Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2006 ]

1093417/6555/1089/Β0014/19.10.2006 Πώληση καρτών τηλεφωνίας. Ζητήματα ΦΠΑ και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

(Πώληση καρτών τηλεφωνίας. Ζητήματα ΦΠΑ και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1093417/6555/1089/Β0014/19.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1093417/6555/1089/Β0014/19.10.2006

ΘΕΜΑ: Πώληση καρτών τηλεφωνίας.  Ζητήματα ΦΠΑ και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, με το οποίο ζητείται η αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ και ΚΒΣ της πώλησης τηλεφωνικών καρτών σταθερής τηλεφωνίας και Internet από την εταιρεία  τηλεπικοινωνίας D……………………………….. σε πρακτορεία ταξιδίων του εξωτερικού, με σκοπό τη μεταπώληση των καρτών αυτών σε ταξιδιώτες που πρόκειται να επισκεφτούν την Ελλάδα και με πρόθεση χρησιμοποίησης των καρτών αυτών στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια παραμονής των ταξιδιωτών αυτών στη χώρα μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Όπως έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιο  1059372/2750/749/Α0014/Πολ. 1141/15.5.1998, η διάθεση  προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών,  οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, συνιστά πώληση δικαιώματος χρήσης τηλεφωνικού δικτύου.  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι,  η διάθεση των καρτών τηλεφωνίας  δεν συνιστά  παράδοση αγαθού, κατά συνέπεια  δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις - εξαγωγές αγαθών.
Σύμφωνα με το άρθρο 14§1 του Κώδικα ΦΠΑ  (Ν.2859/2000) η παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα εφόσον, κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες έχει στο εσωτερικό της χώρας την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας.
Παράλληλα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19§9 του ίδιου ως άνω Κώδικα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί  με την ΕΔΥΟ 1020919/758/92/0014/Πολ.1075/28.02.2000,στην πώληση καρτών τηλεπικοινωνίας, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος που αναλογεί για τις πωλήσεις αυτές καταβάλλεται από την επιχείρηση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κατά το χρόνο διάθεσης των καρτών αυτών. Ο φόρος υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση με τη χρησιμοποίηση του κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. (19%).
Στην  προκειμένη περίπτωση η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η διάθεση προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών αντιπροσωπεύει πώληση δικαιώματος τηλεπικοινωνίας, η οποία παρέχεται από την εταιρία τηλεπικοινωνίας στον τελικό χρήστη της υπηρεσίας αυτής. Οι μεταπωλητές προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών, παρότι ενεργούν στο όνομά τους, θεωρούνται ως «απλοί μεσολαβητές» στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
Ενόψει των ανωτέρω στην περίπτωση πώλησης καρτών τηλεφωνίας από εταιρεία τηλεπικοινωνιών εγκατεστημένη στην Ελλάδα σε τουριστικά γραφεία εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να διατεθούν εν συνεχεία σε πελάτες που θα ταξιδεύσουν στην Ελλάδα, η παροχή αυτή φορολογείται  στην Ελλάδα.
 Η επιστροφή αδιάθετων καρτών  συνιστά μερική ακύρωση της αρχικής συναλλαγής και η ελληνική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών  μπορεί να προβεί σε διόρθωση της φορολογητέας αξίας, η οποία είχε αρχικά υπαχθεί στο φόρο, εφόσον κατέχει τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εν λόγω ακύρωση.

Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).
2.     Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης,  το οποίο τηρείται μεταξύ άλλων από τους επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά όταν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ο πωλητής τηλεκαρτών και καρτών κινητής τηλεφωνίας.
3.    Επίσης με τις διατάξεις των περιπτώσεων 48 και 49 της παραγράφου Α της 1100938/845/0015/ΠΟΛ.1134/14.12.2004 Α.Υ.Ο.Ο. ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και έχουν ως κύριο αντικείμενο εργασιών (άνω του 50% του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων ) την πώληση τηλεκαρτών ή των πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 και εφεξής.
4.     Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι η πώληση καρτών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας αντιμετωπίζεται για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. ως πώληση αγαθών.
5.     Τέλος, για την πώληση των καρτών τηλεφωνίας από την Ελληνική εταιρία τηλεπικοινωνιών σε τουριστικά γραφεία που εδρεύουν στην αλλοδαπή, εφόσον, όπως προαναφέρεται, η πράξη αυτή αντιμετωπίζεται ως πώληση αγαθών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., η Ελληνική εταιρία θα εκδώσει προς τις αλλοδαπές επιχειρήσεις για τη διακίνηση των καρτών δελτίο αποστολής και στη συνέχεια τιμολόγιο πώλησης ή συνενωμένο δελτίο αποστολής – τιμολόγιο πώλησης, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ..
Σε περίπτωση επιστροφής των αδιάθετων καρτών, που δε συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης, που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτό, εκδίδεται από την Ελληνική εταιρία δελτίο ποσοτικής παραλαβής με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και στη συνέχεια πιστωτικό τιμολόγιο με την αξία των επιστρεφομένων καρτών προς τα τουριστικά γραφεία της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο