Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2006 ]

1098881/697/0015/3.2.2006 Έκδοση ή μη δελτίου ποσοτικής παραλαβής για αγορά αγροτικών Προϊόντων.

(Έκδοση ή μη δελτίου ποσοτικής παραλαβής για αγορά αγροτικών Προϊόντων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1098881/697/0015/3.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1098881 /697/0015/3.2.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση ή μη δελτίου ποσοτικής παραλαβής για αγορά αγροτικών Προϊόντων.

    Σε  απάντηση των με αριθ. πρωτ. 1090843/635/27.9.2005 και 1098881/697/19.10.2005 εγγράφων σας του Β΄ και Α΄ τμήματος της Δ/νσής σας αντίστοιχα, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Το π.δ. 99/1977 (ΦΕΚ 34/Α΄ - παλαιός Κ.Φ.Σ.) έπαψε να ισχύει στις 30/6/1992 και αντικαταστάθηκε με το π.δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄ - νέος Κ.Β.Σ.).

2.    Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), όπως τέθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α΄/2002) (έναρξη ισχύος από 1.1.2003) και όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1271/2002, ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.) για την αγορά αγροτικών προϊόντων από αγρότες, όταν αυτά δεν συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.), εκδίδουν δελτίο ποσοτικής παραλαβής (ή τηρούν βιβλίο ποσοτικής παραλαβής), αντί της έκδοσης απόδειξης παραλαβής.
Σημειώνεται ότι για τις παραπάνω παραλαβές μέχρι την 31.12.2002 εκδιδόταν απόδειξη ποσοτικής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση μη άμεσης έκδοσης του τιμολογίου και εφόσον δεν είχε προηγηθεί η έκδοση Δ.Α., η οποία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου (ισχύς από1.1.2003 σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού), στα πλαίσια της απλοποίησης των διατάξεων σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις αγορές αγροτικών προϊόντων και της εξομοίωσής τους με τις διατάξεις των λοιπών περιπτώσεων αγοράς-πώλησης αγαθών.

3.    Επίσης, με την παρ. 3 της ανωτέρω ερμηνευτικής εγκυκλίου (ΠΟΛ.1271/2002) διευκρινίστηκε ότι: α) για τις επαναλαμβανόμενες αγορές αγροτικών προϊόντων εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., δηλαδή δεν υπάρχει η υποχρέωση, όπως με τις προϋσχύσασες διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12, έκδοσης στοιχείου παραλαβής, εφόσον τα αγροτικά προϊόντα συνοδεύονται με δελτίο αποστολής και β) ότι καταργήθηκε επίσης επί επαναλαμβανόμενων αγορών αγροτικών προϊόντων, η υποχρεωτική τήρηση κατάστασης σε μερίδες ανά παραγωγό-πωλητή και εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και για την περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται δηλαδή η σύνταξη κατάστασης εφόσον τα δεδομένα της προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., ή όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ΅ ιδίαν διατάξεις.

4.    Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, από 1.1.2003 δεν εκδίδεται πλέον απόδειξη ποσοτικής παραλαβής για τις αγορές αγροτικών προϊόντων, αλλά δελτίο ποσοτικής παραλαβής (ή τηρείται ως βιβλίο) που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και για τα λοιπά αγαθά, χωρίς καμία διαφοροποίηση.    
    Επομένως και οι επαναλαμβανόμενες αγορές αγροτικών προϊόντων αντιμετωπίζονται ως προς την έκδοση των φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., με όμοιο τρόπο με τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις όλων των λοιπών αγαθών.

    Τέλος το Β΄ τμήμα της Δ/νσής σας, παρακαλείται με βάση τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, και ύστερα από συνεννόηση με την Υπηρεσία μας, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να διατυπώσει εκ νέου το ερώτημά του αναμορφώνοντας ανάλογα τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 13 της 14/89 Αγορανομικής διάταξης, επί των οποίων μας ζητούνται οι απόψεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο