Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-2006 ]

1093193/6563/1081/Β0014/19.1.2006 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων.

(Υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1093193/6563/1081/Β0014/19.1.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1093193/6563/1081/Β0014/19.1.2006

ΘΕΜΑ: Υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων.

    Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1.    Φ.Π.Α.
    Σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 περ. κε΄ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/2000) απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι εργασίες που αφορούν καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα.
    Με τη διάταξη αυτή έχει ενσωματωθεί στην εσωτερική μας νομοθεσία η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 13 Β δ (4) της Έκτης Κοινοτικής Οδηγίας (77/388/ΕΟΚ). Η απαλλαγή αφορά το συγκεκριμένο είδος υπηρεσίας ανεξάρτητα από ποιον παρέχεται και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τόπος αποστολής ή προορισμού των μεταφερόμενων καταθέσεων.
    Ενόψει των ανωτέρω οι υπηρεσίες που θα παρέχει η εταιρεία σας και οι οποίες συνίστανται στη διαμεσολάβηση στην μεταφορά κεφαλαίων απαλλάσσονται από ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 περ. κε΄ του ως άνω Κώδικα.
    Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά άσκησης της δραστηριότητάς σας που υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2.     Κ.Β.Σ.
    Αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών στοιχείων για τις ως άνω εργασίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.    Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 12 παρ.16β΄ και 13 παρ.4 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως ισχύουν, για τις τραπεζικές εργασίες μπορεί, αντί τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, να εκδίδονται άλλα παραστατικά έγγραφα, που θα περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. δεδομένα, εκτός από τη Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου.
2.    Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον βάσει  σχετικής άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος διενεργείτε τραπεζικές εργασίες (υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων) θέμα πραγματικό τα παραστατικά εσόδων σας θα εκδίδονται σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και κατά συνέπεια δεν απαιτείται να εκδίδονται σε θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  έντυπα. Ως προς τον τύπο όμως πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 18 (παρ.1, 4 & 5) του Κ.Β.Σ. και ως προς το χρόνο και το περιεχόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 (παρ. 10, 11 και 16β΄) και 13 (παρ.2 και 4) κατά περίπτωση του ιδίου Κώδικα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο