Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-08-2006 ]

1060219/474/0015/31.8.2006 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από εταιρία παροχής υπηρεσιών διατροφής (catering), σε εκδηλώσεις μαζικής εστίασης (γαμήλιες συνεστιάσεις κ.λ.π.).

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από εταιρία παροχής υπηρεσιών διατροφής (catering), σε εκδηλώσεις μαζικής εστίασης (γαμήλιες συνεστιάσεις κ.λ.π.).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1060219/474/0015/31.8.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1060219 /474/0015/31.8.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από εταιρία ΄΄παροχής υπηρεσιών΄΄ διατροφής (catering), σε εκδηλώσεις μαζικής εστίασης (γαμήλιες  συνεστιάσεις κ.λ.π.).

    Με την παραπάνω σχετική αίτηση μας γνωρίζετε ότι, διατηρείτε επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα την «παροχή υπηρεσιών» διατροφής (catering), αναλαμβάνετε δε την παροχή αυτή και σε εκδηλώσεις μαζικής εστίασης (γαμήλιες συνεστιάσεις κ.λ.π.), για τις οποίες (εκδηλώσεις) καταρτίζονται ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ της επιχείρησής σας και του εκάστοτε πελάτη, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, όπως αναφέρετε.
    Στη συνέχεια ρωτάτε: α) εάν μπορείτε να τιμολογείτε τους πελάτες σας βάσει λίστας των παρευρισκομένων ατόμων σε κάθε εκδήλωση, η οποία συνυπογράφεται από τον πελάτη και φυλάσσεται στο αρχείο σας ως δικαιολογητικό σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, καθώς επίσης εάν η λίστα αυτή υπόκειται ή όχι σε θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και β) εάν στο δελτίο αποστολής με το οποίο διακινούνται τα αγαθά, που απαρτίζουν το εκάστοτε μενού, από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας προς το χώρο της εκδήλωσης, θα πρέπει να αναφέρονται οι ποσότητες σε κιλά ή τεμάχια των ως άνω αγαθών ή μπορεί να αναγράφονται  τα μενού, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό συμφωνητικό (π.χ. 56 μενού Νο 3).
    Ενόψει των προαναφερόμενων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
    1. Καταρχήν, η Υπηρεσία μας δεν είναι δυνατό να εκφράσει οποιαδήποτε επί της ουσίας άποψη επί των διαλαμβανομένων στην αίτησή σας, επειδή η υπόθεση χρήζει διερεύνησης πραγματικών περιστατικών. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο, να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε προσκομίζοντας και τις σχετικές συμβάσεις που καταρτίζετε με τους πελάτες σας (αντισυμβαλλόμενους), η οποία είναι αρμόδια, αφού εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά, καθώς και τις συνθήκες πραγματικής άσκησης της δραστηριότητάς σας, να σας παράσχει,  εάν συντρέχει περίπτωση, οδηγίες για την ορθή αντιμετώπιση του όλου θέματος.
    Ειδικότερα εξεταστέος είναι ο τρόπος τιμολόγησης των συναλλαγών, που περιγράφετε στην αίτησή σας, ο οποίος συναρτάται με το περιεχόμενο της εκάστοτε συμφωνίας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών και των τυχόν ειδικότερων όρων αυτής, όπως αναγράφονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίζεται μεταξύ της εταιρίας σας και του εκάστοτε πελάτη σας ( π.χ. μπορεί στο συμφωνητικό να προβλέπεται κάποιο κατώτατο όριο, όσον αφορά τον αριθμό των παρευρισκομένων ατόμων στην εκδήλωση, βάσει του οποίου θα τιμολογηθεί ο πελάτης ακόμα και εάν το πλήθος των προσερχόμενων υπολείπεται του οριζομένου ελαχίστου αριθμού).
    2. Ανεξάρτητα όμως από τα προαναφερόμενα, όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας διευκρινίζεται ότι, από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης κατάστασης παρευρισκομένων ατόμων, προκειμένου να τιμολογούνται οι συγκεκριμένες συναλλαγές και σε περίπτωση που τηρείτε τέτοια κατάσταση, αυτό εξυπηρετεί την οργανωτική λειτουργία της επιχείρησής σας και δεν απαγορεύεται.
    3. Όσον αφορά τα δελτία αποστολής, που εκδίδετε για τη διακίνηση των αγαθών από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας στους εκάστοτε χώρους που πραγματοποιούνται οι ως άνω εκδηλώσεις, στο περιεχόμενο αυτής πρέπει να αναφέρεται πέραν των άλλων στοιχείων, που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., το είδος των αγαθών που διακινούνται, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 3, του Κώδικα αυτού.
    Ακόμη, σκόπιμο είναι στο δελτίο αποστολής επιπλέον να αναφέρονται  και οι μερίδες των μενού (όπως αυτό περιγράφεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό), που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ποσότητα των διακινούμενων αγαθών, προκειμένου να υπάρχει  συμφωνία με το εκδιδόμενο στοιχείο αξίας (τιμολόγιο πώλησης ή α.λ.π.) και για την εξυπηρέτηση των ελεγκτικών επαληθεύσεων κατά το φορολογικό έλεγχο.
4.Τέλος, πέραν των αναφερομένων τονίζεται ότι,  στα φορολογικά στοιχεία αξίας (τιμολόγιο, α.λ.π.), όπου απαιτείται η αναγραφή του είδους των αγαθών, η περιγραφή αυτού δεν αναπληρώνεται από το περιεχόμενο του συμφωνητικού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο