Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2006 ]

1020395/165/0015/7.4.2006 Υποχρεώσεις για τήρηση πρόσθετου βιβλίου και έκδοση στοιχείων από πλυντήριο αυτοκινήτων που λειτουργεί με κερματοδέκτη.

(Υποχρεώσεις για τήρηση πρόσθετου βιβλίου και έκδοση στοιχείων από πλυντήριο αυτοκινήτων που λειτουργεί με κερματοδέκτη.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1020395/165/0015/7.4.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1020395 /165/0015/7.4.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις για τήρηση πρόσθετου βιβλίου και έκδοση στοιχείων από πλυντήριο αυτοκινήτων που λειτουργεί με κερματοδέκτη.

    Με το παραπάνω σχετικό έγγραφό σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε κατά πόσο είναι δεσμευτικές οι διατάξεις του ΚΒΣ σχετικά με την τήρηση βιβλίου εισερχομένων  σε επιχείρηση που εκμεταλλεύεται μηχανήματα πλυσίματος και καθαρισμού αυτοκινήτων που λειτουργούν με κερματοδέκτη και φέρουν απαραβίαστο ανεξάρτητο μετρητή, ο οποίος χρεώνεται με την εισαγωγή των κερμάτων κατά αύξοντα αριθμό με μια μονάδα η οποία αντιστοιχεί σε ορισμένο χρόνο πλυσίματος τον οποίο αγοράζει ο πελάτης ανά πενήντα λεπτά του ευρώ κατά την εισαγωγή των κερμάτων στον κερματοδέκτη. Επίσης ρωτάτε εάν μπορεί να τύχουν ανάλογης εφαρμογής στη συγκεκριμένη επιχείρηση οι διατάξεις περί αυτόματων πωλητών σχετικά με τον τρόπο έκδοσης και εμφάνισης των στοιχείων εσόδων.

    Απαντώντας στα παραπάνω σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιΆ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων τηρεί βιβλίο εισερχομένων, στο οποίο καταχωρεί για κάθε όχημα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατόχου, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος. Κατ' εξαίρεση, ο εκμεταλλευτής πλυντηρίου αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων δεν αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κατόχου.
    Η καταχώρηση στο βιβλίο εισερχομένων των επιχειρήσεων επισκευής και συντήρησης γίνεται, όταν το όχημα εισέλθει και σταθμεύσει στον κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρήσει ο οδηγός του ή αρχίσει η εργασία επισκευής.
    2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ΚΒΣ ειδικά τα πρόσθετα βιβλία των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού τηρούνται στην επαγγελματική εγκατάσταση που ασκείται η σχετική δραστηριότητα.
    3. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι ο εκμεταλλευτής πλυντηρίου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,  ανεξάρτητα του τρόπου που λειτουργεί το πλυντήριο, αυτόματα με ηλεκτρονικό σύστημα ή όχι, υποχρεούται να τηρεί βιβλίο εισερχομένων, στο οποίο καταχωρούνται για κάθε όχημα η χρονολογία εισόδου και εξόδου, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος.
    4. Περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου  13 του Κ.Β.Σ. οι επιτηδευματίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν είτε προς ιδιώτες, είτε προς επιτηδευματίες.
    5. Ενόψει των προαναφερομένων στην περίπτωση της εκμετάλλευσης πλυντηρίου αυτοκινήτων λόγω της τήρησης του πρόσθετου βιβλίου και για τις συναλλαγές που απεικονίζονται σ΄ αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται η έκδοση αθεώρητων Α.Π.Υ. σε κάθε περίπτωση, είτε προς ιδιώτες, είτε προς επιτηδευματίες, με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο αύξων αριθμός και η αξία των Α.Π.Υ. αυτών, πρέπει να καταχωρείται μέχρι το τέλος της επόμενης από την έκδοσή τους ημέρα, στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003).
    Εξαιρετικά για τα πλυντήρια αυτοκινήτων, έχει παρασχεθεί η δυνατότητα έκδοσης Α.Π.Υ. από φ.τ.μ. εφόσον αναγράφουν τον α/α αυτής στο πρόσθετο βιβλίο (εγκ. ΠΟΛ.3/24.11.1992 παρ. 13.2.2.3).
6.Τέλος στην περίπτωση που ο επιτηδευματίας επιθυμεί την εκμετάλλευση αυτόματου πλυντηρίου αυτοκινήτων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η έκδοση και παράδοση στον πελάτη των Α.Π.Υ. (καθώς και η ενημέρωση του πρόσθετου βιβλίου σύμφωνα  με τα ανωτέρω), κατά το χρόνο της αγοράς από αυτόν του χρόνου πλυσίματος του αυτοκινήτου του που συμπίπτει  εν προκειμένω με το χρόνο εισαγωγής του κέρματος στον κερματοδέκτη για την ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πλυσίματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με τις  διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 2) και  12 (παρ. 14)  του Κ.Β.Σ. (έκδοση της Α.Π.Υ. στο χρόνο που απαιτείται η αμοιβή για την απόκτηση του δικαιώματος λήψης των υπηρεσιών).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο