Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2009 ]

ΠΟΛ.1277/16.12.2002 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την παραλαβή των στατιστικών δηλώσεων Intrastat από τις ΔΟΥ και την αποστολή τους στην ΕΣΥΕ

(Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την παραλαβή των στατιστικών δηλώσεων Intrastat από τις ΔΟΥ και την αποστολή τους στην ΕΣΥΕ)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την παραλαβή

των στατιστικών δηλώσεων Intrastat από τις ΔΟΥ

και την αποστολή τους στην ΕΣΥΕ

 

1100576/7672/3068/Δ0014/ΠΟΛ.1277/16.12.2002

 

Σχετικά με το ανωτέρω περιληπτικά αναφερόμενο θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Προκειμένου να καταστεί δυνατόν η χώρα μας να ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις της προς την Eurostat, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πρέπει τα προσωρινά στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών του ενδοκοινοτικού εμπορίου (δηλώσεις Intrastat) να αποστέλλονται στους παραπάνω φορείς εντός έξι (6) εβδομάδων από το τέλος του μήνα αναφοράς, δηλαδή τα στοιχεία που αναφέρονται στον μήνα Νοέμβριο 2002 πρέπει να σταλούν το αργότερο στις 12.1.2003.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει οι δηλώσεις που είναι σε έντυπη μορφή να βρίσκονται στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΓΓ ΕΣΥΕ) το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς (δηλαδή για τον μήνα Νοέμβριο μέχρι 31.12.2002) προκειμένου να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων, οι διορθώσεις των λαθών, η ανακοίνωση του δελτίου τύπου και τέλος η αποστολή του αρχείου στους παραπάνω οργανισμούς.

Παρά τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται σχετικά με την υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, όπου η υποχρέωση υποβολής τους γίνεται από 1.1.2003 τριμηνιαία είτε διενεργούν είτε όχι ενδοκοινοτικές συναλλαγές (ΑΥΟ ΠΟΛ.1240/21.10.2002 και ΠΟΛ.1242/24.10.2002), η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης Intrastat παραμένει μηνιαία, ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

- Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ δεν υφίσταται πρόβλημα. Η υποβολή των δηλώσεων Intrastat που διενεργείται στις ΔΟΥ θα συνεχίσει να γίνεται στις ίδιες προθεσμίες που ισχύουν για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προαναφερόμενες ΑΥΟ).

- Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ και όσον αφορά τους δύο (2) πρώτους μήνες του ημερολογιακού τριμήνου αναφοράς (κατά τους οποίους δεν υποβάλλονται αντίστοιχες δηλώσεις ΦΠΑ), οι δηλώσεις Intrastat θα συνεχίσουν να υποβάλλονται στις ΔΟΥ μηνιαία.

- Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων Intrastat για το διάστημα των δύο (2) πρώτων μηνών του τριμήνου αναφοράς θα ακολουθούν τις ημερομηνίες του τρίτου μήνα (του εν λόγω ημερολογιακού τριμήνου αναφοράς) που καθορίζονται στις προαναφερόμενες ΑΥΟ για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.

- Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων Intrastat για τον τρίτο μήνα του τριμήνου αναφοράς θα ακολουθούν τις ημερομηνίες που καθορίζονται στις προαναφερόμενες ΑΥΟ για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

- Εξυπακούεται ότι και μόνο για τον τρίτο μήνα της τρίμηνης περιόδου αναφοράς, στην περίπτωση που η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβληθεί μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, η δήλωση Intrastat θα υποβάλλεται στις ΔΟΥ εμπρόθεσμα, εντός των προθεσμιών που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, βάσει των προαναφερόμενων ΑΥΟ.

Τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Γ’ κατηγορίας

Α’ και Β’ κατηγορίας

 

Περ. ΦΠΑ

Intrastat

Περ. ΦΠΑ

Intrastat

Περίοδος υποβολής

Μηνιαία

Μηνιαία

Τριμηνιαία

Μηνιαία

Μορφή υποβολής

Ηλεκτρονική

Εντυπη ή Ηλεκτρονική

Εντυπη ή Ηλεκτρονική

Εντυπη ή Ηλεκτρονική

Ημερομηνίες υποβολής

Μέχρι την 26η *

Εντυπη: ή Ηλεκτρονική: Μέχρι την 26η *

Εντυπη: 20-23η Ηλεκτρονική: Μέχρι την 26η **

Εντυπη: 20ή-23η ή μέχρι την 26η *** Ηλεκτρονική: Μέχρι την 26η *

 

* Εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς.

** Εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο αναφοράς.

*** Ειδικά για τον τρίτο μήνα του εκάστοτε τριμήνου, η δήλωση Intrastat μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα στη ΔΟΥ μέχρι την 26η, εφόσον η περιοδική δήλωση του ΦΠΑ υποβληθεί ηλεκτρονικά.

 

Στην περίπτωση που συμβεί κάποια από τις παραπάνω καταληκτικές ημερομηνίες να μην είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η λήξη της προθεσμίας μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι οι δηλώσεις Intrastat που παραλαμβάνονται πρέπει να αποστέλλονται από τις ΔΟΥ απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία της ΓΓ ΕΣΥΕ, στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση, προκειμένου να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αγησιλάου 43-45, ΤΚ 101 66 ΑΘΗΝΑ

 

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΔΟΥ, πέραν από τις μέχρι τώρα υποχρεώσεις τους, θα πρέπει:

- Να ελέγχουν αν αναγράφονται τα στοιχεία του προσώπου που συμπλήρωσε τη δήλωση (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο), ώστε να μπορούν οι υπάλληλοι που θα κάνουν τους ελέγχους να επικοινωνούν με το σωστό πρόσωπο.

- Να ολοκληρώνουν την ταχυδρομική αποστολή των δηλώσεων Intrastat το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας της εμπρόθεσμης υποβολής των εν λόγω δηλώσεων, σε έντυπη μορφή.

- Σε περίπτωση που ο όγκος των δηλώσεων είναι μεγάλος και εφόσον αυτό είναι δυνατόν, να αποστέλλονται στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση σταδιακά.

- Η αποστολή των δηλώσεων στη ΓΓ ΕΣΥΕ θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό που θα ενημερώνει για την ολοκλήρωση της αποστολής (σύμφωνα με το υπόδειγμα).

Με την παρούσα, η οποία τίθεται σε ισχύ για περιόδους αναφοράς από τον μήνα Νοέμβριο 2002, τροποποιούμε στα αντίστοιχα σημεία τις σχετικές οδηγίες που σας παρείχαμε με τις υπ’ αριθ. 1019999/1204/465/Δ0014/ΠΟΛ.1076/28.2.2002 και 1078650/6076/2145/Δ0014/ΠΟΛ.1230/1.10.2002 ΕΔΥΟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

…………………………….

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ. πρωτ:

…………………………..

 

Δ.Ο.Υ……………………

 

ΚΩΔ. Δ.Ο.Υ…………….

 

ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣ: Γ.Γ.ΕΣΥΕ

 

Δ/ΝΣΗ: Πληροφορικής

 

Αγησιλάου 43-45

Πληροφορίες:

101 66 Αθήνα

Ταχ. Δ/νση:

 

Ταχ. κώδικας:

 

Τηλέφωνο:

 

Fax:

 

 

ΘΕΜΑ: «Αποστολή δηλώσεων INTRASTAT στην Γ.Γ. ΕΣΥΕ»

 

Σας διαβιβάζουμε

· …………… δηλώσεις Intrastat μηνός ………………. 20…,

· …………… εκπρόθεσμες καθώς και

· …………… τροποποιητικές

που παρελήφθησαν μέχρι …./..../20…. ως εξής:

 

Α) ΑΦΙΞΕΙΣ

1. Αριθμός δηλώσεων……………

2. Αριθμός εντύπων………………

 

Β) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1. Αριθμός δηλώσεων……………

2. Αριθμός εντύπων………………

 

Γ) ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - ΑΦΙΞΕΙΣ

1. Αριθμός δηλώσεων……………

2. Αριθμός εντύπων………………

 

Δ) ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1. Αριθμός δηλώσεων……………

2. Αριθμός εντύπων………………

 

Ε) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ - ΑΦΙΞΕΙΣ

1. Αριθμός δηλώσεων……………

2. Αριθμός εντύπων………………

 

ΣΤ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1. Αριθμός δηλώσεων……………

2. Αριθμός εντύπων………………

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο/Η Προϊστάμενος/η της Δ.Ο.Υ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο