Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2006 ]

1095199/1763/Α0012/17.3.2006 Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού, το οποίο τιμολογήθηκε σε προηγούμενες χρήσεις και επιστρέφεται στον πελάτη της επιχείρησης σε επόμενη χρήση.

(Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού, το οποίο τιμολογήθηκε σε προηγούμενες χρήσεις και επιστρέφεται στον πελάτη της επιχείρησης σε επόμενη χρήση.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1095199/1763/Α0012/17.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1095199/1763/Α0012/17.3.2006

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού, το οποίο τιμολογήθηκε σε προηγούμενες  χρήσεις και επιστρέφεται στον πελάτη της επιχείρησης σε επόμενη χρήση.

Απαντώντας στην από 10.10.2005 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μας, στην περίπτωση κατά την οποία σε κάποια επόμενη χρήση από εκείνη εντός της οποίας επιχείρηση εξέδωσε ένα τιμολόγιο, το δικαστήριο περιορίσει την αμοιβή της που εμφανίζεται σ\' αυτό, το ποσό κατά το οποίο περιορίζεται η αμοιβή της εταιρείας συνιστά αφαιρετικό στοιχείο των ακαθάριστων εσόδων της χρήσης εντός της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Περαιτέρω και όσον αφορά την επιχείρηση που τιμολογήθηκε και εφόσον τα κέρδη της προσδιορίζονται λογιστικώς, το πιο πάνω ποσό πρέπει να προσαυξήσει τα κέρδη της χρήσης εντός της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Τούτο γιατί ενώ η επιχείρηση εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης χρήσης την αρχική αμοιβή της εταιρείας, η αμοιβή αυτή οριστικοποιήθηκε σε επόμενη χρήση σε χαμηλότερο ύψος. Η κατά τα άνω προσαύξηση των κερδών της εν λόγω χρήσης δύναται να γίνει είτε με τη θεώρηση του πιο πάνω ποσού ως αφαιρετικού στοιχείου των εκπιπτόμενων δαπανών αυτής της χρήσης είτε με τη θεώρηση του ποσού τούτου ως προσθετικού στοιχείου των ακαθάριστων εσόδων της ίδιας χρήσης. Από τους δύο αυτούς τρόπους και από την πλευρά της φορολογίας εισοδήματος εκτιμάται ότι ορθός είναι ο πρώτος.
2. Περαιτέρω όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, ως κτηθέν εισόδημα θεωρείται εκείνο για το οποίο ο δικαιούχος απέκτησε αγώγιμο δικαίωμα είσπραξης, ανεξάρτητα από την πραγματοποίησή του. Το εισόδημα αυτό φορολογείται στη χρήση μέσα στην οποία γεννήθηκε η αξίωσή είσπραξης αυτού (Π. 10048/1981 /ΠΟΛ9/22.1.1982 εγκύκλιος).
3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας κι όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικά προκύπτει, ότι ασκείτε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας «γραφείο μεταφορών» χωρίς να έχετε στην κατοχή σας φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ, αλλά εκτελείτε το μεταφορικό έργο το οποίο αναλαμβάνετε με την ανάθεσή του σε τρίτους μεταφορείς. Επίσης, σύμφωνα με σχετική σύμβαση που έχετε υπογράψει με την εταιρεία «………» έχετε αναλάβει τη μεταφορά προϊόντων της εν λόγω εταιρείας στους πελάτες της που δραστηριοποιούνται στο νομό Αχαΐας. Η αμοιβή σας υπολογίζεται με βάση τον αριθμό και τον όγκο των μεταφερόμενων δεμάτων σε συνδυασμό με την προσφορά (τιμοκατάλογο) του κόστους του μεταφορικού έργου που υποβάλατε στην ίδια εταιρεία. Στη συνέχεια, μετά από έλεγχο που διενήργησε η πιο πάνω εταιρεία διαπιστώθηκε, ότι κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005 τιμολογήσατε και εισπράξατε από αυτήν, ποσό ύψους 127.190 ευρώ περισσότερο από αυτό για το οποίο είχατε δικαίωμα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, λόγω της χρέωσης της μεταφοράς των δεμάτων με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή της προσφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω με το από 2.8.2005 συμφωνητικό που συνυπογράψατε με την πιο πάνω εταιρεία συμφωνήσατε να επιστρέψετε σε αυτήν το πιο πάνω ποσό σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχομένης από την 31.8.2005.
4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η αμοιβή σας για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου που αναλάβατε από την εταιρεία «………….» για τα έτη 2003, 2004 και 2005 οριστικοποιήθηκε εντός του έτους 2005, μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την εν λόγω εταιρεία.
Κατά συνέπεια το πιο πάνω ποσό συνιστά αφαιρετικό στοιχείο των εσόδων σας της χρήσης 2005. Περαιτέρω, η εταιρεία «…………» πρέπει να μειώσει τις εκπιπτόμενες δαπάνες της ίδιας χρήσης κατά το ίδιο ποσό, εφόσον βέβαια το έχει εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή με την προϋπόθεση ότι έχετε καταθέσει το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και έχει βεβαία ημερομηνία.

Β) ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ. Β. Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ερμηνεύτηκαν με την παρ. 16.9 της εγκυκλίου 3/24.11.1992, ο μεταφορέας και το μεταφορικό γραφείο εκδίδει θεωρημένο διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς, μεταξύ των άλλων, και όταν επιστρέφει ποσό κομίστρων. Στο σημείωμα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία του μεταφορέα ή μεταφορικού γραφείου, του φορτωτή ή αποστολέα και του παραλήπτη των αγαθών, ο αριθμός της φορτωτικής, το ποσό της διαφοράς των κομίστρων που επιστρέφονται ή οι διαφορές που διαπιστώθηκαν. Όταν επιστρέφεται ποσό κομίστρων στο φορτωτή δεν απαιτείται η υπογραφή του παραλήπτη, Τέλος, όταν επιστρέφονται κόμιστρα δεν είναι απαραίτητο να παραδοθεί το δεύτερο αντίτυπο, δεδομένου ότι παραδίδεται το πρωτότυπο σ\' αυτόν που επιστρέφονται τα κόμιστρα και το οποίο θα είναι και το δικαιολογητικό εγγραφής.
2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για τις επιστροφές κομίστρων πρέπει να εκδίδεται το θεωρημένο διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς, που προβλέπεται από την ειδική διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ. Β. Σ., και όχι το αθεώρητο πιστωτικό τιμολόγιο, που προβλέπεται από τη γενική διάταξη του  άρθρου 12 (παρ. 13) του Κ.Β.Σ.
 
Γ) Φ.Π.Α.

Εφόσον από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου διορθωτικού σημειώματος μεταφοράς για επιστροφή κομίστρων, ακόμη και για μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, θα πρέπει στο στοιχείο αυτό να υπολογισθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογεί με τον συντελεστή που ισχύει την ημερομηνία έκδοσής του.
Τέλος σημειώνουμε ότι, το διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς, αποτελεί για μεν την μεταφορική εταιρεία αρνητική εκροή, για δε την………… ΑΕ αρνητική εισροή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο