Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2006 ]

1068143/520/0015/4.12.2006 Εκδιδόμενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών ακρόασης ή/και παρακολούθησης ραδιοτηλεοπτικού σήματος μέσω διαδικτύου με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

(Εκδιδόμενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών ακρόασης ή/και παρακολούθησης ραδιοτηλεοπτικού σήματος μέσω διαδικτύου με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1068143/520/0015/4.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1068143/520/0015/4.12.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών ακρόασης ή/και παρακολούθησης ραδιοτηλεοπτικού σήματος μέσω διαδικτύου με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Με την από 21.7.2006 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας τα εξής:

    Η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, κυρίως για την συνδρομητική τηλεόραση και πρόκειται να επεκτείνει την ως άνω δραστηριότητα (έχοντας αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα) και στο χώρο του διαδικτύου. Ειδικότερα, η εταιρεία σας θα αναμεταδίδει το πρόγραμμα που ήδη μεταδίδει δια μέσου της συνδρομητικής τηλεόρασης σε πελάτες, οι οποίοι, όντας κάτοχοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα συνδέονται με το διαδίκτυο και θα είναι σε θέση, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο σε τραπεζικό σας λογαριασμό με τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας τους, μέσω συνεργαζόμενης τράπεζας, να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο που θα εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή. Ακολούθως η συνεργαζόμενη τράπεζα θα σας ενημερώνει για την κίνηση του λογαριασμού σας κάθε μήνα με σχετικές καταστάσεις-εκκαθαρίσεις, οι οποίες θα περιέχουν την ημερομηνία της πράξης, τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε και το ποσό που καταβλήθηκε.
    Με βάση τα παραπάνω ερωτάτε με ποιο τρόπο θα εκδίδετε τις ΑΠΥ για τις εν λόγω συναλλαγές, δεδομένου ότι τα στοιχεία των χρηστών – πελατών δεν είναι γνωστά στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, εξ αιτίας της παγκόσμιας διάθεσης της υπηρεσίας, ώστε να τους αποσταλούν οι σχετικές αποδείξεις. Προτείνετε δε να εκδίδετε μία Α.Π.Υ. ανά μήνα, για όλες τις διενεργηθείσες συναλλαγές μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό, με βάση τη μηνιαία κατάσταση - εκκαθάριση που θα σας αποστέλλει η συνεργαζόμενη τράπεζα κατΆ αναλογία των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση σε παρόμοιες περιπτώσεις.  
    Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 και της παρ.3 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του κώδικα αυτού, για την παροχή υπηρεσιών προς το  κοινό εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών το ένα αντίτυπο της οποίας παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει.
2.    Ενόψει των ανωτέρω, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που υπάρχουν στην προαναφερθείσα περίπτωση για την έκδοση των ΑΠΥ σύμφωνα με τις τυπικές διατάξεις του ΚΒΣ, μετά και από όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με τα 1143871/1/0015/15-3-1995, 1082761/711/0015/14-12-2004 και 1050395/446/0015/7.1.2005 έγγραφα και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στη σχετική ιστοσελίδα – site της εταιρείας σας θα εμφανίζεται μήνυμα – γνωστοποίηση προς τους χρήστες να δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση) σε περίπτωση που επιθυμούν να τους αποσταλεί ΑΠΥ, μπορεί να εκδίδεται μία (1) συγκεντρωτική ΑΠΥ για κάθε εκκαθάριση που εκδίδεται από τη συνεργαζόμενη τράπεζα κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν του ενός μηνός. Στην  εν λόγω Α.Π.Υ. θα αναγράφεται το συνολικό ποσό της αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, όπως προκύπτει από την εκκαθάριση, το χρονικό διάστημα που αφορούν οι προσφερθείσες υπηρεσίες, ο αύξων αριθμός της εκκαθάρισης, καθώς και η επωνυμία της μεσολαβούσας τράπεζας.
    Εφόσον στις εν λόγω εκκαθαρίσεις περιλαμβάνονται και πελάτες σας που έχουν δηλώσει στην ιστοσελίδα τα στοιχεία τους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και αποσταλεί οι ΑΠΥ, τα αντίστοιχα ποσά θα αφαιρούνται από αυτές  και η ως άνω αντίστοιχη Α.Π.Υ. θα εκδίδεται με το υπόλοιπο ποσό. Όλες οι ανωτέρω ΑΠΥ (ανά εκκαθάριση, ανά πελάτη) θα εκδίδονται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ και του ν.1809/1988. Οι ως άνω ΑΠΥ, οι σχετικές εκκαθαρίσεις της τράπεζας καθώς και οι αντίστοιχες καταστάσεις της μηχανογραφικής σας υπηρεσίας, θα διαφυλάσσονται ως δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία σας για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ.186/1992 (ΚΒΣ).
4.    Τέλος, αναφορικά με το ερώτημά σας, εάν υποχρεούται η εταιρεία σας για τις εν λόγω συναλλαγές σε τήρηση πρόσθετου βιβλίου συνδρομητών, σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθ. 10 παρ. 5 περ. ζ΄), καθώς και από την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1271/2002 (παρ. 2.14.1.) δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο