Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2006 ]

1002535/23/0015/20.3.2006 Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης επί εισφοράς κλάδου - Έκδοση δελτίων αποστολής για διακινήσεις αγαθών εντός του ίδιου κτιρίου.

(Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης επί εισφοράς κλάδου - Έκδοση δελτίων αποστολής για διακινήσεις αγαθών εντός του ίδιου κτιρίου.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1002535/23/0015/20.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1002535 /23/0015/20.3.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης επί εισφοράς κλάδου  - Έκδοση δελτίων αποστολής για διακινήσεις αγαθών εντός του ίδιου κτιρίου.

    Με την από 11/1/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας, που τηρεί βιβλίο αποθήκης, εισέφερε τον κλάδο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας στην Α.Ε. «……………..», η οποία ως επιχείρηση παροχής υπηρεσιών δεν τηρεί βιβλίο αποθήκης. Η εισφορά πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.2166/1993, η σχετική δε λογιστική κατάσταση συντάχθηκε στις 31/8/2005 και η εισφορά εγκρίθηκε στις 30/12/2005 από τη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης.
    Κατόπιν αυτού ζητάτε να σας γνωρίσουμε: α) αν η εταιρεία σας, καθώς και η απορροφώσα τον κλάδο εταιρεία υποχρεούνται ή μη σε τήρηση βιβλίου αποθήκης και υπό ποιες προϋποθέσεις και β) αν υφίσταται για την εταιρεία σας υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής για τα αγαθά του κλάδου που εισέφερε, λαμβανομένου υπόψη ότι και οι δύο εταιρείες (εισφέρουσα και απορροφώσα ) στεγάζονται στο ίδιο κτίριο.
 
Επί των ερωτημάτων αυτών σας γνωρίζουμε τα εξής:

    A) Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης
    1. Με τις διατάξεις της παραγράφου  9 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων η νέα εταιρεία έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν.
    Περαιτέρω στο κεφάλαιο Β΄ της εγκυκλίου 1055240/439/0015/ΠΟΛ.1131/9.5.1995, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν.2166/1993, αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι εάν η μετατραπείσα ή συγχωνευθείσα επιχείρηση ή αυτή που απορροφήθηκε από Α.Ε. ή ΕΠΕ ή αυτή που εισέφερε κλάδο ή τμήμα αυτής σε Α.Ε. είχε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης και η νέα εταιρεία που προέκυψε από το μετασχηματισμό ή αυτή που απορρόφησε άλλη επιχείρηση, κλάδο ή τμήμα υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης από το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού (έναρξη φορολογικής – διαχειριστικής περιόδου νέας εταιρείας).
    2. Με βάση τα προαναφερόμενα και λαμβανομένου υπόψη ότι η εταιρεία σας που εισέφερε τον κλάδο τηρούσε βιβλίο αποθήκης και η απορροφώσα εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης για τον κλάδο που απορρόφησε από το χρόνο σύνταξης της λογιστικής κατάστασης. Επισημαίνεται  ότι η υποχρέωση αυτή υπάρχει, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του κλάδου που απορροφήθηκε.
    3. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.2166/1993 ορίζεται ότι όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.
    Επίσης στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της εγκυκλίου 1039799/10359/ΠΟΛ.1080/5.4.1994, με την οποία κοινοποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του ν.2166/1993, αναφέρεται  μεταξύ των άλλων ότι σε περίπτωση εισφοράς κλάδου ή τμήματος από λειτουργούσα επιχείρηση σε ανώνυμη εταιρεία οι πράξεις που θα λάβουν χώρα μετά το χρόνο σύνταξης της απογραφής (και της λογιστικής κατάστασης) και οι οποίες θα αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο ή το τμήμα, θα παρακολουθούνται σε διακεκριμένους λογαριασμούς στα βιβλία της εισφέρουσας τον κλάδο ή το τμήμα επιχείρησης, προκειμένου να μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας τον κλάδο ή το τμήμα ανώνυμης εταιρείας.
    4. Με βάση τα παραπάνω η απορροφώσα τον κλάδο εταιρεία, η οποία έχει υποχρέωση να τηρεί βιβλίο αποθήκης από το χρόνο σύνταξης της λογιστικής κατάστασης, δεν θα τηρήσει από το χρόνο αυτό δικό της βιβλίο αποθήκης, αλλά οι συναλλαγές (αγορές, πωλήσεις κ.λ.π.) που διενεργούνται από την εταιρεία σας από το χρόνο αυτό μέχρι την ολοκλήρωση της απορρόφησης και αφορούν τον κλάδο που εισφέρθηκε παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας σας. Τα ως άνω δεδομένα του βιβλίου αποθήκης θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά σε βιβλίο αποθήκης της απορροφώσας εταιρείας, το οποίο πρέπει να αρχίσει να τηρείται από την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου.
    5. Όσον αφορά την υποχρέωση τήρησης ή μη από την εταιρεία σας βιβλίου αποθήκης από 1/1/2006, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. θα ληφθούν υπόψη τα ακαθάριστα έσοδά της των χρήσεων 2004 και 2005 από την πώληση των δικών της αγαθών, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Δηλαδή δεν θα ληφθούν υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του κλάδου που εισέφερε τα οποία πραγματοποιήθηκαν από το χρόνο σύνταξης της λογιστικής κατάστασης και μετά, καθόσον αυτά θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της απορροφώσας τον κλάδο εταιρείας. Επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα του κλάδου που εισέφερε  τα οποία πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη της χρήσης 2005 μέχρι το χρόνο σύνταξης της λογιστικής κατάστασης δεν θα αναχθούν σε ετήσια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 του Κ.Β.Σ., επειδή η διαχειριστική περίοδος της εταιρείας σας και μετά την εισφορά του κλάδου συνεχίζει να είναι δωδεκάμηνη.
    6. Τέλος και όσον αφορά τη δυνατότητα παύσης τήρησης του βιβλίου αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. από την απορροφώσα τον κλάδο εταιρεία κατά την επόμενη χρήση εκείνης εντός της οποίας θα ολοκληρωθεί η απορρόφηση του κλάδου, σας πληροφορούμε (έπειτα και από ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό με το Ειδικό Νομικό Γραφείο Φορολογίας) ότι προς τούτο θα ληφθούν υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της εν λόγω εταιρείας από την πώληση αγαθών τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση εντός της οποίας ολοκληρώθηκε η απορρόφηση του κλάδου (χωρίς αυτά να αναχθούν σε ετήσια) και της προηγούμενης.
 
        Β) Έκδοση ή μη Δελτίου Αποστολής.
    Αναφορικά με το ερώτημά σας, για το εάν υφίσταται για την εταιρεία σας υποχρέωση έκδοσης Δ.Α. για τα αγαθά του κλάδου που εισέφερε, δεδομένου ότι και οι δύο εταιρείες (εισφέρουσα και απορροφώσα) στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν υπάρχει φυσική διακίνηση των προϊόντων, επειδή οι δύο εταιρείες (εισφέρουσα και απορροφώσα) στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, μπορεί να μην εκδοθεί δελτίο αποστολής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο