Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2006 ]

1070718/2987/531/Β0014/28.7.2006 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ. σε εργασίες επί αυτοκινήτων, πριν και μετά την πώλησή τους

(Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ. σε εργασίες επί αυτοκινήτων, πριν και μετά την πώλησή τους)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1070718/2987/531/Β0014/28.7.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1070718/2987/531/Β0014/28.7.2006

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ. σε εργασίες επί  αυτοκινήτων, πριν και μετά την πώλησή τους

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Φ.Π.Α.

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), η εκτέλεση διαφόρων εργασιών σε αυτοκίνητα, πριν την πώληση αυτών με το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. ή με το ειδικό καθεστώς των μεταχειρισμένων του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α., με χρησιμοποίηση ανταλλακτικών και υπηρεσιών συνεργείου επισκευής άλλων κλάδων της επιχείρησης που τα πωλεί, δεν είναι από τις πράξεις τις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών και. ως παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα άρθρα αυτά. Επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείου για αυτοπαράδοση αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.

Όσον αφορά τις εργασίες που παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια εγγύησης, έχουν δοθεί διευκρινίσεις με την εγκύκλιο 1128898/1 0484/2487/0014/ΠΟΛ. 1332/15.10.1993, φωτοαντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν προς ενημέρωσή σας.

Σημειώνεται ότι σε κάθε άλλη περίπτωση δωρεάν παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε αυτοκίνητα, εξετάζεται το πραγματικό γεγονός και γίνεται αναλόγως η εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.. Ειδικά ή άνευ αντιτίμου διάθεση πρόσθετων εξαρτημάτων, όπως προβολέων, συστήματος ασφαλείας, ραδιοκασετοφώνου κλπ., συνιστά πράξη παράδοσης αγαθών που εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης β\' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α.. Για τις παραδόσεις αυτές υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης και καταβολής Φ.Π.Α. στην τρέχουσα τιμή της αγοράς των εξαρτημάτων αυτών. Ομοίως, η δωρεάν τοποθέτηση των εξαρτημάτων αυτών επί των πωληθέντων αυτοκινήτων, από προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση, συνιστά πράξη παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης β' του άρθρου 9. Για την πράξη αυτή υπάρχει, επίσης, υποχρέωση έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης και καταβολής Φ.Π.Α. στο σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής αυτής.    

Τέλος, ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών, σε κάθε περίπτωση, είναι αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεσθε.

II. Κ.Β.Σ.


Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν ανωτέρω στο κεφ. Ι του παρόντος εγγράφου, εφόσον η εκτέλεση εργασιών σε αυτοκίνητα πριν την πώλησή τους με χρησιμοποίηση ανταλλακτικών και υπηρεσιών συνεργείου επισκευής δεν είναι πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών και ως παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων Φ.Π.Α. δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Στην περίπτωση δωρεάν αντικατάστασης εξαρτημάτων σε αυτοκίνητα εντός του χρόνου εγγύησης, η επιχείρηση οφείλει να εκδίδει απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. με αναγραφή της αξίας του κόστους αυτών (έγγραφό μας 1004385/51/0015/12.2.2001 ).

Τέλος, σε κάθε άλλη περίπτωση δωρεάν διάθεσης πρόσθετων εξαρτημάτων ή παροχής υπηρεσιών που χαρακτηρίζεται ως αυτοπαράδοση αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών για την εφαρμογή διατάξεων του Φ.Π.Α., εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο