Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-09-2006 ]

1041516/338/0015/26.9.2006 Τρόπος ενημέρωσης του βιβλίου έργων και έκδοσης της Α.Π.Υ. όταν για την εκτέλεση του έργου συμφωνείται ημερήσια αμοιβή.

(Τρόπος ενημέρωσης του βιβλίου έργων και έκδοσης της Α.Π.Υ. όταν για την εκτέλεση του έργου συμφωνείται ημερήσια αμοιβή.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1041516/338/0015/26/9/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1041516 /338/0015/26/9/2006

ΘΕΜΑ: Τρόπος ενημέρωσης του βιβλίου έργων και έκδοσης της Α.Π.Υ. όταν για την εκτέλεση του έργου συμφωνείται ημερήσια αμοιβή.

    Με την από 27.4.2006 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τον τρόπο ενημέρωσης του βιβλίου έργων που τηρείται για αυτοκινούμενο μηχάνημα έργων (εκσκαφέα), καθώς και τον τρόπο έκδοσης της σχετικής Α.Π.Υ. στην περίπτωση π.χ. που η ημερομηνία έναρξης του έργου ήταν στις 10.4.2006, η ημερομηνία λήξης του έργου ήταν στις 27.4.2006, η αμοιβή ήταν 200 ευρώ ανά ημέρα και το μηχάνημα εργάσθηκε για 12 μόνο ημέρες λόγω μεσολάβησης αργιών (Μ. Παρασκευή, Μ. Σαββάτο κ.λπ.).

    Αναφορικά με το θέμα αυτό σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

    1.   Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιζΆ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων τηρεί για κάθε μηχάνημα βιβλίο έργων, στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εργοδότη, τη διεύθυνση ή τη θέση του έργου, το είδος του έργου, το ποσό της αμοιβής που συμφωνείται, τη χρονολογία έναρξης και λήξης του έργου. Επί ωριαίας αμοιβής αναγράφεται κάθε φορά η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας.
2.    Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης κ' της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι η ενημέρωση του πιο πάνω βιβλίου έργων γίνεται με την έναρξη του έργου και σε περίπτωση ωριαίας αμοιβής με την έναρξη και λήξη της εργασίας.
3. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι όταν η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου συμφωνείται ανά ημέρα απασχόλησης ή εφάπαξ, τότε στο βιβλίο έργων πρέπει να καταχωρείται με την έναρξη του έργου η ημερομηνία έναρξης αυτού, η ημερομηνία λήξης του, καθώς και το ποσό της αμοιβής που έχει συμφωνηθεί για την εκτέλεσή του. Κατά συνέπεια στην περίπτωση του παραδείγματος που προαναφέρεται με βάση τα διαλαμβανόμενα στην υπόψη αίτησή σας στο βιβλίο έργων έπρεπε να καταχωρηθεί με την έναρξη του έργου η ημερομηνία έναρξης αυτού (10.4.2006), η ημερομηνία λήξης του (27.4.2006) και το ποσό της αμοιβής για την εκτέλεσή του (200 ευρώ ανά ημέρα × 12 ημέρες = 2.400 ευρώ).
Περαιτέρω και επειδή η περίπτωση κατά την οποία η αμοιβή συμφωνείται ανά ημέρα προσομοιάζει με την περίπτωση κατά την οποία η αμοιβή συμφωνείται ανά ώρα, το βιβλίο έργων θα μπορούσε εναλλακτικά στο εν λόγω παράδειγμα να ενημερωθεί με τον τρόπο που περιγράφετε στην αίτησή σας. Δηλαδή η κάθε ημέρα απασχόλησης του εκσκαφέα να καταχωρείται σΆ αυτό με την έναρξη της απασχόλησης ως ημερομηνία έναρξης του έργου και ως ποσό αμοιβής που συμφωνήθηκε να καταχωρείται σΆ αυτό η συμφωνημένη ημερήσια αμοιβή, την δε τελευταία ημέρα απασχόλησης του εκσκαφέα να καταχωρείται η ημερομηνία αυτή και ως ημερομηνία λήξης του έργου.
    4. Αναφορικά με το ερώτημά σας για το χρόνο έκδοσης της Α.Π.Υ., σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 3) και 12 (παρ. 14 και 15) του Κ.Β.Σ. στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας η σχετική απόδειξη εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής, ή όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί  κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, η Α.Π.Υ. δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Κατ΄ εξαίρεση, όλα τα φορολογικά στοιχεία του άρθρου 12, τα οποία εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης  την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδονται μέχρι την ημέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν.
    Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι η Α.Π.Υ. εκδίδεται στο χρόνο που με βάση την ειδικότερη συμφωνία ολοκληρώνεται η υπηρεσία (ανά ώρα, ανά ημέρα, ανά μήνα, ανά ορισμένο πλήθος ημερών, εφάπαξ κ.λ.π.), δηλαδή στην περίπτωση όπως αυτή περιγράφεται στην αίτησή σας, στις 27/4/2006.
    Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του    άρθρου 13  του Κ.Β.Σ. στην Α.Π.Υ., μεταξύ των άλλων, αναγράφεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. το ποσό της αμοιβής καθώς και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών για όσους τηρούν πρόσθετα βιβλία της παραγράφου  5 του άρθρου 10 του ιδίου νομοθετήματοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο