Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2006 ]

1048656/379/0015/26/6/2006 Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης εκμεταλλευτή καταστήματος Σούπερ και Μάρκετ για αποθέματα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα.

(Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης εκμεταλλευτή καταστήματος Σούπερ και Μάρκετ για αποθέματα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1048656/379/0015/26/6/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1048656/379/0015/26/6/2006

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης εκμεταλλευτή καταστήματος Σούπερ – Μάρκετ για αποθέματα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα.

    Με την από 19/5/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατά κύριο λόγο λιανικών πωλήσεων, με το σύστημα της «αυτοεξυπηρέτησης», ειδών διατροφής, οικιακής χρήσης κ.λ.π. (σούπερ μάρκετ). Όποτε απαιτείται, η εταιρία σας προβαίνει στην καταστροφή ακατάλληλων εμπορευμάτων (που έχουν αλλοιωθεί ή έχει λήξει η ημερομηνία διάρκειάς τους κ.λ.π.). Για την απόδειξη της καταστροφής των αγαθών συγκροτείται επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Ως προς το λογιστικό χειρισμό των αποθεμάτων που καταστρέφονται ως ακατάλληλα στη Γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ. υπ' αρ. 51/1282/1990 προβλέπονται τα ακόλουθα:

-    Τα αποθέματα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα καταχωρούνται με το κόστος αγοράς τους σε χρέωση ιδιαίτερου τριτοβάθμιου λογαριασμού, π.χ. του 81.02.10 «ζημιές από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων», με πίστωση αντίστοιχου τριτοβάθμιου λογαριασμού του 78.10 «τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων».
-    Η τακτοποίηση των μερίδων αποθήκης πραγματοποιείται με τη μεταφορά του κόστους κτήσης των καταστραφέντων αποθεμάτων από τους οικείους λογαριασμούς του 94 «Αποθέματα» στη χρέωση του λογαριασμού 96.22.78 «Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης – ιδιοπαραγωγής πάγιων», στην πίστωση του οποίου μεταφέρεται ο λογαριασμός 78.10.
Δεδομένου ότι η εταιρία σας:
 i    ως επιχείρηση σούπερ μάρκετ δεν υποχρεούται να τηρεί βιβλίο αποθήκης κατά την εξαγωγή και
ii    ως ομόρρυθμη εταιρία δεν είναι υπόχρεη στην τήρηση αναλυτικής λογιστικής, ρωτάτε αν απαιτείται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. να προβαίνει στην καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών που αναφέρονται στην ανωτέρω γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ. για το λογιστικό χειρισμό των αποθεμάτων που καταστρέφονται ως ακατάλληλα και για την τακτοποίηση των μερίδων αποθήκης.

    Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:         

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι δεν υποχρεούται στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή ο εκμεταλλευτής καταστήματος Σούπερ – Μάρκετ που ασχολείται με την κατά κύριο λόγο λιανική πώληση, με το σύστημα της «αυτοεξυπηρέτησης», ειδών διατροφής, κρέατος, απορρυπαντικών, ποτών, ειδών οικιακής χρήσης και άλλων ειδών.      

2.    Περαιτέρω στην παράγραφο 18.1 του άρθρου 18 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. 3/1992 αναφέρεται ότι οι εγγραφές στα βιβλία του Κώδικα αυτού μπορεί να στηρίζονται, μεταξύ των άλλων, σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, όπως π.χ. πρωτόκολλα καταστροφής, εκθέσεις που συντάσσονται σε λόγους ανωτέρας βίας (εκθέσεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε περίπτωση πυρκαγιάς κ.λ.π.). Διευκρινίζεται ότι τα πρόσφορα αυτά στοιχεία, αναφερόμενα σε πραγματικά γεγονότα, εξετάζονται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τα διοικητικά δικαστήρια.

3.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην περίπτωσή σας που καταστρέφετε αποθέματα ως ακατάλληλα, μπορείτε ως δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία σας του Κ.Β.Σ. (Γ' κατηγορίας) να χρησιμοποιείτε το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής που συντάσσετε.
    Ακόμη προκύπτει ότι δεν απαιτείται να καταχωρείτε τα αποθέματα που καταστρέφετε στο βιβλίο αποθήκης, δεδομένου ότι ως εκμεταλλευτής καταστήματος Σούπερ – Μάρκετ δεν υποχρεούστε στην τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή.
    Τέλος και όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό των αποθεμάτων που καταστρέφετε, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Σ.ΛΟ.Τ., στο οποίο διαβιβάζεται το παρόν με φωτοτυπία της αίτησής σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο