Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-1995 ]

ΠΟΛ.1192/6.7.1995 Καθορισμός του τρόπου πληρωμής των τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και αμίσθων υποθηκοφυλάκων

(Καθορισμός του τρόπου πληρωμής των τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και αμίσθων υποθηκοφυλάκων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Καθορισμός του τρόπου πληρωμής των τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και αμίσθων υποθηκοφυλάκων

1081031/6408-26/0016/

ΠΟΛ 1192

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το θέμα της πληρωμής των ταχυδρομικών τελών της αλληλογραφίας των Αμισθων Υποθηκοφυλάκων με τις υπηρεσίες σας, σας κοινοποιούμε, ως έχει, την αριθ. 2058040/2397/12.9.1994 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό του τρόπου πληρωμής των τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν.2227/1994 προς ενημέρωσή σας και ενιαία αντιμετώπιση του θέματος που αναφέρεται σ' αυτή.

Καθορισμός του τρόπου πληρωμής των τελών, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο, που αφορούν την αποστολή συμβολαιογραφικών πράξεων ή την παροχή πληροφοριακών στοιχείων 2058040/2397/0095/12.9.1994

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 9 του άρθρου 68 του Ν.2065/1992 "Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 42 του Ν.2168/1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις" και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 16
παρ. 5 του Ν.2227/1994 "Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
2.- Την από 6.9.93 σύμβαση που συνομολογήθηκε μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των ΕΛ.ΤΑ.
3.- Την αριθ. 95645/21.9.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών - Επικοινονιών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 753/27.9.93 (τεύχος Β') σχετικά με τον "καθορισμό του τρόπου πληρωμής των τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δημοσίου".
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (Α/154) με τις οποίες προστέθηκε το άρθρο 29Α στο Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα".

Αποφασίζουμε

1.- Τα τέλη για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο που αφορούν την αποστολή συμβολαιογραφαικών πράξεων ή την παροχή πληροφοριακών στοιχείων, όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και ΕΛΤΑ, θα
καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με την αριθμ. 95645/21.9.93 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών - Επικοινωνιών.

2.- Οι φάκελλοι αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο, θα καταχωρούνται υπ' αυτών σε μια συγκεντρωτική κατάσταση εις διπλούν και θα παραδίδονται στα ΕΛΤΑ.
Στην κατάσταση και στους φακέλλους θα τίθεται από τους ανωτέρω αποστολείς εκτός από τα πλήρη στοιχεία αυτών και των παραληπτών (Δ/νση - Ταχ. Κώδικας) και σφραγίδα με την ένδειξη "Υπουργείο Οικονομικών Ν.2227/1994 άρθρο 16 παρ. 5". Μετά τον έλεγχο και την παραλαβή της αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ η μία από τις
καταστάσεις θα παραδίδεται αμέσως στον αποστολέα δεόντως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, η δε άλλη θα παραμένει ως δικαιολογητικό πληρωμής στα ΕΛΤΑ.

3.- Για την προκαταβολή των τελών διακίνησης της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων θα εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που τηρείται για το Δημόσιο, σύμφωνα με την παρ. 2 της αριθ. 95645/21.9.1993 κοινής υπουργικής απόφασης.

4.- Για την τελική εκκαθάριση του διμήνου θα ακολουθείται επίσης η ίδια διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 της προαναφερόμενης κοινής Υπουργικής απόφασης, ήτοι στο λογαριασμό και την αναλυτική κατάσταση του Υπουργείου Οικονομικών θα περιλαμβάνονται και ο λογαριασμός και ο όγκος της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με βάση τις σχετικές καταστάσεις αυτών οι οποίες κρατήθηκαν από τα ΕΛΤΑ.

5.- Το Δημόσιο μπορεί να ελέγχει με εκπροσώπους του, οριζόμενους από τον Υπουργό Οικονομικών, ανά πάσα στιγμή τα παραστατικά της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο, συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα στοιχεία των ΕΛΤΑ.

6.- Συμβολαιογράφοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες, καθώς και τα ΕΛΤΑ υποχρεούνται να φυλάσσουν στα Αρχεία τους, τα σχετικά δικαιολογητικά για πέντε (5) χρόνια.

7.- Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται για το οικ. έτος 1994 δαπάνη δρχ. τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) για την αντιμετώπιση της οποίας έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό υπό φορέα 23-240 και ΚΑΕ 0823.
Για τα επόμενα οικονομικά έτη με φροντίδα της Δ40 - Οικονομικού του Γ.Λ.Κ. θα προβλέπεται στον τακτικό προϋπολογισμό η απαιτούμενη πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης που προκαλείται με την παρούσα απόφαση.

8.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο