι, η δωρεάν παροχή στάθμευσης αυτοκινήτων στους χώρους που εκμεταλλεύεται η εν λόγω επιχείρηση, υπόκειται σε Φ.Π.Α., πρέπει να εκδίδεται για την πράξη αυτή απόδειξη αυτοπαράδοσης ή άλλο στοιχείο αξίας, εφόσον κατά την έκδοσή του αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης», σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ. Β. Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο