Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2006 ]

1004239/37/0015/14.2.2006 Υποχρέωση ή μη έκδοσης Δ.Α., για τη διακίνηση εξοπλισμού από εταιρεία που αναλαμβάνει τη φωτιστική και ηχητική κάλυψη μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων.

(Υποχρέωση ή μη έκδοσης Δ.Α., για τη διακίνηση εξοπλισμού από εταιρεία που αναλαμβάνει τη φωτιστική και ηχητική κάλυψη μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1004239/37/0015/14.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1004239 /37/0015/14.2.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης Δ.Α., για τη διακίνηση εξοπλισμού από εταιρεία που αναλαμβάνει τη φωτιστική και ηχητική κάλυψη μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων.

    Με τις παραπάνω σχετικές απαντήσεις σας, μας γνωρίζετε ότι, η εταιρεία σας με αντικείμενο δραστηριότητας την ηχητική και φωτιστική κάλυψη μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων, αναλαμβάνει την τοποθέτηση του απαραίτητου, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, εξοπλισμού (συστήματα ήχου, φώτα κ.λ.π.), καθώς και τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
    Επίσης μας γνωρίζετε ότι, οι παραπάνω αναφερόμενες υποχρεώσεις της υπόψη εταιρείας προς τον εκάστοτε πελάτη της αναφέρονται και σε σχετικές συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ τους, καθώς και ότι ο διακινούμενος εξοπλισμός αποτελείται από μη εμπορεύσιμα είδη της εταιρείας σας, η δε διακίνηση γίνεται με Φ.Ι.Χ. ιδιοκτησίας αυτής, ρωτάτε δε εάν για τη διακίνηση του προαναφερόμενου εξοπλισμού, από την εταιρεία σας στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, είναι δυνατή η μη έκδοση δελτίων αποστολής.
    Τέλος, όπως μας διευκρινίζετε με την από 9/2/2006 αίτησή σας, το ως άνω ερώτημα αφορά αποκλειστικά και μόνο την περίπτωση εκείνη που η υπόψη εταιρεία αναλαμβάνει με δικά της συνεργεία και τεχνικούς την εγκατάσταση και τη λειτουργία, υπό μορφή έργου, του διακινούμενου εξοπλισμού και όχι την περίπτωση που ενοικιάζεται απλά ο εξοπλισμός αυτός χωρίς ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση, για την οποία υφίσταται υποχρέωση δελτίου αποστολής.

    Σε σχέση με τα προαναφερόμενα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), «Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό….».
2.    Περαιτέρω, με την παρ. 11.9.5, περ. ε΄, της αριθ.1118148/936/ ΠΟΛ.3/24.11.1992 της βασικής ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μπορεί να μην εκδίδετε δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση (με Ι.Χ. αυτοκίνητα), από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.
3.    Κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις (έγγραφα 1099297/712/12.9.1996, 1054826/371/15.6.1999, 114473/1381/30.1.2004) να μην εκδίδονται δελτία αποστολής για τη διακίνηση μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, συστημάτων ήχου σκηνικών, διαφόρων σκευών που χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωση catering κτλ, εφόσον αυτά είναι αποδεδειγμένα αναγκαία για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.
    Με βάση τα προαναφερόμενα διευκρινίστηκε επίσης ότι, δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης Δ.Α., για τις διακινήσεις των εργαλείων και μηχανημάτων, από τεχνικούς, τα οποία απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού τους, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) τα εργαλεία και τα μηχανήματα να είναι στην κυριότητά τους και β) οι διακινήσεις αυτών να διενεργούνται με ιδιωτικής χρήση μεταφορικά μέσα της εταιρείας.
    Η απαλλαγή αυτή δεν καταλαμβάνει τις διακινήσεις μηχανημάτων με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, που απαιτείται η έκδοση Δ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.
4.    Κατ΄ αναλογία με τα προαναφερόμενα μπορεί να μην εκδίδετε δελτία αποστολής, για τις διακινήσεις του ιδιόκτητου εξοπλισμού (ηχητικά   και φωτιστικά συστήματα, τράσες κ.λ.π. όπως αναφέρετε στην αίτησή σας), που είναι απαραίτητος και άμεσα συνδεδεμένος με την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και χρησιμοποιείται για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων, προς και από τους τόπους πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών και για τα είδη, όπως αυτά που ενδεικτικά αναφέρονται παραπάνω, με τις εξής προϋποθέσεις: α) ότι χρησιμοποιούνται ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα για την διακίνηση και μεταφορά του εξοπλισμού (όχι Δ.Χ.), β) ο ανωτέρω εξοπλισμός δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορίας, ούτε απλής εκμίσθωσης από την εταιρεία σας στον εκάστοτε διοργανωτή της εκδήλωσης αλλά μεταφέρεται ως απαραίτητος εξοπλισμός για την εκτέλεση του όλου έργου της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων και γ) θα φέρεται επί του αυτοκινήτου κατά την διάρκεια της μεταφοράς του εν λόγω εξοπλισμού, σχετική σύμβαση για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η οποία έχει κατατεθεί πριν την διακίνηση του εξοπλισμού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο