Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2006 ]

1047515/372/0015/13.6.2006 Εκδιδόμενο στοιχείο για αγορά προγραμμάτων λογισμικού (software) και ονομασιών διαδικτυακών τόπων (domain names) μέσω διαδικτύου από αλλοδαπό αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος δεν αποστέλλει δικά του φορολογικά παραστατικά. - Προϋποθέσεις έκδοσης αθεώρητων στοιχείων.

(Εκδιδόμενο στοιχείο για αγορά προγραμμάτων λογισμικού (software) και ονομασιών διαδικτυακών τόπων (domain names) μέσω διαδικτύου από αλλοδαπό αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος δεν αποστέλλει δικά του φορολογικά παραστατικά. - Προϋποθέσεις έκδοσης αθεώρητων στοιχείων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1047515/372/0015/13.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1047515/372/0015/13.6.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενο στοιχείο για αγορά προγραμμάτων λογισμικού (software) και ονομασιών διαδικτυακών τόπων (domain names) μέσω διαδικτύου από αλλοδαπό αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος δεν αποστέλλει δικά του φορολογικά  παραστατικά. - Προϋποθέσεις έκδοσης αθεώρητων στοιχείων.

Με την από 18.4.2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι, η επιχείρησή σας προτίθεται να αγοράσει μέσω διαδικτύου προγράμματα λογισμικού, καθώς επίσης ονομασίες διαδικτυακών τόπων (domain names) από αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εκδίδουν κάποιο φορολογικό παραστατικό και ρωτάτε σχετικά με την αντιμετώπιση των ανωτέρω αγορών από πλευράς διατάξεων Κ.Β.Σ.  Επίσης, ρωτάτε σχετικά με τις προϋποθέσεις έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων. Επί των ανωτέρω σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με κοινή θέση των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προϊόντα τα οποία στην ενσώματη μορφή τους αντιμετωπίζονται ως παράδοση αγαθών, όταν τίθενται στη διάθεση του λήπτη σε ψηφιακή μορφή μέσω ηλεκτρονικού δικτύου θεωρούνται παροχή υπηρεσιών» (Υπηρεσιακό σημείωμα ΦΠΑ 5839/451/Β0014/ 30.11.2001, έγγραφά μας 1119993/178/0015/19.12.2005, 1082753/868/0015/16.9.2003)
Εν όψει των ανωτέρω τόσο η πώληση προγραμμάτων λογισμικού (software) όσο και η πώληση ονομασιών διαδικτυακών τόπων (domain names) μέσω διαδικτύου θεωρούνται παροχή υπηρεσίας.
2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζει ή τις υπηρεσίες που δέχεται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών.
3.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, εφόσον οι αλλοδαποί αντισυμβαλλόμενοί σας δεν εκδίδουν κάποιο φορολογικό παραστατικό σύμφωνα με τη  νομοθεσία της χώρας τους για την αμοιβή που λαμβάνουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν (πώληση λογισμικών προγραμμάτων και ονομασιών διαδικτυακών τόπων), η επιχείρηση σας θα εκδώσει τιμολόγιο αγοράς (λήψης υπηρεσιών), ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτοί εδρεύουν στο εξωτερικό, δεδομένου ότι τα στοιχεία που εκδίδονται προς αντισυμβαλλομένους που εδρεύουν στην αλλοδαπή δεν διαφοροποιούνται εκείνων που εκδίδονται προς αντισυμβαλλόμένους που εδρεύουν στην ημεδαπή (έγγραφά μας 1069431/551/0015/9.8.2001, 1098497/727/0015/7.11.2005). Εννοείται ότι τα ως άνω στοιχεία θα καταχωρηθούν στα φορολογικά σας βιβλία.
4.    Σημειώνεται ότι πέραν της έκδοσης των τιμολογίων ως επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης της δαπάνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα δικαιολογητικά, όπως εμβάσματα τραπεζών κ.λ.π. Επίσης, τα τιμολόγια αυτά, επειδή δεν υπάρχει αντικείμενο φορολογίας για τους αντισυμβαλλόμενούς σας στην Ελλάδα, φυλάσσονται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά από εσάς στους χρόνους που ορίζονται κάθε φορά από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
5.    Όσον αφορά το ερώτημά σας σχετικά με την έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων, σάς γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό ρυθμίζεται αναλυτικά από την Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015 ΠΟΛ 1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794/Β΄) περί της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο