Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-1995 ]

ΠΟΛ.1201/18.7.1995 Κοινοποίηση της 295/94 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

(Κοινοποίηση της 295/94 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Κοινοποίηση της 295/94 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. 1072490/4440π.ε./Β0010/

ΠΟΛ 1201

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 295/1994 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομικών, με την οποία ορίζεται ότι:

Α. Οριογραμμή της λιμναίας και παραποταμίου όχθης είναι εκ φύσεως προσδιορισμένη, ώστε δεν απαιτείται ο διοικητικός προσδιορισμός αυτής. Συνεπώς, κατά την κτηματογράφηση των μεγάλων λιμνών και των πλευσίμων ποταμών θα λαμβάνονται υπόψη κατά την χάραξη της οριογραμμής της όχθης αυτών η περιστοιχούσα την λιμναία όχθη ξηρά, η βρεχομένη από τα ύδατα αυτής κατά την συνήθη μεγίστη ανάβασή τους, και τα εκατέρωθεν της κοίτης του πλευσίμου ποταμού τμήματα ξηράς, τα βρεχόμενα από τα εις την κοίτην ρέοντα ύδατα κατά την μεγίστη ανάβαση αυτών, ώστε οι χώροι αυτοί να καθίστανται κοινόχρηστοι και επομένως να καλύπτονται από τις περί προστασίας των σχετικές διατάξεις.

Β. Εάν, όμως, η Διοίκηση, προς μεγαλύτερη εξασφάλιση, ήθελε προκρίνει την νομοθετική ρύθμιση του θέματος, θα μπορούσε να προωθήσει σχετική διάταξη, ανάλογη εκείνης που είχε συνταγεί στο παρελθόν και είχε προταθεί ως άρθρο 28 στον Α.Ν.2344/1940.
Ακόμη, σας γνωρίζουμε ότι ήδη έχει κατατεθεί διάταξη και εκκρεμεί νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας στις λίμνες και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Αριθ.Γνωμ. 295/1994


Περίληψη Ερωτήματος: Με ποια διαδικασία θα καθορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι που θα περιβάλλουν τις λίμνες και τους ποταμούς, μετά την υπ' αριθμ. 362/1993 γνωμοδότηση της Ολομελείας Ν.Σ.Κ.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησεν ως
εξής:

Α. Με την υπ' αριθμ. 362/1993 Γνωμοδότηση της Ολομελείας του Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι (κατ' αναλογίαν προς τα οριζόμενα για αιγιαλό στον Α.Ν. 2344/40) "ως λιμναία όχθη νοείται η περιστοιχούσα αυτήν ξηρά, η βρεχομένη από τα ύδατα αυτής κατά την συνήθη μεγίστη ανάβασή τους, ενώ ως όχθες πλευσίμου ποταμού νοούνται
τα εκατέρωθεν τμήματα της κοίτης αυτού, τα βρεχόμενα από την εις αυτήν ρέοντα ύδατα κατά την μεγίστη ανάβαση αυτών" και περαιτέρω ότι οι διατάξεις του Α.Ν. 2344/1940 περί αιγιαλού και παραλίας "δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής επί των οχθών των μεγάλων λιμνών και των πλευσίμων ποταμών", αφού ο νόμος αυτός "δεν
προβλέπει διαδικασία και όργανα καθορισμού της λιμναίας όχθης και της όχθης πλευσίμου ποταμού" και συνεπώς "οι διατάξεις του Α.Ν. 2344/1940 αναφέρονται αποκλειστικώς και μόνο στον θαλάσσιο χώρο και δεν δύνανται να τύχουν αναλόγου φαρμογής επ' αυτών (μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών), αφού άλλωστε υφίστανται διαφορές στην γεωγραφική μορφολογία και στην δυνατότητα οικονομικής εκμεταλλεύσεως μεταξύ θαλάσσης αφ' ενός και μεγάλης λίμνης και πλευσίμου ποταμού αφ' ετέρου...".

Β. Εν όψει των ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι οριογραμμή της λιμναίας και παραποταμίου όχθης είναι εκ φύσεως προσδιορισμένη, ώστε δεν απαιτείται ο διοικητικός προσδιορισμός αυτής. Συνεπώς, κατά την κτηματογράφηση των μεγάλων λιμνών και των πλευσίμων ποταμών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη της οριογραμμής της όχθης αυτών η περιστοιχούσα την λιμναία όχθη ξηρά, η βρεχομένη από τα ύδατα αυτής κατά την συνήθη μεγίστη ανάβασή τους, και τα εκατέρωθεν της κοίτης του πλευσίμου ποταμού τμήματα ξηράς, τα βρεχόμενα από την εις την κοίτην ρέοντα ύδατα κατά τη μεγίστη ανάβαση αυτών, ώστε οι χώροι αυτοί να καθίστανται κοινόχρηστοι και επομένως να καλύπτονται από τις περί προστασίας των σχετικάς διατάξεις.

Γ. Εάν, όμως, η Διοίκηση, προς μεγαλύτερη εξασφάλιση, ήθελε προκρίνει την νομοθετική ρύθμιση του θέματος, θα μπορούσε να προωθήσει σχετική διάταξη, ανάλογη εκείνης που είχε συνταγεί στο παρελθόν και είχε προταθεί ως άρθρο 28 στο Α.Ν. 2344/1940 (βλ. το κείμενον αυτής εις Ευαγγ. Δωρή, Αιγιαλός και Παραλία, εκδ. 1977, σελ. 38).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο