Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2006 ]

1030677/247/0015/9.5.2006 Έννοια υποκαταστήματος και Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

(Έννοια υποκαταστήματος και Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1030677/247/0015/9/5/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1030677 /247/0015/9/5/2006

ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήματος – Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

    Με την από 22/3/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ασχολείσθε με την κατασκευή και εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών έργων. Προς εκπλήρωση του σκοπού σας βρίσκεται σε εξέλιξη εγκατάσταση………….. για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή Ιωαννίνων και στη θέση ………….Στην εγκατάσταση αυτή δεν θα διενεργούνται συναλλαγές. Η πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος θα πραγματοποιείται ύστερα από μέτρηση που θα γίνεται από τον αγοραστή …………. και η τιμολόγηση θα γίνεται από την έδρα σας (Μαρούσι). Ερωτάτε δε: α) αν η εν λόγω εγκατάσταση θα δηλωθεί σαν υποκατάστημα ή με άλλο χαρακτηριστικό εγκατάστασης ή θα απαλλαγεί από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων, β) αν θεωρηθεί σαν υποκατάστημα, ποια βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. θα πρέπει να τηρηθούν και αν λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει το συγκεκριμένο αντικείμενο τα στοιχεία (τιμολόγιο ή ΤΠΥ) θα φέρουν ιδιαίτερες ενδείξεις.
    Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:
    1.      Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατΆ εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων.
    2.     Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας τηρεί στο υποκατάστημα κατά τη διπλογραφική μέθοδο τουλάχιστον ημερολόγιο ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων, αντί δε αυτών μπορεί να τηρεί ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, στο οποίο καταχωρούνται ξεχωριστά το υπόλοιπο του ταμείου της προηγούμενης ημέρας, οι ταμειακές πράξεις και οι συμψηφιστικές πράξεις.
    3.     Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το 1036095/296/0015/11.5.2004 έγγραφό μας) ότι τα δικαιολογητικά των δαπανών του υποκαταστήματος οι οποίες πληρώνονται από την έδρα (π.χ. Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ενοίκιο) καταχωρούνται απευθείας στα βιβλία της έδρας και δεν απαιτείται να καταχωρούνται στα βιβλία του υποκαταστήματος.
    Επίσης με το ίδιο ως άνω έγγραφό μας έχει γίνει δεκτό ότι εφόσον στο υποκατάστημα δεν διενεργούνται αγορές και πωλήσεις ούτε ταμειακές πράξεις (εισπράξεις – πληρωμές) και επομένως δεν υπάρχουν παραστατικά του υποκαταστήματος για καταχώρηση, δεν συντρέχει λόγος τήρησης -  ενημέρωσης βιβλίων υποκαταστήματος. Εννοείται βέβαια ότι η διαπίστωση της διενέργειας ή μη των ως άνω συναλλαγών στο υποκατάστημα είναι θέμα πραγματικό και υπάγεται στην αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
    4.     Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η επαγγελματική σας εγκατάσταση στην οποία θα παράγεται υδροηλεκτρικά ηλεκτρικό ρεύμα, επειδή σ΄ αυτή ενεργείται παραγωγική δραστηριότητα, θεωρείται υποκατάστημα.
    Επί πλέον προκύπτει ότι εφόσον για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος τα σχετικά τιμολόγια πώλησης θα εκδίδονται από τα στελέχη των στοιχείων που χρησιμοποιεί η έδρα σας (και κατΆ επιλογή από ιδιαίτερες σειρές) και στο εν λόγω υποκατάστημα δεν θα πραγματοποιούνται κανενός είδους συναλλαγές (αγορές, εισπράξεις, πληρωμές κ.λ.π.), παρέλκει η τήρηση βιβλίων σ΄ αυτό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο