Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-2006 ]

1098311/803/0015/7.11.2006 Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για αγορά αγαθού από περισσότερους του ενός αγοραστές.

(Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για αγορά αγαθού από περισσότερους του ενός αγοραστές. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1098311/803/0015/7.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1098311/803/0015/7.11.2006

ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για αγορά αγαθού από περισσότερους του ενός αγοραστές.

    Σε απάντηση του με αριθ. 16111/22.9.06 εγγράφου σας, που απεστάλει στην Δ/νση Ελέγχου και κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθ. 1085043/5578/ΔΕ-Β/9.10.2006 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ επειδή αφορά την επιχείρηση …………A.E. και σε ότι αφορά τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) δεν απαγορεύεται η αγορά ενός αγαθού από δύο επιτηδευματίες για λόγους κοινής χρησιμοποίησής του (εγγ. Σ. 2821/72/5.2.1987). Στην περίπτωση αυτή για διευκόλυνση των συναλλασσομένων (πωλητής - αγοραστές) στην εμφάνιση της σχετικής αγοραπωλησίας στα τηρούμενα βιβλία τους, αλλά και στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων, μπορεί να εκδίδονται δύο τιμολόγια ή τιμολόγια – δελτία αποστολής στα οποία αναγράφεται η ποσότητα, το είδος και η συνολική αξία του αγαθού η οποία στη συνέχεια μειώνεται κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας, τα πλήρη στοιχεία του συνιδιοκτήτη καθώς και ο αριθμός του αντίστοιχου τιμολογίου, που εκδόθηκε στο όνομα αυτού (έγγραφό μας Σ 2821/72-Ε16235 (π.ε.)/5.2.1987).    
2.    Κύριο χαρακτηριστικό της κοινής κατά τα ανωτέρω αγοράς αγαθού είναι η από κοινού χρησιμοποίησή του  σε περιπτώσεις που οι δυνατότητες εκμετάλλευσής του είναι περισσότερες από εκείνες που χρειάζεται ένας επιτηδευματίας και επομένως με την κοινή χρησιμοποίησή του μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες περισσότερων επιτηδευματιών. Όπως είναι επομένως προφανές η ως άνω θέση της Διοίκησης αφορά την αγορά παγίων αγαθών συνήθως μεγάλης αξίας με σκοπό την κοινή χρησιμοποίησή τους ώστε να καταμερισθούν οι δαπάνες αγοράς τους σε περισσότερους από έναν επιτηδευματίες και να διευκολυνθεί με τον τρόπο αυτό η άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Για την αγορά αναλωσίμων αγαθών όπως π.χ. τα χημικά διαγνωστικά που αναφέρετε στο σχετικό έγγραφό σας, δεν μπορεί να υποστηριχθεί η ανωτέρω άποψη, καθόσον η χρησιμοποίησή τους δεν γίνεται από κοινού αλλά διακεκριμένα ανά επιτηδευματία σε ποσότητες που καθορίζονται ανάλογα με τον όγκο των εργασιών του, την πελατεία του κ.λ.π. και κατά συνέπεια η έκδοση των σχετικών τιμολογίων πρέπει να γίνεται διακεκριμένα ανά επιτηδευματία που τα αγοράζει.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο