Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-09-2006 ]

1085916/672/0015/26.9.2006 Πωλητές οπωρολαχανικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές και Φορολογικές Υποχρεώσεις.

(Πωλητές οπωρολαχανικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές και Φορολογικές Υποχρεώσεις.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1085916/672/0015/26.9.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1085916 /672/0015/26.9.2006

ΘΕΜΑ: Πωλητές οπωρολαχανικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές – Φορολογικές Υποχρεώσεις.

    Απαντώντας στο 998/6-4-2006 υπόμνημά σας, το οποίο μας διαβιβάστηκε από το Γραφείο του κ. Υφυπουργού και όσον αφορά τα ζητήματα που θίγονται σ΄ αυτό και άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
    Α. Κ.Β.Σ.
    1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., εκτός αν πρόκειται για ΑΕ. ή Ε.Π.Ε., οι οποίες εντάσσονται στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος. οι οποίοι απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ.
    2.Περαιτέρω στην παράγραφο 2.1.2.1 του άρθρου 2 της 1099747/840/0015/ΠΟΛ.1271/12.12.2002 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ν. 3052/2002 αναφέρεται ότι ως πωλητής στις κινητές λαϊκές αγορές θεωρείται ο επιτηδευματίας εκείνος που έχει λάβει σχετική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες που χορηγούν τις άδειες αυτές.
    3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 11 του ίδiου Κώδικα, ο επιτηδευματίας εκδίδει δελτίο αποστολής σε κάθε περίπτωση διακίνησης αγαθών προς οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό.
    Την αυτή υποχρέωση έχουν και οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς  του νόμου αυτού και διακινούν οπωρολαχανικά, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού.
    4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο πωλητής οπωρολαχανικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές που διαθέτει τη σχετική άδεια, ανεξάρτητα αν αγοράζει ή παράγει τα προϊόντα που πουλάει, εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., εκτός βέβαια αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.,  οι οποίες εντάσσονται στη Γ΄ κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ.  και κατΆ επέκταση δεν υποχρεούται στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης. Υποχρεούται όμως στην έκδοση δελτίων αποστολής, όταν διακινεί τα προϊόντα αυτά προς και από τις λαϊκές αγορές, κατά τα αναφερόμενα στις παραπάνω διατάξεις.
    Συνεπώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει επαρκώς τις υποχρεώσεις τόσο των πωλητών οπωρολαχανικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές όσο και τις διακινήσεις των προϊόντων αυτών από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό ως προς την έκδοση στοιχείων διακίνησης, όταν διακινούν τα εν λόγω προϊόντα προς και από τις λαϊκές αγορές ή άλλο τόπο, είτε αυτοί έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία είτε είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
    Β. Φ.Π.Α.
    Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούνται να επιβάλλουν Φ.Π.Α. στις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους, εφόσον οι πωλήσεις αυτές δεν πραγματοποιούνται από δικό τους κατάστημα.
    Με την εγκύκλιο 10/Π.4336/3162/10.7.1987 διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση που αγρότης διαθέτει τα αγροτικά προϊόντα παραγωγής του σε λαϊκές αγορές, δεν θεωρείται ότι οι πωλήσεις αυτές πραγματοποιούνται από κατάστημα, και κατά συνέπεια και για τις πωλήσεις αυτές δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α.
    Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τις εισροές των αγροτών του ειδικού καθεστώτος επιστρέφεται από το Δημόσιο με εφαρμογή κατ΄ αποκοπή συντελεστών στα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους προς άλλους υποκείμενους στο φόρο. Για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στις λαϊκές αγορές, δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή και συνεπώς δεν δίνεται επιστροφή με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές.
    Σε περίπτωση που οι αγρότες διακινούν προϊόντα που δεν είναι δικής τους παραγωγής, ενεργούν ως έμποροι και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992).
    Η ΥΠ.Ε.Ε. στην οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο του υποβληθέντος υπομνήματος, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο