Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1192/13.8.2015.
Οι δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1, παρούσας Α.Υ.Ο, οι οποίες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 αυτής, παραμένουν κατά την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1192/13.8.2015 σε εκκρεμότητα στις τελωνειακές αρχές, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαεννέα (19) μηνών ή μεγαλύτερο της κατά τα ανωτέρω τεθείσης από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1192/2015 προθεσμίας, οφείλουν να τακτοποιηθούν το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ 1192/2015.
Η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1192/2015, ισχύει και για τις Δηλώσεις που παραμένουν κατά την έναρξη ισχύος της σε εκκρεμότητα στις τελωνειακές αρχές, χρονικό διάστημα μικρότερο της προθεσμίας αυτής. Ο χρόνος έναρξης της προθεσμίας είναι, η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2009 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.759/440/29.5.2003 Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων

(Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Δ.759/440/29.5.03

(ΦΕΚ 729/Β’/9.6.2003)

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’) «Κώδικας ΦΠΑ», όπως ισχύουν:

α) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2,

β) της παρ. 1 του άρθρου 3,

γ) των παρ. 2 και 4 του άρθρου 11,

δ) των άρθρων 13, 16 και 19,

ε) των περ. α’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 24,

στ) της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27,

ζ) των άρθρων 28, 30 και 31,

η) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 34,

θ) του άρθρου 36,

ι) των παρ. 7 και 9 του άρθρου 38,

ια) της παρ. 4 του άρθρου 54 και

ιβ) της παρ. 3 του άρθρου 64.

2. Την υπ’ αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/Β’).

3. Την ανάγκη καθιέρωσης διαδικασίας καταβολής του ΦΠΑ, που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τη διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ, που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων, από εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Ορισμοί - Προϋποθέσεις

1) Τα εγκατεστημένα στη χώρα μας, υποκείμενα ή μη στο ΦΠΑ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων, τα οποία προορίζονται για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση ή για μεταπώληση, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Δήλωση ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ στην παρούσα, για την καταβολή του ΦΠΑ, που αναλογεί στην απόκτηση αυτή.

2) Η Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα, από το μήνα άφιξης του θαλάσσιου μεταφορικού μέσου στη χώρα μας.

3) Σε περίπτωση που το θαλάσσιο μεταφορικό μέσο προορίζεται να νηολογηθεί στο ελληνικό νηολόγιο σε χρόνο προγενέστερο της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παρ. 2, η Δήλωση για την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ, υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή πριν τη νηολόγηση.

4) Ως καινούργια θαλάσσια μεταφορικά μέσα, θεωρούνται τα σκάφη μήκους άνω των επτά και μισού (7,5) μέτρων, εφόσον παραδίδονται εντός τριών (3) μηνών από την πρώτη τους θέση σε κυκλοφορία ή παραδίδονται προτού το σκάφος πραγματοποιήσει εκατό (100) ώρες πλεύσης.

Άρθρο 2

Διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ που αναλογεί στα καινούργια θαλάσσια μεταφορικά μέσα που προορίζονται για ιδιωτική χρήση

Α. Πώληση που πραγματοποιείται από πωλητή υποκείμενο στο ΦΠΑ, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος.

1) Επί της Δήλωσης που υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο 1, υπολογίζεται ο αναλογών ΦΠΑ με βάση την αξία που προκύπτει από το τιμολόγιο πώλησης του εγκατεστημένου στο άλλο κράτος-μέλος πωλητή, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» και καταβάλλεται πριν την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου 1.

2) Στη συνέχεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το Αντίτυπο 2 της Δήλωσης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ», θεωρημένο, το οποίο παραμένει στο αρχείο του, καθώς και το Αντίτυπο 4 της Δήλωσης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ», θεωρημένο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό καταβολής του ΦΠΑ, κατά τη νηολόγηση του σκάφους.

3) Το Αντίτυπο 3 της Δήλωσης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ VIES» μαζί με αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης του εγκατεστημένου στο άλλο κράτος-μέλος πωλητή, θεωρημένα, αποστέλλονται από την Τελωνειακή Αρχή επί αποδείξει, στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ-Τμήμα Δ’ Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (VIES), εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της Δήλωσης, για την ενημέρωση της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης του πωλητή.

Β. Πώληση που πραγματοποιείται από πωλητή μη υποκείμενο στο ΦΠΑ, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος.

1) Επί της Δήλωσης που υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο 1, υπολογίζεται ο αναλογών ΦΠΑ με βάση την αξία που προκύπτει από το ιδιωτικό συμφωνητικό ή άλλο προβλεπόμενο, από την εσωτερική νομοθεσία του κράτους-μέλους εγκατάστασης του πωλητή, παραστατικό πώλησης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» και καταβάλλεται πριν την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου 1.

2) Στη συνέχεια ακολουθούνται αναλόγως τα οριζόμενα από τις παρ. 2 και 3 της προηγούμενης ενότητας Α’, με τη διαφορά ότι αντί τιμολογίου, αποστέλλεται στο Τμήμα Δ’ Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (VIES) αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού ή άλλου προβλεπόμενου, από την εσωτερική νομοθεσία του κράτους - μέλους εγκατάστασης του πωλητή, παραστατικού πώλησης.

3) Επιπλέον, το πρόσωπο που καταθέτει τη Δήλωση, καταθέτει και τη Βεβαίωση, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ στην παρούσα, με συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη θέση Α’ αυτής. Το αρμόδιο Τελωνείο, αφού την θεωρήσει στη θέση Γ’, την επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο άλλο κράτος-μέλος, για την επιστροφή του ΦΠΑ στον μη υποκείμενο στο ΦΠΑ πωλητή και προσαρτά αντίγραφο αυτής στη Δήλωση.

Άρθρο 3

Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ που αναλογεί στα καινούργια θαλάσσια μεταφορικά μέσα που αποκτώνται από πρόσωπα τα οποία τα προορίζουν για επαγγελματική χρήση

Α. Πώληση που πραγματοποιείται από πωλητή υποκείμενο στο ΦΠΑ εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος.

1) Μετά την υποβολή της Δήλωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από το ΦΠΑ που ορίζονται από τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» και διενεργεί επί της Δήλωσης πράξη απαλλαγής από το ΦΠΑ, κάνοντας αναφορά στις διατάξεις αυτές.

2) Στη συνέχεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το Αντίτυπο 2 της Δήλωσης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ», θεωρημένο, το οποίο παραμένει στο αρχείο του, καθώς και το Αντίτυπο 4 της Δήλωσης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ», θεωρημένο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό απαλλαγής από το ΦΠΑ, κατά τη νηολόγηση του σκάφους.

3) Το Αντίτυπο 3 της Δήλωσης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ VIES» μαζί με αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης του εγκατεστημένου στο άλλο κράτος-μέλος πωλητή, θεωρημένα, αποστέλλονται από την Τελωνειακή Αρχή επί αποδείξει, στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ-Τμήμα Δ’ Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (VIES), εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της Δήλωσης, για την ενημέρωση της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης του πωλητή.

Β. Πώληση που πραγματοποιείται από πωλητή μη υποκείμενο στο ΦΠΑ, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος.

1) Μετά την υποβολή της Δήλωσης, ακολουθούνται αναλόγως τα οριζόμενα από τις παρ. 1, 2 και 3 της προηγούμενης ενότητας Α’, με τη διαφορά ότι αντί τιμολογίου, αποστέλλεται στο Τμήμα Δ’ Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (VIES) αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού ή άλλου προβλεπόμενου, από την εσωτερική νομοθεσία του κράτους-μέλους εγκατάστασης του πωλητή, παραστατικού πώλησης.

2) Επιπλέον, το πρόσωπο που καταθέτει τη Δήλωση, καταθέτει και τη Βεβαίωση, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ στην παρούσα, με συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη θέση Α’ αυτής. Το αρμόδιο Τελωνείο, αφού τη θεωρήσει στη θέση Γ’, την επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο άλλο κράτος-μέλος για την επιστροφή του ΦΠΑ στον μη υποκείμενο στο ΦΠΑ πωλητή και προσαρτά αντίγραφο αυτής στη Δήλωση.

Άρθρο 4

Διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ που αναλογεί στα καινούργια θαλάσσια μεταφορικά μέσα, που αποκτώνται από πρόσωπα τα οποία τα προορίζουν για μεταπώληση

Α. Πώληση που πραγματοποιείται από πωλητή υποκείμενο στο ΦΠΑ, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος.

1) Στην περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης από υποκείμενο στο ΦΠΑ φυσικό ή νομικό πρόσωπο καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου, από πωλητή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος υποκείμενο στο ΦΠΑ, μετά την υποβολή της Δήλωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τηρεί τη Δήλωση αυτή σε ξεχωριστό αρχείο και προβαίνει στην τακτοποίησή της, ως ακολούθως:

α) Εφόσον το καινούργιο θαλάσσιο μεταφορικό μέσο μεταπωληθεί στο εσωτερικό της χώρας σε αγοραστή μη δικαιούχο απαλλαγής από το ΦΠΑ, προσκομίζεται από το μεταπωλητή, στο όνομα του οποίου έχει κατατεθεί η Δήλωση, στην Τελωνειακή Αρχή που αυτή εκκρεμεί, αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης που εκδόθηκε από το μεταπωλητή στο εσωτερικό της χώρας συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής του, για την καταβολή, εντός της προθεσμίας αυτής, του αναλογούντος ΦΠΑ. Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αξία που προκύπτει από το τιμολόγιο πώλησης του εγκατεστημένου στο άλλο κράτος-μέλος πωλητή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ».

β) Εφόσον το καινούργιο θαλάσσιο μεταφορικό μέσο, μεταπωληθεί στο εσωτερικό της χώρας σε αγοραστή δικαιούχο απαλλαγής από το ΦΠΑ, αντίγραφο του Τιμολογίου Πώλησης που εκδόθηκε από το μεταπωλητή στο εσωτερικό της χώρας, επί του οποίου έχει συνταχθεί η πράξη απαλλαγής, προσκομίζεται από το μεταπωλητή, στο όνομα του οποίου έχει κατατεθεί η Δήλωση, εντός της αναφερόμενης στην προηγούμενη περίπτωση α’ προθεσμίας, στην Τελωνειακή Αρχή που αυτή εκκρεμεί.

Με βάση το αντίγραφο αυτό του τιμολογίου, η Τελωνειακή Αρχή, αφού πραγματοποιήσει το σχετικό έλεγχο, διενεργεί επί της Δήλωσης πράξη απαλλαγής από το ΦΠΑ, κάνοντας αναφορά στις σχετικές περί απαλλαγής διατάξεις.

γ) Εφόσον το καινούργιο θαλάσσιο μεταφορικό μέσο μεταπωληθεί σε υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος, ο μεταπωλητής υποβάλλει στο Τελωνείο στο οποίο έχει καταθέσει τη Δήλωση και Βεβαίωση, ως το συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, με συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη θέση Β’ αυτής. Επιπλέον, αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης που εκδόθηκε από το μεταπωλητή σύμφωνα με τις διατάξεις περί ενδοκοινοτικών παραδόσεων, των μεταφορικών και λοιπών εγγράφων με τα οποία αποδεικνύεται η μεταφορά των αγαθών στο άλλο κράτος-μέλος, καθώς και του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, προσκομίζονται από τον μεταπωλητή στο όνομα του οποίου έχει κατατεθεί η Δήλωση, στην Τελωνειακή Αρχή που αυτή εκκρεμεί, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Τελωνειακή Αρχή, αφού πραγματοποιήσει το σχετικό έλεγχο, διενεργεί επί της Δήλωσης πράξη απαλλαγής από το ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικής παράδοσης, εφόσον προσκομίζεται και το πρωτότυπο του προβλεπόμενου, από την υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το ΦΠΑ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του Ειδικού αυτού Διπλοτύπου, ο αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται. Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αξία που προκύπτει από το τιμολόγιο πώλησης του εγκατεστημένου στο άλλο κράτος-μέλος πωλητή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ».

δ) Εφόσον το καινούργιο θαλάσσιο μεταφορικό μέσο μεταπωληθεί σε μη υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος, ο μεταπωλητής υποβάλλει στο Τελωνείο στο οποίο έχει καταθέσει τη Δήλωση και Βεβαίωση, ως το συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, με συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη θέση Β’ αυτής. Επιπλέον, αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης που εκδόθηκε από το μεταπωλητή σύμφωνα με τις διατάξεις περί ενδοκοινοτικών παραδόσεων και των μεταφορικών και λοιπών εγγράφων με τα οποία αποδεικνύεται η μεταφορά των αγαθών στο άλλο κράτος-μέλος, προσκομίζονται από το μεταπωλητή, στο όνομα του οποίου έχει κατατεθεί η Δήλωση, το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου στην Τελωνειακή Αρχή που αυτή εκκρεμεί. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Τελωνειακή Αρχή, αφού πραγματοποιήσει το σχετικό έλεγχο, διενεργεί επί της Δήλωσης πράξη απαλλαγής από το ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικής παράδοσης, εφόσον προσκομίζεται και το πρωτότυπο του προβλεπόμενου, από την υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το ΦΠΑ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του Ειδικού αυτού Διπλοτύπου, ο αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται. Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αξία που προκύπτει από το τιμολόγιο πώλησης του εγκατεστημένου στο άλλο κράτος-μέλος πωλητή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ».

ε) Εφόσον το καινούργιο θαλάσσιο μεταφορικό μέσο εξαχθεί σε τρίτη, μη κοινοτική χώρα, αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης που εκδόθηκε από τον μεταπωλητή σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαγωγής, καθώς και το θεωρημένο από το Τελωνείο εξόδου Αντίτυπο 3 του ΕΔΕ, προσκομίζονται στην Τελωνειακή Αρχή που αυτή εκκρεμεί, από το μεταπωλητή στο όνομα του οποίου έχει κατατεθεί η Δήλωση, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εξόδου του μεταφορικού μέσου από την Κοινότητα. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Τελωνειακή Αρχή, αφού πραγματοποιήσει το σχετικό έλεγχο, διενεργεί επί της Δήλωσης πράξη απαλλαγής από το ΦΠΑ λόγω εξαγωγής, εφόσον προσκομίζεται και το πρωτότυπο του προβλεπόμενου, από την υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το ΦΠΑ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του Ειδικού αυτού Διπλοτύπου, ο αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται. Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αξία που προκύπτει από το τιμολόγιο πώλησης του εγκατεστημένου στο άλλο κράτος-μέλος πωλητή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ».

2) Μετά την καταβολή του ΦΠΑ ή τη διενέργεια της πράξης απαλλαγής, κατά τα οριζόμενα στις περ. α’ και β’ της προηγούμενης παρ. 1, χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το Αντίτυπο 2 της Δήλωσης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ», θεωρημένο, το οποίο παραμένει στο αρχείο του, καθώς και το Αντίτυπο 4 της Δήλωσης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ», θεωρημένο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό καταβολής ή απαλλαγής από το ΦΠΑ, κατά τη νηολόγηση του σκάφους.

3) Το Αντίτυπο 3 της Δήλωσης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ VIES» μαζί με αντίγραφα των τιμολογίων πώλησης του εγκατεστημένου στο άλλο κράτος-μέλος πωλητή και του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας μεταπωλητή, θεωρημένα, καθώς και το πρωτότυπο της κατατεθείσας από το μεταπωλητή Βεβαίωσης, ως το συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, θεωρημένο στη θέση Γ’ αυτής, αποστέλλονται από την Τελωνειακή Αρχή επί αποδείξει, στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ-Τμήμα Δ’ Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (VIES), εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της Δήλωσης, για την ενημέρωση της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης του πωλητή. Αντίγραφα των παραπάνω, προσαρτώνται στη Δήλωση.

4) Πέρα από τις προαναφερόμενες στην παρούσα ενότητα υποχρεώσεις, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής ο οποίος πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλασσίων μεταφορικών μέσων, από πωλητή υποκείμενο στο ΦΠΑ εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος, υπόκειται και στις δηλωτικές υποχρεώσεις των άρθρων 36 και 38 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», όσον αφορά την υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, κατά τη φορολογική περίοδο στην οποία ανάγεται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου πώλησης του εγκατεστημένου στο άλλο κράτος-μέλος πωλητή.

Β. Πώληση που πραγματοποιείται από πωλητή μη υποκείμενο στο ΦΠΑ, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος.

1) Επί της Δήλωσης που υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, υπολογίζεται ο αναλογών ΦΠΑ με βάση την αξία που προκύπτει από το ιδιωτικό συμφωνητικό ή άλλο προβλεπόμενο, από την εσωτερική νομοθεσία του κράτους-μέλους εγκατάστασης του πωλητή, παραστατικό πώλησης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» και καταβάλλεται πριν την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου 1.

2) Στη συνέχεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το Αντίτυπο 2 της Δήλωσης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ», θεωρημένο, το οποίο παραμένει στο αρχείο του, καθώς και το Αντίτυπο 4 της Δήλωσης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ», θεωρημένο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό καταβολής του ΦΠΑ, κατά τη νηολόγηση του σκάφους.

3) Το Αντίτυπο 3 της Δήλωσης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ VIES» μαζί με αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού ή άλλου προβλεπόμενου, από την εσωτερική νομοθεσία του κράτους-μέλους εγκατάστασης του πωλητή, παραστατικού πώλησης, θεωρημένα, αποστέλλονται από την Τελωνειακή Αρχή επί αποδείξει, στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ-Τμήμα Δ’ Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (VIES), εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της Δήλωσης, για την ενημέρωση της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης του πωλητή.

4) Επιπλέον, το πρόσωπο που καταθέτει τη Δήλωση, καταθέτει κατά τον ίδιο χρόνο και τη Βεβαίωση, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ στην παρούσα, με συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη θέση Α’ αυτής. Το αρμόδιο Τελωνείο, αφού την θεωρήσει στη θέση Γ’, την επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο άλλο κράτος-μέλος, για την επιστροφή του ΦΠΑ στον μη υποκείμενο στο ΦΠΑ πωλητή και προσαρτά αντίγραφο αυτής στη Δήλωση.

Γ. Προθεσμία τακτοποίησης της Δήλωσης

Η προθεσμία για την τακτοποίηση της Δήλωσης που παραμένει σε εκκρεμότητα, ορίζεται σε δύο (2) έτη και δεκαπέντε πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής αυτής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Σε περίπτωση μη υποβολής των δικαιολογητικών εγγράφων για την τακτοποίηση της Δήλωσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καταβάλλεται ο αναλογών Φ.Π.Α. Οι προθεσμίες των Ενοτήτων Α και Β του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνουν την τεθείσα με το προηγούμενο εδάφιο προθεσμία.

Άρθρο 5

Μεταβατικές Διατάξεις -

Έναρξη Ισχύος

1) Για τα καινούργια θαλάσσια μεταφορικά μέσα που έχουν αφιχθεί στη χώρα μας πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και έχει παρέλθει η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 1 για την υποβολή της Δήλωσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο