Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2006 ]

1095656/778/0015/4.12.2006 Έκδοση α.π.υ. επί μίσθωσης βιντεοκασετών και ψηφιακών οπτικών δίσκων (d.v.d.).

(Έκδοση α.π.υ. επί μίσθωσης βιντεοκασετών και ψηφιακών οπτικών δίσκων (d.v.d.).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1095656/778/0015/4.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1095656/778/0015/4.12.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση α.π.υ. επί μίσθωσης βιντεοκασετών και ψηφιακών οπτικών δίσκων (d.v.d.).

Απαντώντας στην από 24.10.2006 αίτησή σας με την οποία, με αφορμή την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1097/18.7.2006 περί της τήρησης πρόσθετων βιβλίων και έκδοσης στοιχείων από τις επιχειρήσεις video club, ρωτάτε εάν μπορεί να εκδοθεί θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει, η οποία θα εξοφλείται με αθεώρητη απόδειξη είσπραξης με την επιστροφή του ενοικιαζόμενου είδους (d.v.d.) καθώς επίσης και να σας διευκρινίσουμε εάν υπάρχουν διαφορές σχετικά με την παραπάνω διαδικασία μεταξύ των τηρούντων β΄ ή γ΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988, οι τηρούντες βΆ ή γΆ κατηγορίας βιβλία εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) ή ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), ο δε επιτηδευματίας που τηρεί γ΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. και παρέχει υπηρεσίες με πίστωση αναγράφει στην απόδειξη και το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του πελάτη και την ένδειξη «επί πιστώσει», εξαιρουμένης της απλής φ.τ.μ. για την έκδοση της α.π.υ. στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι αυτή δεν μπορεί να αποτυπώσει τα στοιχεία αυτά.
2.    Με την παρ. 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1038564/236/0015/ΠΟΛ 1063/13.4.2005 (ΦΕΚ 544/ΒΆ/22.4.2005), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Α.Υ.Ο.Ο. 1066952/504/0015/ΠΟΛ 1097/18.7.2006 (ΦΕΚ. 1142/Β/24.8.2006) ορίζεται ότι, ο επιτηδευματίας που εκμισθώνει βιντεοκασέτες, d.v.d. και άλλα συναφή αγαθά με τον κλασικό τρόπο (όχι μέσω αυτόματου μηχανήματος) υποχρεούται να εκδίδει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών με την παράδοση των αγαθών στον πελάτη. Στην απόδειξη αυτή, που κατά τα λοιπά εκδίδεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. καθώς και του ν. 1809/1988, αναγράφονται πέραν των δεδομένων που απαιτούνται από τις διατάξεις αυτές, το είδος των εκμισθούμενων αγαθών ανά γενική κατηγορία (π.χ. βιντεοκασέτα κ.λ.π.) και οι ημέρες εκμίσθωσης επί την  αξία εκμίσθωσης ανά ημέρα του είδους αυτού. Στην περίπτωση που κατά την επιστροφή των εκμισθούμενων αγαθών από τον πελάτη γεννιέται δικαίωμα επιπλέον αμοιβής, εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή αυτή με την επιστροφή τους.
3.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών των εκμεταλλευτών video club  (με τον κλασικό τρόπο) που προβλέπεται από την Α.Υ.Ο ΠΟΛ 1097/18.7.2006, εκδίδεται από φ.τ.μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., κατά το χρόνο παράδοσης του εκμισθούμενου αγαθού, ανεξάρτητα από το αν εισπράττεται ή όχι η αμοιβή κατά το χρόνο εκείνο. Ωστόσο, σε περίπτωση εκμίσθωσης τέτοιων ειδών από επιτηδευματία που τηρεί βιβλία γΆ κατηγορίας χωρίς ταυτόχρονη είσπραξη της αμοιβής,  στην εκδιδόμενη απόδειξη πρέπει να εμφανίζονται και τα στοιχεία του μισθωτή, καθώς επίσης η ένδειξη «επί πιστώσει». Στην τελευταία περίπτωση η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος, είτε μηχανογραφικά με χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ο επιτηδευματίας είτε για δικούς του λόγους, προαιρετικά, εφόσον τηρεί βΆ κατηγορίας βιβλία, είτε για κάλυψη λογιστικών αναγκών, υποχρεωτικά, εφόσον τηρεί γΆ κατηγορίας βιβλία, μπορεί να εκδίδει για τις εισπράξεις αποδείξεις είσπραξης (μη φορολογικά παραστατικά).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο