Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2006 ]

1076730/601/0015/19.10.2006 Σχετικά με υποχρέωση έκδοσης ή μη δελτίου αποστολής για διακινήσεις πάγιου εξοπλισμού (γεωτρύπανου), καθώς και γεωτρητικών δειγμάτων (σκυροδέματος, αδρανών υλικών, βράχων, υλικών εδάφους και υπεδάφους κ.λ.π.) τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας.

(Σχετικά με υποχρέωση έκδοσης ή μη δελτίου αποστολής για διακινήσεις πάγιου εξοπλισμού (γεωτρύπανου), καθώς και γεωτρητικών δειγμάτων (σκυροδέματος, αδρανών υλικών, βράχων, υλικών εδάφους και υπεδάφους κ.λ.π.) τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1076730/601/0015/19.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1076730 /601/0015/19.10.2006

ΘΕΜΑ: Σχετικά με υποχρέωση έκδοσης ή μη δελτίου αποστολής για διακινήσεις πάγιου εξοπλισμού (γεωτρύπανου), καθώς και γεωτρητικών δειγμάτων (σκυροδέματος, αδρανών υλικών, βράχων, υλικών εδάφους και υπεδάφους κ.λ.π.) τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας.

    Με τις παραπάνω σχετικές αιτήσεις σας, καθώς και όσα τηλεφωνικά μας διευκρινίσατε, μας γνωστοποιείτε ότι, η εταιρία σας με αντικείμενο δραστηριότητας γεωτεχνικά έργα ερευνών υπεδάφους, εκτελεί γεωτρητικές και γεωτεχνικές εργασίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
Για τις διακινήσεις του παγίου εξοπλισμού, με δικά σας μεταφορικά μέσα, όπως αναφέρετε, που χρησιμοποιείτε για την εξόρυξη και λήψη των γεωτρητικών δειγμάτων (ενός ερπιστριοφόρου γεωτρυπάνου μετά του μηχανολογικού του εξοπλισμού) στα εργοτάξια των πελατών σας, όπου και προβαίνετε στη λήψη των ως άνω δειγμάτων, ζητάτε την απαλλαγή από την έκδοση δελτίου αποστολής.
Επίσης, την απαλλαγή από την έκδοση δελτίων αποστολής ζητάτε (με την από 3/10/2006 αίτησή σας) για τις διακινήσεις των δειγμάτων (σκυροδέματος, αδρανών υλικών, βράχων, υλικών εδάφους και υπεδάφους, όπως αναφέρετε), από τα εργοτάξια των πελατών σας στα εργαστήρια της εταιρίας σας, για έλεγχο ποιότητας.
    Σε σχέση με τα προαναφερόμενα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  
Α.1.    Σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), «Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό….».
  2.    Περαιτέρω, με την παρ. 11.9.5, περ. ε΄, της αριθ.1118148/936/3/0015/24.11.1992 της βασικής ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μπορεί να μην εκδίδετε δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση (με Ι.Χ. αυτοκίνητα), από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.
  3.    Κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις (έγγραφα 1099297/712/12.9.1996, 1054826/371/15.6.1999, 1114473/1381/30.1.2004, 1004239/37/14.2.2006) να μην εκδίδονται δελτία αποστολής για τη διακίνηση μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, συστημάτων ήχου σκηνικών, διαφόρων σκευών που χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωση catering κτλ, εφόσον αυτά είναι αποδεδειγμένα αναγκαία για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.
    Με βάση τα προαναφερόμενα διευκρινίστηκε επίσης ότι, δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης Δ.Α., για τις διακινήσεις των εργαλείων και μηχανημάτων, από τεχνικούς, τα οποία απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού τους, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) τα εργαλεία και τα μηχανήματα να είναι στην κυριότητά τους και β) οι διακινήσεις αυτών να διενεργούνται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα της εταιρείας.
    Η απαλλαγή αυτή δεν καταλαμβάνει τις διακινήσεις μηχανημάτων με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, που απαιτείται η έκδοση Δ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.
  4.    ΚατΆ αναλογία των προαναφερομένων μπορεί να μην εκδίδονται δελτία αποστολής για τις διακινήσεις του ιδιόκτητου πάγιου εξοπλισμού (ενός γεωτρυπάνου μετά του μηχανολογικού του εξοπλισμού), που είναι απαραίτητος και άμεσα συνδεδεμένος με την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας σας και χρησιμοποιείται για την εξόρυξη και λήψη γεωτρητικών δειγμάτων, προς και από τα εργοτάξια των πελατών σας, με τις προϋποθέσεις που προαναφέρονται ήτοι α) ο ανωτέρω αναφερόμενος εξοπλισμός να είναι στην κυριότητά σας και β) να διακινείται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα της εταιρίας σας.
 Β.    Περαιτέρω, όσον αφορά τη διακίνηση των γεωτρητικών δειγμάτων, που αναφέρονται στην υπόψη αίτηση (βράχων, σκυροδέματος, αδρανών υλικών, υλικών εδάφους και υπεδάφους κ.λ.π.), από τα εργοτάξια των πελατών σας στο εργαστήριο της εταιρίας σας για έλεγχο ποιότητας, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής, γιατί τα διακινούμενα προς εξέταση για έλεγχο ποιότητας προαναφερόμενα δείγματα, δε συμπληρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία των αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.)(έγγραφά μας 1069439/475/0015/4.8.1999 και 1105562/889/0015/26.11.2001).
    Σημειώνουμε όμως ότι, το εμπορεύσιμο ή μη των προαναφερόμενων υλικών, ως ζήτημα πραγματικό, κρίνεται τελικά από τα αρμόδια, κατά περίπτωση, φοροελεγκτικά όργανα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο