Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2006 ]

1009030/69/0015/24/2/2006 Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης.

(Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1009030/69/0015/24/2/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1009030 /69/0015/24/2/2006

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης.

    Με την από 27/1/2006 αίτηση και την από 6/2/2006 τηλεομοιοτυπία σας μας γνωρίζετε μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία σας, η οποία προήλθε από τη συγχώνευση δύο άλλων εταιρειών, μετά τη συγχώνευση  έχει  δύο αυτοτελείς κλάδους, έναν τεχνικό (εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων) και ένα βιομηχανικό (κατασκευή ηλεκτρομηχανικών – σιδηρουργικών και γενικά μεταλλικών κατασκευών). Για τον τεχνικό κλάδο δεν  τηρεί βιβλίο αποθήκης, γιατί απαλλάσσεται, ενώ για το βιομηχανικό κλάδο  τηρεί. Δεδομένου ότι ορισμένα από τα είδη του βιομηχανικού κλάδου παράγονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων του τεχνικού κλάδου της εταιρείας σας, δηλαδή τα είδη αυτά θα αποστέλλονται στα εργοτάξια με δελτίο αποστολής για την ενσωμάτωσή τους στα τεχνικά έργα, χωρίς προηγουμένως να αποθηκεύονται, ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν τα είδη αυτά πρέπει να παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης.

    1.     Με τις διατάξεις της πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά μετά από προηγούμενη επεξεργασία, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους το σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του υπερέβη το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, τηρεί βιβλίο αποθήκης αΆ υλών, βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, ετοίμων προϊόντων και υποπροϊόντων, στο οποίο καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και πωλήσεις κατ' είδος, ποσότητα και αξία και η εντός και εκτός της επιχείρησης ποσοτική διακίνηση κατ' είδος και ποσότητα.
    2.     Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης ιδΆ της περίπτωσης ΑΆ της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο κατασκευαστής δημόσιων ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης.
    3.     Στην παράγραφο 8.2.3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.3/24.11.1992 του Κ.Β.Σ. αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι κατά πάγια διοικητική και δικαστηριακή νομολογία για τα ημικατεργασμένα (ημιτελή) ή ενδιάμεσα προϊόντα απαιτείται η τήρηση βιβλίου αποθήκης, μόνο όταν αυτά πωλούνται σε άλλη επιχείρηση είτε ως προϊόντα είτε ως αΆ ύλη για παραγωγή άλλων προϊόντων.

    Επίσης στην παράγραφο 8.8 της πιο πάνω ερμηνευτικής εγκυκλίου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι όταν το παραγόμενο προϊόν διέρχεται περισσότερα στάδια κατεργασίας, τότε παρακολουθείται στο βιβλίο παραγωγής – κοστολογίου χωριστά κατά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας, εφόσον η παρακολούθηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την εξεύρεση και τον έλεγχο του κόστους του ολοκληρωμένου προϊόντος. Τέτοια παρακολούθηση είναι απαραίτητη, εάν σε κάθε στάδιο επεξεργασίας παράγονται ευδιάκριτα προϊόντα, τα οποία θεωρούνται σαν έτοιμα προϊόντα και πωλούνται ως έχουν, χρησιμοποιούνται όμως και ως αΆ ύλη για την παραγωγή προϊόντων σε επόμενο στάδιο επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές τηρούνται ξεχωριστές μερίδες τόσο στο βιβλίο αποθήκης όσο και στο βιβλίο παραγωγής – κοστολογίου.

    4. Από το συνδυασμό όσων προαναφέρονται προκύπτει ότι για τα είδη του βιομηχανικού κλάδου που  παράγονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων του τεχνικού κλάδου της εταιρείας σας δεν απαιτείται η τήρηση βιβλίου αποθήκης, γιατί αυτά αφενός δεν θα πωλούνται και αφετέρου θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών κλάδου που απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης.
Τέλος και επειδή όλα τα είδη του βιομηχανικού κλάδου παράγονται με τις ίδιες αΆ ύλες, βοηθητικές ύλες κ.λπ., όπως μας γνωρίζετε, επισημαίνουμε ότι για τις αΆ ύλες, βοηθητικές ύλες κ.λπ. που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ειδών του βιομηχανικού κλάδου που θα παράγονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων του τεχνικού κλάδου της εταιρείας σας  θα πρέπει να γίνονται στο βιβλίο αποθήκης που τηρείτε γιΆ αυτές σχετικές εγγραφές κατΆ είδος και ποσότητα στην εξαγωγή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο