Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2006 ]

1120037/938/0015/20.2.2006 Έκδοση στοιχείων για τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων ή ληγμένων μπαταριών σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης.

(Έκδοση στοιχείων για τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων ή ληγμένων μπαταριών σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1120037/938/0015/20.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1120037 /938/0015/20.2.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων ή ληγμένων μπαταριών σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης.

    Με την από 20/12/05 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι ο πελάτης σας με την επωνυμία ……..και διακριτικό τίτλο………, που έχει συσταθεί με βάση το ν.2939/2001 και σκοπό έχει τη συγκέντρωση χρησιμοποιημένων ή ληγμένων ηλεκτρικών μπαταριών προς ανακύκλωση, έχει αναθέσει σε τρίτη επιχείρηση υπεργολαβικά τη μεταφορά των μπαταριών αυτών από διάφορα σημεία εναπόθεσης, σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης (εγκαταστάσεις εταιρίας Ρ….A.E.), προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθούν στο εξωτερικό για ανακύκλωση. Στα σημεία εναπόθεσης οι εν λόγω μπαταρίες απορρίπτονται από τους καταναλωτές χωρίς καμία αμοιβή, αλλά μόνο για λόγους ανακύκλωσης. Κατά την παραλαβή τους επίσης από τα διάφορα σημεία, όπως μας διευκρινίσατε, δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή (προς επαγγελματίες ή ιδιώτες) δεδομένου ότι, οι χρησιμοποιημένες ή ληγμένες μπαταρίες παραλαμβάνονται ως «απορρίμματα» από τα σημεία αυτά.
    Επίσης μας γνωρίζετε ότι, η επιχείρηση που διενεργεί τη μεταφορά εκδίδει δελτία αποστολής για τη διακίνηση των εν λόγω μπαταριών και παράλληλα συμπληρώνει για λογαριασμό της ………Α.Ε. ένα έντυπο αναγνώρισης επικίνδυνων απόβλητων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών του ΥΠΕΧΩΔΕ. Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάτε εάν η ………Α.Ε. έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων μπαταριών κατά τα ανωτέρω από τα διάφορα σημεία εναπόθεσης ή των ληγμένων μπαταριών από επιχειρήσεις εμπορίας μπαταριών.

    Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση παραλαβής αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του.
2.    Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.31/30.1.1987, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.9.4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.3/24.11.1992 του Κ.Β.Σ., έχει γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις αποστολής αγαθών από τον πωλητή απευθείας σε τρίτο με εντολή του αγοραστή (τριγωνική πώληση), ο προμηθευτής αποστέλλει τα αγαθά στον πελάτη του εντολέα του με δικό του (του προμηθευτή) δελτίο αποστολής με την μνεία ότι η αποστολή διενεργείται κατ΄εντολήν και για λογαριασμό του εντολέα- αγοραστή και με αναγραφή των στοιχείων του, και στη συνέχεια εκδίδεται τιμολόγιο από τον αγοραστή προς τον πελάτη- παραλήπτη των αγαθών, βάσει αντιγράφου του δελτίου αποστολής που του κοινοποιείται από τον προμηθευτή.
3.    Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιο Ε.8457/50 ΠΟΛ.208/29.6.1987  ότι για την πώληση και διακίνηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων από πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων προς τα σημεία συγκέντρωσης αυτών μπορεί να εκδίδεται κάθε ημέρα ένα δελτίο αποστολής με ειδική γραμμογράφηση που θα περιλαμβάνει διακεκριμένα κατά πωλητή όλα τα δεδομένα του δελτίου αποστολής, δηλαδή θα αναφέρονται κατά στήλες το ονοματεπώνυμο πωλητή, η ώρα παραλαβής, ο τόπος παραλαβής, η ποσότητα αριθμητικώς και ολογράφως. Σημειώνεται ότι τα ως άνω έχουν γίνει δεκτά και εφαρμόζονται και για τη μεταφορά αγοραζόμενων παλαιών χαρτιών και χαρτοκιβωτίων, χρησιμοποιημένων ελαίων και ελαστικών (έγγραφα Η860/5/8.10.87, 1034252/278/4.5.04, 1072373/136/14.9.04).
4.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η ……….Α.Ε. δεν υποχρεούται στην έκδοση φορολογικού στοιχείου για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων και ληγμένων ηλεκτρικών στηλών, δεδομένου ότι η παραλαβή και διακίνηση αυτών γίνεται από τρίτη επιχείρηση «εργολάβο» που έχει αναλάβει το έργο αυτό. Κατ΄ αναλογία των εφαρμοζομένων στην περίπτωση της τριγωνικής πώλησης (ΠΟΛ 31/10.1.1987), η επιχείρηση που διενεργεί τη μεταφορά οφείλει να αναγράφει στα εκδιδόμενα δελτία αποστολής ότι η διακίνηση διενεργείται κατ΄εντολήν και για λογαριασμό της …….. Α.Ε.
    Αυτονόητο είναι ότι δελτία αποστολής με το αντίστοιχο περιεχόμενο πρέπει να εκδίδονται και από την επιχείρηση που διενεργεί τη διακίνηση από τους χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης (εγκαταστάσεις P….. A.E.) προς το εξωτερικό.
5.     Τέλος, η επιχείρηση που διενεργεί τη μεταφορά των ληγμένων ή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών εργολαβικά, δύναται να εκδίδει ένα δελτίο αποστολής ημερησίως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο Ε.8457/50 ΠΟΛ.208/29.6.1987 (κατ΄ αναλογία, αφού δεν πρόκειται για πώληση εν προκειμένω – ζήτημα πραγματικό), αντί ενός από κάθε σημείο παραλαβής μπαταριών, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.31/1987.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο