Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2006 ]

1032546/268/0015/18.7.2006 Πώληση ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με κάρτες και κέρματα.

(Πώληση ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με κάρτες και κέρματα.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1032546/268/0015/18.7.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1032546/268/0015/18.7.2006

ΘΕΜΑ: Πώληση ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με κάρτες και κέρματα.

    Με την από 28-3-2006 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι εταιρεία που εκμεταλλεύεται αυτόματους πωλητές (για πώληση ροφημάτων, σάντουιτς κ.λ.π.) έχει εγκαταστήσει ένα τέτοιο μηχάνημα σε άλλη εταιρεία (Π…….. Α.Ε.) και έχει συνάψει μαζί της σύμβαση σύμφωνα με την οποία η τελευταία (Π…… Α.Ε.) επιδοτεί την αγορά εμπορευμάτων από τον αυτόματο πωλητή αξίας έξι (6) ευρώ το μήνα για κάθε εργαζόμενο. Για τις εν λόγω αγορές η εκμεταλλεύτρια εταιρεία του μηχανήματος παρέχει για κάθε εργαζόμενο ένα κλειδί (τσιπάκι), το οποίο δίνει το δικαίωμα στον κάθε εργαζόμενο της Π……… Α.Ε. να προβαίνει αυτόματα, χωρίς τη ρίψη κερμάτων, στην αγορά των ειδών που έχει τροφοδοτηθεί το μηχάνημα, αξίας ίσης με έξι (6) ευρώ. Μετά την εξάντληση της αξίας των έξι (6) ευρώ, ο εργαζόμενος για κάθε επιπλέον αγορά εμπορεύματος από τον αυτόματο πωλητή ρίπτει κέρματα ανάλογης αξίας.
    Με βάση τα προαναφερθέντα ερωτάτε ποια είναι τα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να εκδοθούν για τις περιγραφόμενες συναλλαγές.
    Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφά μας 1073558/600/0015/4-8-1995 – 1062411/447/0015/13.8.1996) στις περιπτώσεις διάθεσης ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με κάρτες εφαρμόζεται, κατ΄ αναλογία, το σύστημα που ισχύει για την πώληση ειδών (αναψυκτικά, σάντουιτς κ.λ.π.) από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα.
    Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 1118148/936/εγκ.3/24-11-1992, παράγραφο 13.1.4. περίπτωση γ΄, για τις πωλήσεις ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα (κάρτες), μπορεί να εκδίδονται στοιχεία ως εξής:
    α) Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής για τη συνολική ποσότητα αγαθών που προορίζεται για εφοδιασμό των μηχανημάτων, εφόσον δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων τα είδη και οι ποσότητες των αγαθών που θα τοποθετηθούν σε κάθε μηχάνημα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 3 ) του Κ.Β.Σ.
    Μετά την τοποθέτηση συγκεκριμένων αγαθών σε κάθε μηχάνημα εκδίδεται αμέσως, για τα τοποθετημένα είδη, ιδιαίτερο, κατά μηχάνημα, δελτίο αποστολής.
    Τα είδη και οι ποσότητες του δελτίου αποστολής αυτού, πρέπει να συμπίπτουν με τα είδη και τις ποσότητες αυτών που πωλήθηκαν, εφόσον κάθε φορά συμπληρώνονται, σε κάθε μηχάνημα, οι ποσότητες των ειδών που λείπουν.
    Στα κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενα δελτία αποστολής αναγράφονται, εκτός των άλλων και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου, στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι τοποθετημένα τα μηχανήματα, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας κάθε μηχανήματος (τύπος, αριθμός μητρώου κ.λ.π.).
    β) Μετά την τροφοδοσία κάθε μηχανήματος και την έκδοση του δελτίου αποστολής της προηγούμενης περίπτωσης (α) εκδίδεται και απόδειξη λιανικής πώλησης κατά μηχάνημα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., δηλαδή τα στοιχεία ταυτότητας του μηχανήματος, τα στοιχεία του προσώπου στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι τοποθετημένο το μηχάνημα, η αξία των κερμάτων που θα βρεθούν στον κερματοδέκτη, αριθμητικώς και ολογράφως, καθώς και τα είδη και οι ποσότητες των πωληθέντων αγαθών, τα οποία, εν προκειμένω, πρέπει να συμπίπτουν με τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στο πιο πάνω δελτίο αποστολής. Αν το μηχάνημα διαθέτει μετρητή αναγράφονται και οι σχετικές ενδείξεις του μετρητή.
    Επί  του ανωτέρω διευκρινίζεται ότι επειδή ο αυτόματος πωλητής, στη συγκεκριμένη περίπτωση, λειτουργεί τόσο με κέρματα όσο και με κάρτες (τσιπάκια), επί της απόδειξης λιανικής πώλησης θα πρέπει να αναγράφεται τόσο η αξία των κερμάτων που θα βρεθούν στον κερματοδέκτη όσο και η αξία των αγαθών για την αγορά των οποίων έχει γίνει χρήση κάρτας. Η αξία αυτή θα προκύπτει, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος (π.χ. ηλεκτρονικά) από τη διαφορά της συνολικής αξίας των αγαθών, με βάση το δελτίο Αποστολής τροφοδοσίας του μηχανήματος και της αξίας των κερμάτων που θα βρεθούν στον κερματοδέκτη.
    Τέλος, αναφορικά με τη διάθεση των καρτών (τσιπάκια) στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, προκειμένου στη συνέχεια να διατεθούν από αυτή στο προσωπικό της, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον καταβάλλεται η αξία τους (από την Π……… Α.Ε.) και η εκμεταλλεύτρια επιχείρηση του αυτόματου πωλητή τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας και προκειμένου να ενημερωθεί ο λογαριασμός του ταμείου της, εκδίδεται απόδειξη είσπραξης, η οποία παραδίδεται στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία και στη συνέχεια κατά την ημέρα τροφοδοσίας του μηχανήματος εκδίδεται Απόδειξη Λιανικής Πώλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω και παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητες λογιστικές συμψηφιστικές εγγραφές.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο