Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-09-2006 ]

1078643/618/0015/28.9.2006 Πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών και Τρόπος έκδοσης Α.Π.Υ.

(Πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών και Τρόπος έκδοσης Α.Π.Υ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1078643/618/0015/28/9/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1078643 /618/0015/28/9/2006

ΘΕΜΑ: Πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών – Τρόπος έκδοσης Α.Π.Υ.

Απαντώντας στην από 7/9/2006 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιαΆ, της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι γιατροί και οι οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες τηρούν βιβλίο επίσκεψης ασθενών, στο οποίο καταχωρείται χωριστά για κάθε ασθενή το ονοματεπώνυμο αυτού, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύθυνσή του.

2.   Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ.1083/2003 οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (μεταξύ των οποίων από 1/1/2003 και το βιβλίο επίσκεψης ασθενών που τηρούν οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων) απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ., στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα πρόσθετα αυτά βιβλία, με την υποχρέωση να αναγράφουν σΆ αυτά τον αύξοντα αριθμό και την αξία του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.

3.    Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1271/12.12.2002 διευκρινίστηκε ότι, όταν εκδίδεται μία απόδειξη για περισσότερες από μία επισκέψεις του ίδιου ασθενή ή όταν η αμοιβή καταβάλλεται κατόπιν συμφωνίας, αφού ολοκληρωθεί η παροχή των ιατρικών ή οδοντιατρικών υπηρεσιών, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται αμοιβή από το γιατρό ή τον οδοντίατρο για τις υπηρεσίες που παρέχονται ενδιάμεσα (π.χ. παρακολούθηση εγκύου μέχρι τον τοκετό από γυναικολόγο γιατρό, θεραπεία από οδοντίατρους κ.λ.π.) εκδίδεται μια ή περισσότερες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με κάθε είσπραξη ανάλογα αν η αμοιβή καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά. Οι αριθμοί των αποδείξεων και η αξία αυτών καταχωρούνται στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών σΆ όλες τις επισκέψεις που καλύπτονται από αυτές.   

4.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι εφόσον μεταξύ γιατρού γυναικολόγου και εγκύου συμφωνείται μία αμοιβή για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τοκετού ή άλλης χειρουργικής επέμβασης (π.χ. απόξυση) που πραγματοποιείται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του ιατρού (κλινική), εκδίδονται μία ή περισσότερες αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών (επισκέψεων στο ιατρείο και εκτός αυτού - κλινική), δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται αναπόσπαστα μεταξύ τους και δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν διακεκριμένα.  Στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών στην περίπτωση αυτή  καταχωρούνται οι επισκέψεις που γίνονται στο ιατρείο, καθώς και ο αύξων αριθμός και η αξία της μιας ή των περισσότερων αθεώρητων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση όμως που μεταξύ γιατρού γυναικολόγου και εγκύου υπάρχει συμφωνία για διακριτές αμοιβές, για τις επισκέψεις και τον τοκετό, τότε για μεν τις επισκέψεις εκδίδονται μία ή περισσότερες αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο ως ανωτέρω, για δε τον τοκετό εκδίδεται θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία δεν καταχωρείται στο εν λόγω βιβλίο, δεδομένου ότι η αμοιβή για την υπηρεσία αυτή δεν αφορά αμοιβή για επίσκεψη στο ιατρείο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο