Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-08-2006 ]

1027263/216/0015/31.8.2006 Καταχώριση στα βιβλία στοιχείου εξόδου άλλης επιχείρησης και συνέπειές της.

(Καταχώριση στα βιβλία στοιχείου εξόδου άλλης επιχείρησης και συνέπειές της.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:  1027263/216/0015/31.8.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1027263 /216/0015/31.8.2006

ΘΕΜΑ: Καταχώριση στα βιβλία στοιχείου εξόδου άλλης επιχείρησης και συνέπειές της.

    Απαντώντας στο από 14/3/2006 έγγραφό σας, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε την παράβαση που πρέπει να καταλογιστεί σε ετερόρρυθμη εταιρεία η οποία καταχώρισε στο βιβλίο εσόδων – εξόδων ως έξοδο πετρέλαιο θέρμανσης με τιμολόγιο που είχε εκδοθεί στο όνομα ατομικής επιχείρησης στην οποία καταλογίστηκε παράβαση λόγω της μη καταχώρισης αυτού στα βιβλία της, σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1.     Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι η καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε καταχώρισης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται  το πρόστιμο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9.

    2.     Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι η καταχώριση εξόδου στα βιβλία επιτηδευματία με βάση νόμιμο φορολογικό στοιχείο που αφορά άλλον επιτηδευματία δεν εμπίπτει σ΄ αυτές και συνεπώς γι΄ αυτή την καταχώριση δεν επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται από τις εν λόγω διατάξεις.

    Περαιτέρω από καμία άλλη διάταξη του ν.2523/1997 δεν προκύπτει ότι επιβάλλεται πρόστιμο γι΄ αυτή την καταχώριση, τούτο δε επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι κατά την κωδικοποίηση των παραβάσεων γενικά και τις χρήσεις κωδικών αριθμών γι΄ αυτές, η οποία πραγματοποιήθηκε με την 1020496/477/Α0012/ΠΟΛ.1022/29.2.2004 εγκύκλιο του ν.3220/2004 (σχετ. Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Β΄ και Παράρτημα ΣΤ΄ αυτής) για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του νέου συστήματος φορολογικού ελέγχου που θεσπίστηκε με αυτό το νόμο, το οποίο τελικά καταργήθηκε από τη θέσπισή του με το άρθρο 22 του ν.3259/2004, η ως άνω καταχώριση δεν κωδικοποιήθηκε ως παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. αλλά ως παράβαση των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος (κωδ. αριθμός 301100 – λογιστική διαφορά).

    3.     Ενόψει όσων προαναφέρονται δεν τίθεται θέμα καταλογισμού παράβασης των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στη συγκεκριμένη ετερόρρυθμη εταιρεία για την καταχώριση την οποία πραγματοποίησε στα βιβλία της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο