Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2006 ]

1000629/1/0015/1.3.2006 Υποχρέωση σύνταξης απογραφής και Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ.

(Υποχρέωση σύνταξης απογραφής και Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1000629/1/0015/1.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1000629 /1/0015/1.3.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση σύνταξης απογραφής – Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ.

Με τη χωρίς ημερομηνία αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι πελάτης σας, ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας «κάβα ποτών» και βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., έχει την 31/12/2005 ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 99.000 ευρώ περίπου και λοιπά έσοδα τα οποία προέρχονται από τα χρεωθέντα στους πελάτες του έξοδα αποστολής των εμπορευμάτων (μεταφορικά κ.λ.π.), τα οποία αναγράφονται στο τιμολόγιο πώλησης, περίπου 2.600 ευρώ. Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε: α) εάν υποχρεούται σε κατάρτιση απογραφής κατά την 31/12/2005  β) εάν λαμβάνονται υπόψη για την υποχρέωση κατάρτισης απογραφής οι αυτοπαραδόσεις - ιδιοχρησιμοποιήσεις εμπορευμάτων και γ) την ορθότητα του τρόπου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ.

Επί των ερωτημάτων σας αυτών σας πληροφορούμε τα εξής:

1.  Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κώδικα, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο τήρησης βιβλίων πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Κώδικα (100.000 ευρώ από 1/1/2003).

2.  Με την παράγραφο 4.5.2. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων ότι ως ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, για την ένταξη του επιτηδευματία σε κατηγορία βιβλίων και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα, θεωρούνται η αξία των πωλήσεων αγαθών και το ποσό των αμοιβών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, όπως αυτά προσδιορίζονται για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας.

3.    Η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος με το από 10/2/2006 απαντητικό σημείωμά της μας γνώρισε ότι η συνολική αμοιβή (πώληση εμπορευμάτων + έξοδα αποστολής) που συμφωνεί με τους πελάτες της η αναφερόμενη στην αίτησή σας επιχείρηση, η οποία τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αποτελεί εισόδημα από την άσκηση της εμπορικής της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν.2238/1994.
4.    Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι τα έξοδα αποστολής εμπορευμάτων (μεταφορικά κ.λ.π.) που χρεώνει στους πελάτες της η εν λόγω επιχείρηση λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ως ακαθάριστα έσοδα από πώληση αγαθών. Συνεπώς η συγκεκριμένη επιχείρηση, υποχρεούται σε κατάρτιση απογραφής την 31/12/2005, αφού τα ακαθάριστα έσοδά της (99.000 ευρώ από πωλήσεις εμπορευμάτων + 2.600 ευρώ από τα χρεωθέντα έξοδα αποστολής) ξεπερνούν το όριο των 100.000 ευρώ.

    Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (παράγραφος 4.5.3. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992), η αξία των αυτοπαραδόσεων δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

5.Τέλος, με βάση τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω (παρ. 3 του παρόντος), η χρέωση των εξόδων αποστολής των αγαθών, διακεκριμένα, επί του ιδίου τιμολογίου πώλησής τους είναι ορθή, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. στο τιμολόγιο, εκτός των άλλων, αναγράφεται το καθαρό ποσό της συναλλαγής στο οποίο προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Σημειώνεται ότι τα παρεπόμενα έξοδα πώλησης (π.χ. μεταφορικά, τόκοι κ.λ.π.) δεν αρκεί να αναφέρονται επί του τιμολογίου με γενική ένδειξη (π.χ. ειδικά έξοδα πώλησης), αλλά πρέπει να εξειδικεύονται επαρκώς (Σ.τ.Ε. 3188/91).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο