Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2009 ]

ΠΟΛ.1332/15.10.1993 Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται και των υλικών που αναλώνονται σε αγαθά που παραδίδονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τους, για ορισμένο χρόνο (CLAIMS)

(Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται και των υλικών που αναλώνονται σε αγαθά που παραδίδονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τους, για ορισμένο χρόνο (CLAIMS))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται και των υλικών που αναλώνονται σε αγαθά που παραδίδονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τους, για ορισμένο χρόνο (CLAIMS)

 

1128898/10484/2427/0014/ΠΟΛ.1332/15.10.1993

 

Με αφορμή ερωτήματα, που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία ΦΠΑ, σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ:


α) της δωρεάν παροχής υπηρεσιών και διάθεσης ανταλλακτικών από εισαγωγείς (αντιπροσώπους) οίκων εξωτερικού ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα (συνεργεία) για αγαθά (αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.τ.λ.), που παραδόθηκαν από τους αντιπροσώπους με εγγύηση καλής λειτουργίας τους για ορισμένο χρόνο και


β) του ποσού που λαμβάνουν οι αντιπρόσωποι από τους αντιπροσωπευόμενους ξένους οίκους έναντι των ανωτέρω δωρεάν παρασχεθεισών υπηρεσιών και διατεθέντων ανταλλακτικών, προς τους πελάτες αγοραστές των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1642/1986, αντικείμενο του φόρου αποτελεί κάθε παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση ή εισαγωγή αγαθού, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στη χώρα μας.


2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου, όταν ο υποκείμενος στο φόρο μεσολαβεί για παροχή υπηρεσιών ενεργώντας στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό άλλων προσώπων, θεωρείται ότι λαμβάνει και παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες αυτές.


3. Επίσης, σύμφωνα με την περ. γγ' του εδαφίου στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, κατ' εξαίρεση ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα στην περίπτωση παροχής γενικά εργασιών συναφών με ενσώματα κινητά αγαθά, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.


Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι:

α) Η δωρεάν ανάλωση ανταλλακτικών και η παροχή υπηρεσιών από τον αντιπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα (συνεργεία), που γίνεται προς πελάτες του, για την αποκατάσταση ζημιών ή για τη συντήρηση αγαθών, που παραδόθηκαν με εγγύηση καλής λειτουργίας τους για ορισμένο χρόνο, εφόσον ενεργούνται μέσα στο χρόνο και τους όρους της εγγύησης, δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επειδή θεωρείται ότι η αξία αυτών έχει ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση της αρχικής τιμής πώλησης των αγαθών.


β) Αντίθετα, στις περιπτώσεις που καταβάλλεται αμοιβή από τον αντιπρόσωπο - πωλητή των αγαθών προς τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτόν πρόσωπα (συνεργεία κ.τ.λ.) για τις υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά που εξ ιδίων αυτά χρησιμοποίησαν κατά την επισκευή ή τη συντήρηση των ανωτέρω αγαθών, κατά το χρόνο που αυτά καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας, χωρίς να εισπράξουν αμοιβή από τους αγοραστές - κατόχους των αγαθών, η αμοιβή αυτή υπόκειται σε ΦΠΑ και μάλιστα με τον κανονικό συντελεστή.


γ) Επίσης η καταβαλλόμενη στη συνέχεια αμοιβή (αποζημίωση), (CLAIMS) από τον αντιπροσωπευόμενο οίκο εξωτερικού στον αντιπρόσωπο οίκο εσωτερικού, επειδή αυτός ενήργησε τις ανωτέρω πράξεις για λογαριασμό του ξένου οίκου, υπόκειται στο σύνολο (της αξίας αναλωθέντων ανταλλακτικών και παρασχεθέντων υπηρεσιών), σε ΦΠΑ και μάλιστα με τον κανονικό συντελεστή, ανεξάρτητα από τον τρόπο εξόφλησης της αμοιβής αυτής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο